FONDS VAN KAZERNERING

Het Fonds van Kazernering bestaat al ruim 200 jaar. Vroeger werd met geld uit dit fonds de kosten van in­kwartie­ring van militairen betaald. Sinds 1985 geeft het fonds tege­moetkomin­gen voor allerlei sociaal culturele activiteiten in Zierikzee. Het fonds steunt bij voorkeur zaken die niet in aanmerking komen voor subsidie.

In 1811 werden Franse soldaten ingekwartierd in huizen van particulieren. Dat gaf veel overlast voor de inwoners van Zierikzee, want ze moesten zorgen voor kost en inwoning. Het fonds dat toen werd opgericht, beoogt dat alle inwoners een bedrag van de kosten van de inkwartiering zouden betalen, zodat de gezinnen met een soldaat in huis ontlast konden worden. Met die gelden werden gebouwen omgebouwd tot kazernes. Toen in 1813 de Fransen uit Nederland verdwenen bleef de overheid de gelden wel innen. Op enig moment werd besloten dat Zierikzee “in beginsel”  geen garnizoensplaats meer zou zijn, alleen in tijden van oorlog. In de Eerste Wereldoorlog werd wel een detachement binnen de wallen gehuisvest, maar daarvoor werden meteen kazernes gehuurd en de kosten werden gedragen door het Ministerie van Oorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het fonds in beslag genomen door de bezetter, maar het overgrote deel werd na de oorlog teruggevonden. Het fonds leidde daarna een sluimerend bestaan, terwijl de rente steeds werd bijgeschreven. In 1985 kwamen de stukken die er betrekking op hadden uit een bureaula te voorschijn. Er werd besloten  om uit de rentebaten financiële steun te geven aan eenmalige sociaal-culturele activiteiten die in Zierikzee worden gehouden of die later in ieder geval gericht zijn op de inwoners van Zierikzee.

Het hedendaagsbestuur van het fonds wordt gevormd door een commissie van beheer. Het bestuur van het fonds wordt gevormd door een commissie van beheer. Twee leden, mevr. B.W.M. Troost en D.P.W. Joppe, zijn afkomstig uit de gemeenteraad. De overige twee leden zijn mevrr. M.R. de Pagter-ten Kate en H. Uil. Administrateur van het fonds is A.J. Geleijnse. De laatste jaren is er jaarlijks duizend euro te besteden. Het bestuur wil zoveel mogelijk aanvragen honoreren, dus het gaat om bescheiden bedragen. Er wordt getoetst of de activiteit valt onder de omschrijving. Ook wordt er gekeken of de aanvrager de afgelopen jaren al iets heeft gekregen en of de activiteit aanspreekt. Het advies is om de activiteit goed te omschrijven en een gespeciviceerde begroting bij te voegen. Zo werd er in het verleden uitgekeerd:

  • 2006: Stichting intocht Sinterklaas Zierikzee 200 euro voor twee zwarte pietenpakken; De Werkgroep Mozart-festival ontving 200 euro ter bestrijding van de onkosten van een optreden van talentvolle kinderen; Bibliotheek De Stolpe in Zierikzee werd 100 euro in het vooruitzicht gesteld voor een wedstrijd om het lezen te stimuleren; Honderd euro werd toegewezen aan de Stichting Vrienden Nieuwe Kerk Zierikzee voor een tentoonstelling; Kinderboerderij De Punt in Zierikzee kreeg 250 euro voor een nieuwe ezel; Tenslotte was er 200 euro toegekend voor Bewonersclub ‘De Veste’ in Zierikzee voor wandversieringen.
  • 2008: De Stichting Vrienden Nieuwe Kerk Zierikzee kreeg 200 euro toegewezen voor de tentoonstelling over ambachts- en rederijkersgilden in de middeleeuwen; Het Comité Adventsmarkt Zierikzee ontving eveneens 200 euro als bijdrage in de huur voor een goede doelenmarkt; De Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland kreeg ook 200 euro voor de aanschaf van nieuwe reddingsvesten; Tenslotte ontving de Werkgroep Keet in de Kerk een bedrag van 275 euro voor de bouw van een interactieve website bedoeld voor kinderen.
  • 2009: koor Cantare, het Handel en Mendelssohn festival, de stichting intocht sinterklaas Zierikzee, Evelien Perquin (volksdansen) en het gereformeerd kerkkoor Zierikzee kegen een bijdrage. Acht organisaties hadden een aanvraag ingediend.
  • 2010: De Stichting Vrienden Nieuwe Kerk Zierikzee ontving 200 euro voor een tentoonstelling over historische stijlen; 600 euro ging naar de Kinderboerderij De Punt in Zierikzee voor de bouw van een nieuwe stal; Het Smalstads Gemengd Koor uit Brouwershaven kreeg 150 euro voor de medewerking van het Klarinetten Ensemble van de Zeeuwse Muziekschool uit Zierikzee aan hun uitvoering ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan.
  • In 2011 werd het bedrag eenmalig verhoogd tot tweeduizend euro in verband met het tweehonderdjarig bestaan van het fonds. Het grootste bedrag – duizend euro – was bestemd voor de kosten van het ‘Benefietsevenement’, georganiseerd door de Rotary Club in de Beurs aan het Havenplein in Zierikzee. Het daar opgehaalde geld was bestemd voor een elektrische rolstoelfiets voor ‘het Gors’ in Zierikzee. De Scouting – Meester Bakkergroep in Zierikzee kreeg 250 euro voor de reünie naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de groep. 150 euro ging naar Jacqueline Roon, docent in mandala tekenen, die werk van haar cursisten exposeerde in de Openbare Bibliotheek. Eenzelfde bedrag ging naar de Stichting Vrienden Nieuwe Kerk in Zierikzee en was bestemd voor een presentatie over het stemmen van het orgel, onderdeel van het festival ‘Wat een orgel’. Een bedrag van 100 euro werd bestemd voor de uitgave van het boek ‘Een eiland na de Reformatie’ van professor Fred van Lieburg. In die publicatie staat Schouwen-Duiveland in de zestiende en zeventiende eeuw centraal. Hetzelfde bedrag ging naar de Stichting Zierikzee Monumentenstad, een initiatief van Jaap Roskam. Het bedrag was bedoeld voor reclameactiviteiten voor deze website. Ten slotte werd 100 euro toegekend aan Annelies Poortvliet voor de zomercursus oude muziek, die werd gehouden in het pand de Aveling aan de Oude Haven in Zierikzee.
  • 2012: Het grootste bedrag – 250 euro – werd bestemd voor de tweede Zierikzeese beiaarddag die op 26 mei georganiseerd werd door de Stichting Zierikzeese Carillons. 175 euro is toegekend aan het nieuwe Cameramuseum in de Visstraat in Zierikzee als bijdrage voor de inrichting. Het Thomaskoor kreeg honderd euro voor het oratorium Saul in Zeeland. Datzelfde bedrag werd bestemd voor de Bewonersclub ‘de Veste’ voor een busreisje van de bewoners van dit appartementencomplex aan de Manhuisstraat. Honderd euro werd toegekend aan het koor Waisisi voor hun project ‘Ik kus je duizendmaal’, dat is gebaseerd op het verhaal van de Joodse Duitse vrouw Ilse Weber (1903-1944). Haar kinderliederen werden vertaald door Michiel de Zeeuw. Tot slot kreeg de Zierikzeese Bridgeclub een bedrag van honderd euro voor de aanschaf van bridgemates waarmee de scores worden bijgehouden.
  • 2013: € 800 uitgekeerd, doelen onbekend.
  • 2014: 200 euro voor Rederijkers Zierikzee voor het opvoeren van ‘De Poortwachter van Zierikzee’. Het Vokaal Ensemble Waisisi krijgt 100 euro voor de uitgave van het programmaboekje met de activiteiten ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Zierikzee. De heer R. Pots van de Timmerclub krijgt eveneens 100 euro voor de aanschaf van materialen. De Streekdrachtvereniging De Arke organiseert dit jaar de ‘Zevende Zeeuwse Streekdrachtendag’. Het Fonds draagt daar 200 euro aan bij. Tot slot krijgen de Wereldvrouwen Ahoy een bijdrage van 100 euro voor een cultureel uitstapje. 


Het Fonds van Kazernering biedt jaarlijks de mogelijkheid van financiële steun voor eenmalige sociaal-culturele activiteiten (of uitgaven), die in Zierikzee worden gehouden of die in ieder geval gericht zijn op de inwoners van Zierikzee. In het bijzonder wil het fonds die zaken ondersteunen, die niet in aanmerking komen voor subsidie. Wie in aanmerking wil komen voor een bijdrage uit het fonds kan voor 1 april een aanvraag indienen bij het Fonds van Kazernering.Wie een aanvraag wil indienen, kan een brief schrijven aan het Fonds van Kazernering, p.a. Postbus 5555, 4300 JA Zierik­zee. Deze aanvraag moet voor 1 april zijn ingediend en een zo duidelijk mogelijke omschrijving geven van het doel of de activiteit waarvoor de tegemoetkoming wordt aange­vraagd. Zo mogelijk moeten de begroting voor 2007 en de reke­ning over 2006 van de instelling of vereni­ging worden bijge­voegd.

 

(foto: archief gemeente Schouwen-Duiveland)


Zie ook:  Mobilisatie 1914-1918

                Franse tijd