ENDRIKS’ COLUMN

UUTSPRAEKEN

Julder è ze vast ok op de foto ezie: onze burhemeêster in de wet’ouwers op zô’n nieuwen bank op ’t nieuwe Aevenplein. Ze zaete d’r eêl tevree, â ieuw wet’ouwer Stouten z’n eihe goed an d’n bank vast, as of ‘n ’t toch nie eêmae vertrouwde. Noe Wullum, ze bin stevig genocht, ô. Endrik eit’r ok eêne geperbeerd in ie mot zaahe, de banken bin moôi. Of ’t nieuwe plein ok zô moôi is, dat motte julder zaalf mâ bepaele. Ik dienke dat de maansen van de terrassen d’r wè blie mee bin. In de commesaoris van de konieng ok, want ie vond ‘t ’n plaetje. Ik è dat plaetje lank stae bekieke in ik zag de rij boamen op d’n achterhrond. Je mot ‘r toch nie an dienke dat die an dat plaetje zou ontbreke. As ik Stouten goed behrepen è is dat ok nie de bedoelieng. Ze zouwe ommers glad zot weze as ze zukke prachtihe boamen zouwe weg’aele. Dan è ze we ’n zonnesteek, wat onmohelijk is van de zomer. Ik docht dae toch even an, toe dat ik ’n uutspraeke van wet’ouwer Verseput las. Ie is benauwd dat ’t rijk twî miljoen euro minder zâ uutkere an de gemeênte, mâ dat is dan ‘t “worstcase-scenario”. Ik docht eêst, dat‘n ’t over ’n lekkere woste ao, mâ neênt, ie bedoelde toch echt “in ’t aargste geval”. Ik dienke dat Ad wou laete ‘oôre dat ’n op schole goed op’elet eit.
In daemee kom ik op ’n uutspraeke waer of ik eêl blie mee bin. Want juf Zwart, de kikkerjuf, ei ’t Kofschip verlaete in ze zei dat kinders motte spele, dae lere ze van. ’n Goeie uutspraeke van ’n echte kleuterjuf, die vindt dat kleuters vee motte spele in dat wulder motte oppasse ze nie te vroeg as leerliengen te zien. In dat bin ze in Den Aeg ’n bitje verhete. Ik dienke wè ’s dat ze tehenwoordig de kinders vlak nae de geboorte â wat wille biebrienge. Noe, zindelijk kriehe is â eêl wat.
Trek gae ze nog onderzoeke oe dat je vô de geboorte â wat kan anlere. Mâ dat is echt ’n worstcase-scenario! (foto: Ons Eiland/PR)

 

bron: Ons Eiland  11-07-2013