ENDRIK’S COLUMN

Snuffele

De gemêênte is eêl staark in snuffelen. Ze doe ‘t â jaeren, ze è ervaerieng. Ze laete bevobbeld foto’s maeke vanuut ‘n vliegtuugje of ‘n elikopter om te kieken of dat ‘r gin klandestiene kotten in knippen in ‘t of stae. In dat kost centjes. Want ze wille dan zôhenaemd minder reheltjes, mâ as ze d’r op kunne verdiene mit ‘n bouwverhunnieng bin ze d’r rap bie.
Noe bin d’r snuffelaers op de grond. Dat bin amtenaeren, die of in grieze rolemmers gae kieke of dat ‘r toch gin verkeerde diengen in zitte. Wet’ouwer Wullum is dae verantwoordelijk vô. Ik most glieke trugdienke an van de winter, toe dat wulder (eêl even) zout konde gae aele bie de gemêênte. Ie ei toe ‘n emmertje vol’eschept om ons te laete zien oe of je dat mot doe. Dust ik docht: ie zâ noe wè bie de eêste inspectie van zô’n grieze rolemmer zaalf d’r in gae zitte in as ze dan ‘t deksel opedoe “kiekeboe” roepe in om’oahe rieze. Wat zouwe ze schrikke! Mâ dat eit’n toch mâ nie edae. Zô’n leutig waarkje liekent ‘t mien ok nie om te griepen in die stienkrommel. In d’r vaol nog wè wat over te zaahen ok. Want zô dudelijk over d’n ofval is de gemêênte noe ok wî nie geweest. Wat mag d’r percies nie in zô’n emmer? Tehenwoordig mô je de plasticrommel ok â apart doe, mâ wat of dae noe percies bie ‘ôôrt weet ik eihenlijk nog aoltied nie.
In of de gemêênte staark staet as ze boetes gae uutdêêle, twint dat ze in Zurrikzêê aoles mâ gewoon onder de grond mahhe mietere weet ik nog zô net nie. Aole inwoners motte glieke weze vô de gemêênte! In noe ‘ore die stoepeschieters wè bevoôrdêêld.
M’n aode in de geschiedenis ‘s ‘n Wullum de Veroveraer. Vanuut Normandië eit’n Engeland veroverd. In noe gae wet’ouwer Stouten de durpen anpakke. Ie ei â erope, dat ‘t trek in de eêste weke â vee beter was mit ‘t vuul. Ie dienkt â dat ‘n gewonne eit. Mâ vô dat’n ‘t in de gaten eit gaet ‘n de geschiedenis in as Wullum de Snuffelaer. 

bron: Ons Eiland  02-02-2011