REISJE

Lengst de straete zie ‘k bienae aomè butelandse auto’s stae. Ze geve d’r nie om oe lank of ze motte rieje. ’n Reisje van Renisse nae Rotterdam was vroeher ’n dagje uut. In dan è’k ’t over d’n tied dat d’n tram d’r nog was. Je most eêst ’n aande loape nae ’t tramstesjon. Op Renisse ao de baes op ’t stesjon zaalf neffen de wachtruumte ’n krujenierswienkeltje in as t’r toeristen ankwaeme dee ’n anpersant vraehe of dat’n de booschappen mocht levere. Eêl slim! De aore krujeniers van ’t durp vonde dat wè minder leutig. D’r was t’r eêne die of ’n auto ao in die brocht ’n paer dames mit die waehen naer ulder pension. Onderwegt dee ’n vraehe of dat’n de booschappen mocht levere. Neênt, dat aode ze â beloofd an d’n baes van ’t stesjon. Ie ei ze glieke uut laete stappe. Mâ noe varder mit ’t reisje. Instappe in kaertjes koape. De conducteur ao ’n zienke boek waer of de kaertjes in zaete. Mit ’n ienktpotloôd dee ‘n ’n kruusje zette bie de plekke van vertrek in bie Ziepe, want dae gieng je d’r uut. Je ao dan â ’n eêle reize emaekt, want d’n tram ree eêmae over d’n Ouwendiek nae Brouw, Zonnemaire, Zurrikzeê in dan Duvelant in. Bie Ziepe gieng je varder mit de boôt nae Numansdurp. Dae klom je wî in d’n tram nae de Rosestraete in Rotterdam. ’t Was zô’n groôte reize, dat de maansen aoltied boter’ammen meenaeme in mien schoônvaoder ao vô onderwegt ok aoltied wat eiers ekookt. Zô’n ardhekookt ei vonde ze eêl lekker. In wat was ’t gezellig om mit zô’n krootje maansen nae de groôte stad te gaen! D’r wier wat of’epraet op de boôt, ô. Zaalf bin ik nog â ’s trug’ekomme mit de boôt van Anna Jacoba nae Ziepe. As ’t koud was dook je daolik nae benee vô ’n komme snert in as je an d’overkant de bus inkwam wier je dû de chaffeur mit je naem an’esproke. Ik kreeg aoltied trek ’t gevoel dâ’k tuuskwam. Want ’t leutigste van ’n reisje is misschien nog wè â je wî veilig tuus komt. Boven: Endrik. (foto: Ons Eiland/PR)

 

bron: Ons Eiland  08-08-2013