ENDRIK’S COLUMN

Overlast

Wulder bin naer De Kraenkinders weze kieke. Je wete wè, de musical in Zurrikzêê. M’n è d’r van genote. Wat zaete d’r vee aarg môôie tenêêltjes in. Ok vee leutihe diengen, twint dat ‘r toch vee misère was te zien. Percies zô-as ‘t mot weze, ‘n lach in ‘n traen.
Zô’n stik opvoere midden in de stad geef vast vee perblemen. Mâ j’ei ‘n êêl môôi decor van z’n eihe. Lienks in rechs van de tribune môôie ouwe uzen. Daer wone wè maansen in. Die è aomè goed meehewaarkt, want de raemen waere doenker of d’r stienge kaersen achter. Gin medèrne lampen, zâ’k mâ zaahe. De orhanisatie ei dust mit die maansen motte praete, dienk ik. In zô kâ je vee vô mekaore kriehe. Ok zô’n musical mit êêl vee vriewillehers. Ons waere gewoon ‘n bitje grôôs, â aode m’n d’r niks an edae. Mâ zô-ies kan toch nog op Schouwen-Duveland. Dan kâ je as zandloaper nog grôôs weze op wat de stoepeschieters doe.
Van overlast vô de buren è’k niks eleze.
Dat è’k noe wè wî eleze van Renisse. De baes van de polisie op ons eiland ei teminsten ezeid, dat daer de overlast vô omwonenden is toehenome. Jao, vin j’t gek? Dat wiste wulder allank â. De gemêênte ei ‘n paer jaer elee de slutiengstieden vô de horeca van twî naer drie ure snachs verzet. Ik g’loave dat ‘n proef was. Noe, die is dust dudelijk mislukt. ‘t Zâ, dienke wulder, wè nôôdig weze om die tieden wî trug te draoien naer twî ure of misschien wè naer twaolf ure. Want de polisie ei ok ezeid, dat ‘r toch ‘s ’n keuze emaekt mot ‘ore. Wille je noe eihenlijk ‘n femieljebadplaes ‘ore of nie? Noe, baes van de polisie, ik kan je dat êêl dudelijk zaahe: dat wille ze nie. Ze roepe dat â jaeren, mâ ze wille ‘t nie. Want die overlast, daer geve ze âghêêl nie om. ‘t Persenêêl van de horeca gae pas nae vier ure naer uus in dat doe ze ok nie stille. Misschien zou wet’ouwer Verseput toch ok ‘s mit de omwonenden motte praete in nie enkelt mit “de sector”.

bron: Ons Eiland  17-09-2009