ENDRIK’S COLUMN

Knoapen

Knoapen dûkappe is nie iedrendeên eheve. D’r bin noe eêmae nie zôvee maansen as Alexander de Groôte. Mâ ’t mot wè. In Zurrikzeê bevobbeld, waer of de maansen zô verdeêld bin over wat ’r in ’t centrum mot gebeure. In waer of ze verdeêld zulle bluve. In dan gebeurt’r dus niks. ’t Gemeêntebestuur ei â in 2008 beslote wat of t’r mot gebeure. Ik è â eerder ier ezeid, dâ’k dat eêl goed vinde, as…ik zaahe nog ‘s, as…t’r van verscheie kanten karretjes gae rieje vô de maansen die motte loape nae ’t centrum in dat nie goed kunne. D’r zouwe d’r ’n paer ’n goed zaekje an è. Ik behriepe netuurlijk wè, dat de gemeênte aoltied mot kieke oevee knoapen ze zaalf nog an d’r jas eit. Mâ kiek, â je bie ’n jacht’aeven zô makkelijk ’n paer miljoen lae schiete, zâ d’r nog wè genocht in de schatkiste zitte.
’t Zou ok goed weze, as de gemeênte noe glieke mâ ’s die aore knoape dû gae kappe over die vrachtauto’s die nog aoltied in die nauwe straeten mahhe rieje. Lae dat noe toch ’t nieuwe distributiecentrum doe in luuster nie nae d’ondernemers. Die zû toch noôit tot mekaore komme. Affijn, misschien kan ’t distributiecentrum, dat nie de kans ei ekrehe vol te draoien, die aore karretjes d’r bie neme.
Ofheloape vriedag zat Endrik op ’n terrasje op ’t Aevenplein om tien ure soches. ’t Uutzicht was eêl moôi: vier groôte vrachtauto’s in drie moste wachte tot d’n eêsten was verdwene. ’t Zat eêmae in de knoape.
De gemeênte ei evrohe of de maansen zaalf foto’s wille maeke van vrachtauto’s die of dudelijk te lank bin. Zô-as ’t in ’n democratie mot kunne toehae, d’r bin glieke wî maansen daetehen. Brigitte van de PvdA liet â wete dat ze ’t gin goed idee vond. Misschien woon ze zaalf nie op ’n plekke waer of de muren van d’uzen scheure. Je mot as gemeênte goed dudelijk maeke dat je mit zô’n auto nie de stad in mag, daer eit ze wè gliek in. Mâ ik zou mit liefde ’n foto maeke â’k ’n schore in m’n uus ao.

bron: Ons Eiland  12-04-2012