ENDRIK’S COLUMN

J’N EIHE PLEKJE

Jan van Sluus è m’n d’ofheloape weken in verscheie kranten in z’n bloôtje ezie. Ie dee wî mee an de zwemvierdaegse in Nieuwerkaarke, vô de 35ste keer mâ liefst. Want dat kan ok nog dae in dat gezellihe bad minstes tot 2017. Jan is 81, kan nie zô goed mî ‘oôre, ‘t zien is ok â minder g’ore, mâ praete kan ’n nog eêl goed. In zwemme. Daer is ’n geschikt vô, want z’n oôd is eêmae glad. Dust “gestroamlijnd” gaet ’n dû ’t waeter. Fietse wil ik eihenlijk nie meetaale, dat doet ’n mit ondersteunieng. Dust daer oef je noe nie groôs op te wezen. Ie was eêl dudelijk over De Dolfijn. Dat bad mot bluve, want “nae Zurrikzeê, dâ kan’k nie mî”. Endrik weet bienae zeker, dat Jan ok nie nae stad zou gae om te zwemmen as ‘n ’t nog wè kon. Want Jan vecht vô z’n eihe durp, z’n eihe plekje.
In dat is goed. Dat motte m’n aolemaele doe. De schole in Noordwaale zou d’r nie mî weze as indertied ’n klein krootje maansen van ’t durp d’r eihe nie commesaoris aode eloape om de schole te redden. Want wet’ouwer Roel ao â op de medèrnste meniere op You Tube laete wete, dat de schole vees te klein was om dû te gaen. In ’t zaalfde gebeur noe wî op d’n Ouwendiek. De gemeênte zou wè wille dat de kinders dae nae de schole op Noordwaale rieje. Dan maeke ze ’t zaekje dae groôter in kun ze ’t gebouw op d’n Ouwendiek laete verslabbakke. Dat doe ze graeg bie de gemeênte. De durpsraed van d’n Ouwendiek ei z’n eihe d’r over uuthesproke: tehen. Noe is ’t ofwachten of dat ze net zô ard d’r besten gae doe as dat krootje op Noordwaale. Ik zaahe nie dat ze glieke è. ’t Zou best kunne weze dat ‘r gin geld mî is vô aol die kleine schooltjes in zwembaeden. Mâ je mot ‘r wè vô vechte om j’n eihe plekje zô leefbaer mohelijk t’ouwen.
Jan, gae zô dû. Je kant’t, want noe mô je vee praete! Maek je bost mâ nat, duuk t’r in.

 

bron: Ons Eiland  01-11-2012