ENDRIK’S COLUMN

Foto

D’r stieng vleweke in Ons Eiland ’n foto van ’t bestuur van de nieuwe Stichtieng vô de Zurrikzêêse Carillons. Vuuf kaerels in êêne vrouwe, zôdat wî ‘s dudelijk beweze is, dat vinters ouwerwetser bin as wuven. Want die kaerels wille aoles mâ bewaere. Bie ons tuus is dat net andersomme, de vrouwe wil aoles bewaere, Endrik gôôi êêl gauw wat weg. Vô ‘t bestuur ‘t nieuwe loho, want dat mot ‘r tehenwoordig aoltied bie weze. ‘t Bin zes klokken, mâ as je ‘t mien vraegt kunne dat ok zes oahen weze, want ‘t bestuur wil netuurlijk ‘n oagje in ‘t zeil ‘ouwe.
Noe kâ je zaahe wat je wil, mâ wet’ouwer Renden ei toch vô mekaore gekrehe, dat Zurrikzêê in ‘t land bekend wier in dat ‘r nog nôôit zôvee belangstellieng eweest is vô de carillons. Want ik dienke zômâ, dat de mêêste maansen in stad de klokken wè è ‘ôôre spele, mâ âghêêl nie wiste dat ‘r ok wè ‘s ‘n vint daebove zat te spelen. Misschien, mâ noe waeg ik m’n eihe op glad ies, ei Renden ‘t wè expres edae, zô op de meniere van: kom van kom van. Noe, ie ei d’ofheloape tied aarg vee nehatieve geluden naer z’n ôôd ekrehe, mâ dit is toch posetief: ‘n êêl nieuwe stichtieng in ‘n tied dat ‘t zô moelijk is vriewillehers te kriehen. Zesse tehelieke!
Ik dienke dat ‘n dat meer zou motte doe. In ik geve noe zômâ ‘n vôôrzet: as de gemêêntebode mit pensioen gaet gewoon gin nieuwen benoeme. D’amtenaeren zaalf koffie in thee mee laete brienge of ze d’automaten laete vulle. (In de kelder bie ‘t archief mot de automaat bluve stae vô de vriewillehers.) Ok zaalf naer d’infobalie de post op’aele. Komme ze ok ‘s van ulder stoelen of. As ze dat aomè glieke doe: ‘n nommertje laete trekke. De wet’ouwer zâ van Alert gin bezwaeren kriehe, want zô kriehe m’n êên amtenaer minder in d’r bin d’r nog aoltied te vee.
Mit aol dat nieuwe waeter op ‘t eiland kunne d’r naarhest mî uzen komme, dust bie de ofdêêlieng Ruumte in Milieu is ok wè wat te winnen. Wet’ouwer, dienk t’r over!

bron: Ons Eiland  07-09-2009