Schouwen-Duiveland krijgt 45 mille terug van kosten opvangcentrum

De kosten die de gemeente Schouwen-Duiveland vorig jaar maakte voor de geplande, maar nooit uitgevoerde, opvang van asielzoekers worden door het rijk vergoed. Burgemeester Gerard Rabelink is ‘zeer tevreden’ met deze 45.000 euro. De gemeente huurde een bureau in om uit te zoeken of de bevolking een asielzoekerscentrum zou accepteren. Dat heeft 21.200 euro gekost.  De uren die de ambtenaren aan de zaak hebben besteed, vergoedt de overheid voor driekwart. Dat betekent dat Schouwen hiervoor een bedrag van 17.500 euro ontvangt.  Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

19 oktober 2017
zierikzee
Nieuws, Asielzoekers, asielzoekerscentrum, Burgemeester Gerard Rabelink, Gemeente Schouwen-Duiveland, Zierikzee

Meer geld voor inburgering asielzoekers

Asielzoekers met een verblijfsstatus in de gemeente Schouwen-Duiveland moeten sneller inburgeren. De rijksoverheid heeft het participatiebudget per statushouder meer dan verdubbeld tot 2370 euro om dat doel te bereiken. Dat bedrag volstaat voor de noodzakelijke begeleiding, aldus wethouder Cees van den Bos (foto). Statushouders die hier komen wonen, worden verplicht binnen een maand te beginnen met een participatietraject. Voor scholing kunnen ze studiefinanciering aanvragen. De gemeente wil meer de regie pakken om inburgering goed in gang te zetten. Die noodzaak doet zich volgens de wethouder voelen door de grotere toestroom van vluchtelingen die op Schouwen-Duiveland een nieuwe toekomst zoeken. ,,Dit vraagt uitbreiding van de uitvoeringscapaciteit en diverse vormen van vervolgonderwijs en taallessen. Anderzijds zoeken we binnen de volwasseneneducatie naar vernieuwing van aanbod.” Daaronder valt ook de opening van een Taalhuis per 1 januari in de bibliotheek. Hoe dat er precies komt uit te zien, weet Van den Bos nog niet. De bedoeling is dat daar op een laagdrempelige manier de Nederlandse taal kan worden geleerd. Lees verder. (bron: PZC / foto: gemeente Schouwen-Duiveland)

17 november 2016
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2016 november, PZC, Asielzoekers, Bibliotheek Oosterschelde, Cees van den Bos, Gemeente Schouwen-Duiveland, inburgering, Taalhuis, verblijfsstatus

AZC in Zierikzee gaat niet door

Het college van burgemeester en wethouders legt een voorstel voor aan de gemeenteraad om het dossier asielzoekerscentrum (AZC) Zierikzee voor nu te sluiten. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft namelijk laten weten dat er geen AZC noodzakelijk is in Zierikzee. Dit naar aanleiding van de stagnerende stroom vluchtelingen naar ons land en het feit dat er nog veel bedden voor opvang in ons land leegstaan. De raad neemt hierover op 20 oktober een definitief besluit. De verwachting is dat voor de jaren 2016 en 2017 landelijk voldoende opvangplekken beschikbaar zijn. Ook als de asielinstroom toch weer toeneemt, dan kan deze de komende twee jaar worden opvangen. Dit betekent dat op korte termijn geen extra opvangplekken nodig zijn, als gekeken wordt naar de bestaande opvangcapaciteit en de plekken die nu nog op verschillende locaties in het land worden gerealiseerd. Op basis van deze ontwikkelingen heeft het COA laten weten dat er voorlopig geen behoefte is aan een AZC op Schouwen-Duiveland. Het sluiten van het dossier betekent dat de gemeenteraad nu geen besluit neemt over het realiseren van een AZC in Zierikzee. Mocht er in de toekomst toch een beroep op de gemeente worden gedaan voor opvang van asielzoekers, dan wordt de situatie opnieuw bekeken. In juli is een draagvlakonderzoek naar de komst van een AZC in Zierikzee gehouden onder inwoners van de stad. De resultaten hiervan zijn inmiddels bekend. Van de 5.100 verstuurde uitnodigingen hebben 1.102 mensen de vragenlijst ingevuld, dat is inclusief de vragenlijsten die inwoners met behulp van de veldonderzoekers op verschillende locaties in Zierikzee hebben ingevuld. Het onderzoek geeft inzicht in zorgen over de opvang van vluchtelingen en in wat inwoners belangrijk vinden bij de locatiekeuze voor het AZC. Daarnaast wordt ingegaan op de aard van de zorgen, op het belang dat inwoners hechten aan bepaalde voorwaarden en op maatregelen waarmee de mate van zorgen kan worden teruggedrongen dan wel worden weggenomen. Van de inwoners uit Zierikzee die de vragenlijst hebben ingevuld maakt de helft zich niet actief zorgen over de opvang van vluchtelingen. De andere helft maakt zich hier wel (in meer of mindere mate) zorgen over. Als de gemeente zou besluiten om vluchtelingen op te vangen, dan is volgens de respondenten het meest belangrijk dat de gemeente zorgt voor extra inzet op veiligheid, goede begeleiding en ondersteuning om snel te integreren. Het gemeentebestuur heeft waardering voor de manier waarop de inwoners van Schouwen-Duiveland op dit vraagstuk hebben gereageerd. Op een rustige en respectvolle manier heeft iedereen zijn zorgen geuit. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst als onverhoopt de medewerking voor de opvang van vluchtelingen door onze gemeente eventueel opnieuw aan de orde komt. De situatie kan immers veranderen als gevolg van internationale ontwikkelingen. (bron: gemeente Schouwen-Duiveland)
15 september 2016
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2016 september, Asielzoekers, AZC, COA, Gemeente Schouwen-Duiveland, vluchtelingen, Zierikzee

Extra tandje bij voor huisvesting statushouders Schouwen-Duiveland

De gemeente Schouwen-Duiveland en woningcorporatie Zeeuwland zetten een paar extra tandjes bij om asielzoekers met een verblijfsstatus te huisvesten. verantwoordelijk wethouder Cees van den Bos (foto) gaat ervan uit dat de inhaalslag volstaat om alle 86 vluchtelingen waar Schouwen-Duiveland zich dit jaar voor ziet gesteld, onderdak te geven. Dat gebeurt in eerste instantie door meerdere mannen in één huis onder te brengen, in afwachting van hun gezinshereniging. Dat geeft Zeeuwland meer tijd om te zoeken naar andere beschikbare woningen. Lees verder. (bron: PZC / foto: gemeente Schouwen-Duiveland)
13 juli 2016
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2016 juli, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Asielzoekers, Cees van den Bos, Statushouders, Vluchtelingenwerk, Zeeuwland, Zierikzee