Oude riolenstelsel

Riool Mosselstraat Youtube

In de periode van 19 oktober tot circa 18 december 2009 heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de ligging, onderhoudstoestand, aanwezigheid aansluitingen en functioneren van de riolering in de binnenstad van Zierikzee. Dit onderzoek duurtde 9 weken en werd in twintig deelgebieden uitgevoerd. Het zwaartepunt van het onderzoek was in het gedeelte Dam, Mol, Appelmarkt, deel Schuithaven en Melkmarkt. 

“Zierikzee ondergronds” was zeker op het gebied van de riolering in de binnenstad géén open boek. Een groot deel van de riolering hier ligt op particulier terrein of bevindt zich onder panden en is niet of zeer moeilijk bereikbaar. Hierdoor ontbrak noodzakelijke informatie waardoor het moeilijk was om een volledig rioolbeheerplan voor het centrum op te stellen. De noodzaak van meer informatie door middel van onderzoek werd al genoemd in het gemeentelijk rioleringsplan 2005-2009.  Maandag 19 oktober 2009 begon het onderzoek met het reinigen van het riool op de volgende locaties: bij Mondragon, Oude Haven en omgeving en de parkeerterreinen Mosselboomgaard en Gasthuisboomgaard. Daarna  in de week van maandag 2 tot vrijdag 6 november verplaatste het onderzoek zich naar het gedeelte Dam, Mol, Appelmarkt en Melkmarkt. Het onderzoek bestond uit verschillende onderdelen en werd ook door verschillende bedrijven, waaronder M.J. Oomen Leidingtechniek uit Moerdijk, onderdeel van de M.J. Oomen Groep uit Sprundel, uitgevoerd.

Er werd een vlekkenplan voor de riolering opgesteld met daarin alle aandachtspunten voor de binnenstad. Vanaf maandag 19 oktober 2009 volgden achtereenvolgens het reinigen van het riool en het inspecteren ervan met een camera. Aan de hand van de camera inspectie werden zo nodig putdeksels aangebracht om het riool beter bereikbaar te maken. Hoewel er geen sprake was van uitgebreide graafwerkzaamheden, was het onvermijdelijk om tijdens het onderzoek  een straat/weggedeelte af te sluiten. Deze afsluiting duurde hooguit enkele dagen. Door de binnenstad in 20 deelgebieden op te splitsen, kon de afsluiting van korte duur zijn, waardoor de overlast beperkt bleef. Daarnaast werd in het centrum geen onderzoek gedaan op donderdag, tijdens de weekmarkt. Per deelgebied werden bewoners per brief geïnformeerd. Verder werd wekelijks via de media de planning voor de komende week aangegeven.

(bewerkte tekst WereldRegio)

GESCHIEDENIS MOL

De kreek, waaraan Zierikzee vroeger is ontstaan, werd afgedamd en getransformeerd tot een haven, die vanaf de beide havenpoorten doorliep tot aan de overgang van de Dam naar de Mol. Daar was een spuisluis. Het water liep verder via de Schuithaven in noordelijke richting, achter de Hem en de Steiltjesstraat om uit te monden in de stadsgracht. Die noordelijke tak werd later benut als boezem om het water vast te houden. Bij laag water werd de spui geopend en stroomde het water met kracht weg, de slibdeeltjes meenemend. Dan werd ook de krabbelaar of mol ingezet. Dat was een schip voorzien van scherpe uitsteeksels waarmee de bodem werd losgewoeld. Een model van deze krabbelaar is te vinden in het Stadhuismuseum.

 

GEMEENTE INFORMATIE:

 

04-09-2017: Op 4 september start aannemingsbedrijf De Voogd Grijpskerke BV met het werk aan de Mol.
Het totale werk duurt tot medio november 2017. De komende weken wordt aan de kabels en leidingen van Delta gewerkt en wordt gestart met het aanleggen van een nieuw riool in de rijbaan.
Het werkterrein wordt met bouwhekken afgeschermd.

Rioolgewelf Dam foto: gemeente Schouwen-Duiveland)
Rioolgewelf Dam (foto: gemeente Schouwen-Duiveland)

18-09-2017: Tijdens graafwerk voor het nieuwe riool is een gemetseld gewelf in het zicht gekomen. Dit dient nader onderzocht te worden d.m.v. inwendige inspectie. Om het werk geen vertraging op te laten lopen zijn we verder gegaan met het nieuwe riool, direct na het gewelf. Zodra meer informatie beschikbaar is, laten we dit weten. Tot nu toe zijn we tevreden over het werken in het (drukke) winkelgebied. Het winkelend publiek kan zonder oponthoud de werkzaamheden passeren, terwijl wij onze werkzaamheden kunnen uitvoeren. De doeken met foto’s uit het gemeentearchief  geven het werk een vriendelijk aanzicht.

 

02-10-2017: De riolering in de Mol wordt vervangen. Nadat de gemeente het riool heeft vervangen zal de straat heringericht worden. Bij deze herinrichting volgt de gemeente de uitgangspunten van de “Visie op de Openbare Ruimte kerngebied Zierikzee”.

Bij grondwerkzaamheden in de Mol is een oud rioolgewelf blootgelegd. Het gaat om een gemetseld stelsel van in totaal negentien meter lang en zo’n vier meter breed. Het gewelf is inwendig onderzocht, ingemeten en door middel van video en foto vastgelegd voor de toekomst. Het betreft een gemetseld gewelf van ca. 19 meter lang, 3 meter breed en een vrije hoogte van 1 meter.

Het gewelf wordt 4 oktober 2017 gevuld met schuimbeton om de stabiliteit te waarborgen. De kap wordt na uitharding van het beton verwijderd, zodat de riolering en de nieuwe waterleiding kunnen worden aangelegd. Als gevolg hiervan is er een vertraging ontstaan van ongeveer anderhalve week. We proberen de vertraging in te korten en hopen geen onverwachte obstakels meer tegen te komen. De werkzaamheden buitenom het gewelf lopen voorspoedig, mede dankzij de goede medewerking van de ondernemers en winkelend publiek

Planning voor de herfstvakantie:
Het riool in de Mol wordt in week 40 en 41 aangelegd naar, en aangesloten op, de rioolput in het Havenplein ter hoogte van Restaurant de Beuze. De bestrating in het deel Havenplein – Mol wordt week 41, dus nog voor de herfstvakantie, dichtgelegd zodat het Havenplein zelf geen hinder heeft van het werk in de vakantieperiode.

Rioolgewelf Dam foto: Dennis van Iersel
Rioolgewelf Dam (foto: Dennis van Iersel)

 

13-10-2017: Op 4 oktober 2017 is geprobeerd om het gewelf vol te schuimen met beton. Het doel hiervan is om het gewelf stabiliteit en draagkracht te geven om werkzaamheden aan het riool mogelijk te maken. 
Dit is niet gelukt. We krijgen het gewelf niet dicht en moeten een andere strategie verzinnen.

Om schade aan de omgeving te voorkomen laten we de omgeving van het gewelf even ongemoeid.
Een mogelijke oplossing is om het gewelf ter plaatse van de panden te verstevigen, daarna het gewelf stukje bij beetje ontmantelen en aansluitend het riool aanleggen. Voor het zover is moeten we nog het nodige onderzoek verrichten. Uiteraard gaan we voorzichtig met de omgeving om. Ook wordt het gewelf opgenomen en ingemeten door de archeologische werkgroep Schouwen.

De planning schuift wel op.
Op onze belofte dat het volledige werk voor Kerst 2017 klaar is moeten we terugkomen.
We richten ons nu op het stabiel maken van het gewelf , de aanleg van het riool en de herinrichting van de Mol zelf. Dit is voor de kerst gereed.
Tijdens de feestdagen stellen we Mol en het kruispunt Schuithaven – Melkmarkt weer open voor het verkeer. In januari 2018 pakken we het kruispunt weer op.

Dit alles hebben we op 11 oktober met de bewoners/ondernemers besproken.
In week 43 (23 – 27 oktober) hebben we definitief uitsluitsel over de uitvoeringsmethode van het werk inclusief planning. We brengen de bewoners in deze week dan ook per brief op de hoogte.

 

27-10-2017: Het hoofdriool vanaf het gewelf tot het Havenplein is gereed inclusief  de huisaansluitingen. Alleen de aansluiting van het pand “Concordia” moet nog definitief gemaakt worden. Dit wordt voorafgaand aan de definitieve bestrating uitgevoerd in overleg met de  betrokkenen.

De oplossing voor het gewelf:
Om de riolering aan te kunnen leggen ter plaatse van het gewelf gaan we de kap van het gewelf stap voor stap verwijderen en de rest van het gewelf stabiliseren en opvullen. Het gewelf wordt ondersteund met een nieuw te metselen muur binnenin het gewelf.
We verwachten hier geheel week 45 voor nodig te hebben. Daarna kan de riolering, de waterleiding en daarna de wegfundering aangebracht worden.

Voorafgaand aan de werkzaamheden aan het gewelf moeten we uit veiligheidsoverwegingen de gasleiding  aanpassen tussen Mol 1 en Mol 5-. Tegelijkertijd worden de aansluitingen van de waterleidingen aangesloten op de nieuwe leiding. Dit vind plaats in week 44-45.

De  verharding:
In week 47 start het straatwerk vanaf het Havenplein. Dit duurt naar verwachting 3 weken voor het deel dat nu opgebroken is. Het straatwerk direct voor de winkels wordt vervangen tegelijkertijd met de rijbaan. Hoe dit in detail gaat wordt later toegelicht. Dit werk kost ca. 2 weken.
De Mol is met de feestdagen opengesteld.

Rioolgewelf Dam foto: Dennis van Iersel
Rioolgewelf Dam (foto: Dennis van Iersel)

03-11-2017: Voorafgaand aan het plaatselijk verstevigen van het gewelf in de Mol om binnen 2 weken een deel weg te kunnen halen is het gewelf opgeschoond.
Er is duidelijk te zien hoe het gewelf vanaf de achtergevel van Capri naar de hoek Schuithaven loopt.
We hebben nu weer een duidelijk beeld hoe vroeger het water vanaf het Havenplein richting de Hem werd gespuid.

 

artikel geplaatst op 04-11-2017

laatst gewijzigd op 05-11-2017

 

MEER INFORMATIE:

Project riolering Mol