Gemeente zet in op bestrijding armoede onder kinderen

De gemeente zet stevig in op een duurzame aanpak van armoede onder kinderen. Dit gebeurt onder andere door fors te investeren in preventie. Ook wil het college van B&W het huidige kindpakket uitbreiden met vergoedingen voor openbaar vervoer en een Identiteitskaart. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van informatie over minimaregelingen. Dit zijn de belangrijkste punten uit plan 1.0 Jeugd en Armoede Schouwen-Duiveland dat het college heeft vastgesteld. Om zoveel mogelijk feedback en draagvlak te krijgen, worden de voorstellen uit het plan aan uiteenlopende partijen voorgelegd, zoals kinderen en ouders. Na deze brede consultatieronde stelt het college plan 2.0 vast. Armoede onder kinderen is een nijpend probleem dat ook onze gemeente treft. In 2014 waren er 600 kinderen die minimaal 1 jaar in armoede leefden, en 200 langer dan 4 jaar. De recente instroom van kinderen van statushouders is daarbij nog niet meegerekend. Kinderen die in armoede opgroeien staan al aan het begin van hun leven op een 1-0 achterstand. Leven in armoede gaat om veel meer dan het missen van spullen of geld. Bij veel kinderen en jongeren speelt schaamte een grote rol, ze vinden het moeilijk om erover te praten. Ze worden niet uitgenodigd voor feestjes en merken dagelijks dat ze er niet echt bij horen. Het rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Plan 1.0 Jeugd en Armoede bevat voorstellen om deze middelen in de gemeente Schouwen-Duiveland effectief in te zetten. (bron: WereldRegio)

20 maart 2018
zierikzee
nieuws 2018 maart, WereldRegio, Armoede, Armoedebestrijding, Jeugd