WERKGROEP HAVENPARK/KRAANPLEIN

INLEIDING:

Zierikzee-Monumentenstad is gevraagd mee te praten in de werkgroep/klankbordgroep Havenpark/Kraanplein.

Deze uitnodiging hebben wij graag aangenomen. Er is naaronze mening al veel te lang veel te veel over geschreven is, waardoor veel ruis en verwarring is ontstaan.

Zierikzee-Monumentenstad probeert deze verwarring te ontrafelen en positief mee te denken aan een zo breed mogelijk gedrageh oplossing voor de stad en zijn inwoners.

 

Op vrijdag 20 december 2013 vond de eerste bijeenkomst van de werkgroep Havenpark/Kraanplein plaats onder leiding van extern, onafhankelijke voorzitter de heer Bierens.

 

 

In november is tijdens de begrotingsbehandeling een amendement aangenomen waarin alle processtappen beschreven staan hoe te komen tot een definitief ontwerp voor het Havenpark/Kraanplein. Eén van de stappen is het samenstellen van een werkgroep door het college ban Burgemeester en Wethouders. Dit hebben zij gedaan op basis van een representatieve vertegenwoordiging van belanghebbenden.

De leden van de werkgroep zijn: 

  • De heer Louisse namens Stad en Lande

  • De heer Roskam van de site www.zierikzee-monumentenstad.nl

  • De heer Staal namens restaurant De Proeverij

  • De heer Bin; initiatiefnemer Facebook-pagina voorstanders Havenpark

  • De heer Verkerke namens ondernemers Havenkwartier

  • De heer Van Melle namens H2OK

  • Mevrouw Slachter; gids van het VVV

  • Mevrouw Pankow namens OVO

  • De heer Geschiere; initiatiefnemer petitie Havenpark

Voor de werkgroep staat de vraag centraal: ’Wat wilt u in het oorspronkelijk ontwerp van 2011 aangepast zien?’. Op basis van de gestelde uitgangspunten door het college in 2011, is gesproken in een open dialoog. Het besluit van het college van oktober dit jaar tot inpassing van bestaande elementen, Job Baster, de kikkerfontein en het anker, is meegegeven als mogelijke suggestie aan de werkgroep. 

 

 

WAT IS DE STAND VAN ZAKEN?

 Tijdens dit overleg bleek:

 

PLAN: 

– dat Havenplein, Havenpark en Kraanplein onderdeel zijn van een groter plan;

– dat dit plan de gehele oude binnenstad behelst;

– dat een stuurgroep mbt dit plan met heel veel zaken rekening heeft gehouden;

– dat het plan in fases wordt ingevoerd;

– dat het plan rekening houdt met nieuwe toegang tot Zierikzee (Sas/Zuidhoek)

– dat achteraf niet voldoende aandacht is geweest voor vele meningen en standpunten;

– dat dit achteraf veel tijd en geld heeft gekost, maar ook onnodig veel ruis heeft veroorzaakt;

– dat de werkgroep alsnog een breed gedragen advies kan geven;

– dat de terrasschermen op initiatief horeca zijn geplaatst (om seizoen te verlengen);

– dat de gemeente deze liever niet had gezien

 

 

GROENBELEVING HAVENPARK:

– dat er in dit plan is gekozen voor maximaal groen;

– dat er rekening gehouden wordt met de vroegere Ee in vorm van stroomgeulen;

– dat het groen in het concept plan, nagenoeg dezelfde m2 heeft als de huidige situatie;

– dat de voetstrook onder de bomen weggaat en groen wordt;

– dat er op verzoek invaliden rekening gehouden wordt met minimale breedte loopstroken;

– dat de bomen blijven staan;

– dat er gekozen is voor vaste kleur-geurrijke beplantingen;

– dat gekozen wordt voor een maximale ‘park-beleving’;

– dat er nieuw duurzaam meubilair in het park komt;

 

 

BESTAANDE ELEMENTEN HAVENPARK:

– dat de muziektentdoor verhoging wegdek beter toegankelijk is (qua zicht);

– dat de huidige kikkerfonteinin erbarmelijke staat is;

– dat de bak in zijn geheel vervangen moet worden ivm lekkage/betonrot;

– dat de spuiter niet voldoet aan huidige normen (qua gezondheidseisen/Salmonella)

– dat deze vervangen dient te worden omdat verplichte filters ontbreken;

– dat er hierdoor grote kosten aan de huidige fontein kleven;

– dat deze fontein niet verplaatst kan worden ivm onderliggende grote kelder;

– dat als dat wel gebeurt dat hoge extra kosten met zich meebrengt;

– dat een de mogelijkheid is van een aangepaste fontein;

– dat er een mogelijkheid is dat de fontein in zijn geheel verdwijnt;

– dat veel Zierikzeeënaars de fontein willen behouden;

– dat vele Zierikzeeënaars het beeldje van Job Basterin het park willen behouden; 

– dat vele Zierikzeeënaars het ankerin het park willen behouden;

– dat vele Zierikzeeënaars het park wilen behouden zoals het nu is;

– dat het grasveld nu één groot hondenuitlaatgebied is met veel hondenpoep;

– dat je dit, in een eventueel aangepast plan, tot een minimum kunt beperken;

 

 

BESTAANDE ELEMENTEN KRAANPLEIN:

– dat de grote boom voor de huidige voor ‘de Mossele’ in het conceptplan enkele meters moet opschuiven;

– dat je je moet afvragen of dit nodig is; 

– dat het terras van restaurant ‘de Proeverij’, voor het pand verdwijnt;

– dat het terras op de hoek van het plein thv ‘de Proeverij’ komt te liggen;

– dat de Brulboeiop deze lokatie verdwijnt;

– dat je je kunt afvragen of dit wel moet;

– dat ook hier maximaal groen is gepland;

– dat ook hier gebruik wordt gemaakt van vaste kleur en geurrijke beplanting;

– dat er rekening gehouden moet worden met 5 invalideparkeerplaatsen;

– dat deze thv ‘de Mossele’ staan ingetekend;

– dat er voor het monument ‘St Hilaire’een nieuwe plek is ingetekend;

– dat er drijvende trappen staan ingetekend naar de Oude Haven;

– dat dit ook eventueel vaste trappen kunnen worden;

– dat dat een goed zicht op de museumhavengeeft;

– dat het muurtje Oude Haven/Kraanplein staat opgetekend als monument;

– dat vele Zierikzeeënaars ook deze situatie willen behouden 

 

 

 

VOORTGANG WERKGROEP:

Zoals de gemeente Schouwen-Duiveland al op haar website verwoordde: Er kan worden teruggekeken op een constructieve bijeenkomst. Behalve wat betreft de heer Geschiere die een vooringenomen verklaring toelichtte en de bijeenkomst, op verzoek, vroegtijdig verliet. 

De werkgroep heeft tijdens de bijeenkomst, kennis genomen van elkaars mening en op basis daarvan gewerkt aan het ontwerp.

De aanpassingen op basis van het ontwerp worden verwerkt en tijdens een tweede bijeenkomst aan de werkgroep voorgelegd.

Deze bijeenkomst vindt plaats op 13 januari aanstaande. Het ontwerp wordt in februari uiteindelijk aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming. 

 

            

ADVIES WERKGROEP:    

Advies werkgroep Havenpark 24 januari 2014

Advies werkgroep Havenpark/Kraanplein

 

Amendement

Op 14 november j.l. is tijdens de begroting-raadsvergadering een amendement aangenomen wat de processtappen omschrijft, hoe het college dient te komen tot een ‘definitief ontwerp inrichtingsplan’.

Het amendement strekt ertoe: Een oproep te doen via de media om een werkgroep samen te stellen van belanghebbenden; In de werkgroep de kaders neer te leggen en uiteen te zetten en in de januari-cyclus een voorstel tot bestuursopdracht in te dienen; Een ‘definitief ontwerp inrichtingsplan’ in de februari-cyclus aan de raad aan te bieden.

 

Werkgroep

Het college heeft een werkgroep samengesteld op basis van een representatieve vertegenwoordiging van belanghebbenden. Vertegenwoordigers van verschillende partijen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze werkgroep.

Om een onafhankelijk advies vanuit de werkgroep te borgen, is een onafhankelijk, extern voorzitter benoemd. Dit betreft de heer A.W. Bierens.

De overige leden van de werkgroep bestaan uit of vertegenwoordigen: Restaurant de Proeverij; OVO; H2OK; Ondernemers Havenkwartier; Stad en Lande; Een gids in de toeristische sector; Vertegenwoordiging vanuit de aangeboden petitie; Eigenaar van de website Zierikzee-monumentenstad; Een initatiefnemer facebook-actie ‘Voorstanders herinrichting’.

Opdracht

Het college heeft ter uitvoering van het amendement het volgende besloten: Uitgangspunt voor de werkgroep is het collegebesluit van 13 december 2011 en het daarin vastgestelde conceptontwerp. Het besluit tot inpassing van bestaande elementen d.d. 29 oktober 2013 geeft men als mogelijke suggestie mee aan de werkgroep. Voor de werkgroep staat de vraag centraal ‘Wat wilt u op het oorspronkelijke ontwerp van 2011 aangepast zien’.

Consequenties

Het college is met betrekking tot het uitvoeren van het amendement gewezen op de volgende consequenties:

1. De werkgroep komt, ondanks representatieve samenstelling van belanghebbenden, niet tot een eenduidig en breed gedragen ontwerp.

2. Het tijdspad voor de samenstelling van de werkgroep, de bijeenkomsten en het indienen van het ‘definitief ontwerp inrichtingsplan’ is erg krap.

Bijeenkomsten

Met de werkgroep zijn drie bijeenkomsten gehouden, te weten 20 december 2013, 13 januari en 24 januari 2014. De werkgroep diende in deze sessies te komen tot een ‘definitief ontwerp inrichtingsplan’.

 

Communicatie/Afspraken

Met de leden van de werkgroep zijn de volgende afspraken gemaakt:

1. Na afloop van de bijeenkomsten wordt door de gemeente een persbericht verzonden.

2. Communicatie blijft binnen de werkgroep waarbij wel wordt afgesproken dat sommige leden van de werkgroep willen overleggen met hun achterban (bestuur o.i.d.).

3. De ambtelijke ondersteuning zorgt voor het opstellen van het advies, reacties hierop worden binnen de werkgroep gedeeld.

 

20 december 2013 Tijdens deze bijeenkomst is stil gestaan bij de vastgestelde visies en uitgangspunten. Voor alle werkgroepleden is helder wat de kaders zijn en wat de opdracht is die voorligt. Daarbij zijn we uitgegaan van de raadsbrief ‘Amendement Havenpark’ d.d. 10 december 2013. Deze raadsbrief is in de bijlage toegevoegd. Tijdens deze bijeenkomst wordt op basis van een open dialoog, besproken welke aanpassingen wenselijk zijn. Het doel daarbij is, dat de werkgroep tot één gedragen voorstel komt. De voorzitter heeft een werkwijze voorgesteld waarbij naar het totale ontwerp wordt gekeken en dat vervolgens specifiek over de fysieke elementen wordt gesproken. Deze fysieke objecten zijn als volgt te definiëren:

De drijvende trapconstructie Oude Haven, zijde Kraanplein; Boei op het Kraanplein; Kikkerfontein in het Havenpark; Beeld van Job Baster; Anker in het Havenpark.

De werkgroep heeft ingestemd met deze werkwijze. Dat geldt niet voor de heer Geschiere die van mening is dat het college met de uitvoering van het amendement geen uitvoering geeft aan de wens van de raad. Volgens de heer Geschiere dient de werkgroep een groter mandaat te krijgen dan de opdracht als zodanig geformuleerd in de raadsbrief. Door als basis uit te gaan van het conceptontwerp d.d. 13 december 2011, worden de kaders waarbinnen de werkgroep kan opereren, volgens de heer Geschiere ‘verengd’. Alvorens de werkgroep op eigen initiatief te verlaten, heeft de heer Geschiere een verklaring afgegeven. Deze verklaring is als bijlage toegevoegd.

De werkgroep is van mening, alvorens te spreken over het ontwerp en de zogenaamde fysieke elementen, dat in het Havenpark sprake moet zijn van ‘maximaal groen en maximaal bomen’. Door de werkgroepleden is dit uitgangspunt unaniem aanvaard.

Ten aanzien van het ontwerp heeft zowel ‘Stad en Lande’ als ‘H2OK’ aangegeven zich constructief op te willen stellen maar de noodzaak van de veranderingen ten opzichte van het huidige Havenpark/Kraanplein niet te zien. Deze constatering staat los van de inhoudelijke bezwaren die zij hebben ten aanzien van het ontwerp.

De overige werkgroepleden zijn voorstander van de herinrichting en kunnen zich vinden in conceptontwerp zoals dat voorligt. Desondanks zijn er om aan het uitgangspunt ‘maximaal groen en maximaal bomen’, een aantal aanpassingen wenselijk die gestalte geven aan dit uitgangspunt.

De conclusie en aanbevelingen van de eerste bijeenkomst zijn als volgt:

 

De werkgroep wenst tijdens de tweede bijeenkomst een tweetal tekeningen in verband met twee varianten met daarin het volgende verwerkt;

Ontwerp

1. Om te voldoen aan het uitgangspunt ‘maximaal groen en maximaal bomen’, dienen de paden die door het Havenpark lopen smaller te worden gemaakt. Daarbij vervangen we stenen (grijs) voor beplanting/gras (groen). Daarbij houden we wel rekening met de aanbevelingen van het CROW voor de minimale eisen die gesteld worden aan wandelpaden. Hierdoor houden we bijvoorbeeld rekening met het passeren van voetgangers maar ook mindervaliden.

2. Tevens vanuit ‘maximaal groen en maximaal bomen’ houden we drie wandelpaden die leiden naar de zijkanten van het park in tegenstelling tot vijf wandelpaden in het oorspronkelijke ontwerp. Ook daarbij vervangen we stenen (grijs) voor beplanting/gras (groen).

3. Op het Kraanplein worden de terrassen ingetekend voor de twee betreffende restaurants.

4. De beplantingsvakken op het Kraanplein worden vergroot, maar het dient desondanks mogelijk te blijven om op het Kraanplein kleine ‘evenementen’ te organiseren en te ‘verblijven’.

5. De mogelijkheden worden bekeken om de huidige bomen te behouden en in ieder geval zorg te dragen voor bomen van gelijke omvang.

Fysieke objecten

6. Een grote meerderheid van de werkgroep is voorstander en enthousiast over de drijvende trap. Deze blijft in het ontwerp behouden. Een minderheid binnen de werkgroep geeft aan het nut van deze trap

niet te zien en de waterbak van de Oude Haven als zodanig te willen behouden.

7. De boei op het Kraanplein kan verdwijnen en op een andere plek worden geplaatst. Door meerdere werkgroepleden is aangegeven de rotonde van Zierikzee hiervoor geschikt te vinden en überhaupt na te denken over verfraaiing van deze rotonde wat als eerste visitekaartje voor de stad geldt. 8. De grote meerderheid van de werkgroep vindt de fontein in het Havenpark een blokkade aan de kopse kant van het nieuwe Havenpark. De minderheid geeft aan de fontein te willen behouden. De werkgroep komt overeen dat twee tekeningen moeten worden gemaakt.

Tekening 1

De werkgroep gaat uit van het verwijderen van de fontein. Op die wijze is de blokkade aan de kopse kant van het Havenpark niet langer van toepassing en doet men recht aan het uitgangspunt ‘maximaal groen en maximaal bomen’.

Tekening 2

De werkgroep gaat uit van het behouden van de fontein maar kiest daarbij wel voor een kleiner exemplaar, enerzijds vanuit het uitgangspunt ‘maximaal groen en maximaal bomen’. Namelijk een kleinere fontein zorgt voor minder stenen en meer groen. Anderzijds om te zorgen dat aan de kopse kant van het Havenpark de fontein in mindere mate een blokkade is.

9. Het beeld van Job Baster blijft behouden op de locatie die reeds in het conceptontwerp is bepaald.

10. Het anker wordt gesitueerd op één van de grasperken in het Havenpark.

 

13 januari 2014: De gewenste aanpassingen zijn verwerkt in een tweetal tekeningen omdat de werkgroep heeft gevraagd om twee varianten qua aanpassingen.

De tijd tussen de eerste en deze bijeenkomst bedraagt drie weken. Gedurende deze tijd hebben verschillende werkgroepleden overleg gevoerd met hun achterban. De aanpassingen zoals verwerkt op de tekeningen kunnen bovendien een ander beeld geven dan men aanvankelijk had gedacht bij het bespreken van de aanpassingen. Een gevolg hiervan is dat de werkgroep wederom aanpassingen wil aanbrengen.

Ten aanzien van de eerste aanpassingen wordt door de werkgroep het volgende voorgesteld:

1. De fontein in huidige vorm blijft behouden als compromis van de meerderheid aan de minderheid.

2. De boom in het midden van het Kraanplein blijft behouden, vanuit de bomenrij aan de noordzijde van

het Kraanplein wordt een boom verplaatst indien mogelijk. Zo niet dan wordt een nieuwe boom geplaatst. De twee bomen aan de noordzijde van het Kraanplein verdwijnen in verband met de aanleg van invalidenparkeerplaatsen.

3. De terrassen van de restaurants worden vergroot naar 90m2 (vergelijkbaar Havenplein) en worden speelser van opzet in plaats van rechte vakken. De eigenaren van de restaurant geven aan geen gebruik te willen maken van terrasschermen zoals op het Havenplein om het terras volledig af te schermen en te opteren voor een open ruimte. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de verslagen en het opgestelde advies nadat de reacties hierop reeds schriftelijk zijn gegeven.

Aan de hand van de definitieve tekening wordt het volgende voorgesteld:

1. Het aantal bomen op het Kraanplein in de huidige situatie blijft behouden. De bomen hoeven niet op dezelfde locatie te blijven staan, maar het aantal bomen mag niet verminderen.

2. Het behouden van de bomen heeft gevolgen voor de invalidenparkeerplaatsen aan de noordzijde van het Kraanplein zoals deze nu zijn ingetekend. Het parkeren van voertuigen op het plein is bovendien niet fraai. Voorgesteld wordt de invalidenparkeerplaatsen niet te situeren op het Kraanplein maar het aantal van vijf te verdelen over de volgende locaties:

Uitbreiding invalidenparkeerplaatsen noordzijde Oude Haven; Invalidenparkeerplaatsen zuidzijde Oude Haven; Uitbreiding invalidenparkeerplaatsen op één van de bestaande parkeerterreinen nabij het centrum.

 

Advies

Binnen de werkgroep blijkt dat er geen sprake is van een unaniem voorstel. Er blijft sprake van zogenaamde voor- en tegenstanders ten aanzien van het ontwerp maar ook wat betreft de fysieke objecten. Er wordt door de voorzitter van de werkgroep voorgesteld om het advies op te stellen op basis van een minderheid- en meerderheidsmodel.

Onlosmakelijk verbonden met dit advies is bijgevoegde tekening met daarop de vertaling van het ‘definitief ontwerp inrichtingsplan’. Het advies van de werkgroep is gebaseerd op basis van de resterende verschillen van inzicht:

1. De minderheid is het wel eens met het verwijderen van de muur aan de kopse kant van de Oude Haven om het zicht op het water en de haven te verbeteren maar stelt voor hier een reling/leuning te situeren zoals vergelijkbaar bij de Zuid- en Noordhavenpoort en de drijvende trap niet uit te voeren. Een kleine stenen trap naar het water behoort eventueel tot de mogelijkheden.

2. Één lid van de werkgroep wil het huidige straatmeubilair behouden, de meerderheid opteert voor het nieuwe straatmeubilair zoals het concept ontwerp.

Invalidenparkeerplaatsen Het geniet de voorkeur om de invalidenparkeerplaatsen te verplaatsen ten opzichte van het collegebesluit van 13 december 2011 en het daarin vastgestelde conceptontwerp. De wijziging dient echter eerst besproken te worden met het platform voor mensen met een beperking Schouwen-Duiveland. Dat is de reden, dat de invalidenparkeerplaatsen op de tekening horende bij dit advies, nog staan ingetekend op de locatie Kraanplein en niet volgens het nieuwe voorstel van de werkgroep.

 

 

Zierikzee, 24 januari 2014

Namens werkgroep Havenpark-Kraanplein,

 

 

Dhr. A.W. Bierens Voorzitter

 

 

BESLUIT COLLEGE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS:  

OP 28 januari 2014 het college het dossier Havenpark behandeld en hebben zij het volgende besluit genomen:  

Het definitief ontwerp wat volgt uit het advies van de werkgroep vast te stellen met uitzondering van het behoud van alle bomen op het Kraanplein en onder voorbehoud het verplaatsen van de invalidenparkeerplaatsen

 

Onderstaande tekst is een toelichting van het college op dit besluit:

Wij hebben het advies van de werkgroep Havenpark/Kraanplein overgenomen, behoudens punt 5 uit bovenstaande opsomming. Het behouden van het aantal bomen op het Kraanplein moet wel in verhouding zijn met de afmeting van het plein en onder andere de grootte van de bomen, de locatie van de terrassen en functie van het plein als open ruimte met zicht op het water van de Oude Haven. Het oorspronkelijke ontwerp van B+B gaat uit van een open ruimte en twee solitaire bomen. Met deze twee grote bomen wordt een groene sfeer bereikt. De huidige bomen zijn van dermate omvang dat drie solitaire bomen op korte afstand van elkaar het ontwerp teniet doen. De beplantingsvakken op het Kraanplein zijn aanzienlijk vergroot in verband met de groenbeleving op het Kraanplein, terwijl er door de lage begroeiing zicht op het water blijft. Het aantal bomen op het Kraanplein zal dan ook met één boom worden verminderd.

 

Wij staan positief tegenover het uitgangspunt de invalidenparkeerplaatsen anders te situeren maar willen daarover eerst overeenstemming bereiken met het platform voor mensen met een beperking Schouwen-Duiveland.

 

Vanuit het verkeersplan binnenstad Zierikzee,  augustus 2008 vastgesteld door uw raad, wordt de aanleg van een laad- en loshaven aan het Kraanplein aanbevolen. Deze is in het oorspronkelijke ontwerp gesitueerd ter hoogte van de terrassen aan het Kraanplein. Dit is geen wenselijke locatie en daarom onderzoeken we de mogelijkheid deze te realiseren aan het Kraanplein ter hoogte van nummer 2 of we laten deze laad- en loshaven vervallen als gevolg van de monitoring verkeers-maatregelen binnenstad Zierikzee.

 

 

HOE NU VERDER?

Op 10 februari 2014 vindt om 19.30 uur de commissie Openbare Ruimte plaats waarin het dossier behandeld wordt. Op 27 februari om 19.30 uur, vindt de behandeling plaats door de gemeenteraad.

 

Meer informatie over de commissievergaderingen is te vinden via:

www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Bestuur_en_Organisatie/Bestuur/Vergaderingen

 

De agenda van de commissievergadering is te raadplegen via:

https://schouwenduiveland.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=33605

 

 

 

zie ook: Visie Openbare Ruimte Kerngebied Zierikzee

            Herinrichting gemeente Schouwen-Duiveland

            Bewonersinitiatief herinrichting binnenstad 

            Her-Inrichting Zierikzee

            Voorstanders herinrichting Havenplein