VERKIEZINGEN

Op 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats voor de periode 2014-2018. Politieke partijen zullen proberen zoveel mogelijk kiezers aan zich te binden. Bij de kiezer zal de meest gestelde vraag weer zijn: “Op wie zal ik gaan stemmen?”

 

Voor politieke partijen op Schouwen-Duiveland is Zierikzee met bijna 11.000 inwoners een interessante plek om stemmers te trekken, maar is de Zierikzeeënaar bereid zijn stem uit te brengen?

Wat zijn de standpunten van de Schouwse politieke partijen als het om Zierikzee gaat en waar zetten zij zich de komende 4 jaar voor in?

 

Zierikzee-Monumentenstad heeft de Schouwse politieke partijen uitgenodigd, kort en bondig aan te geven hoe zij de toekomst van deze monumentenstad zien en wat zij de afgelopen termijn voor de stad hebben gedaan.

alert(1 zetel )

CDA  (3 zetels)

CU (2 zetels)

D66 (1 zetel )

GroenLinks (0 zetels)

Leefbaar Schouwen-Duiveland (5 zetels)

PvdA (2 zetels)

SGP (3 zetels)

VVD  (4 zetels)

SP  (2 zetels)

ONS  (0 zetels)1. BELASTING:

 

Wat is voor uw partij belangrijk als het gaat om belastingen?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 Alleen het toepassen van de inflatie correctie.

 

 De ChristenUnie is niet voor belasting verhoging. Dit is wat ons betreft een allerlaatste optie.

 

 D66 wil dat de stijging van gemeentelijke belastingen beperkt wordt tot de inflatie.

 

 

 Net als in voorgaande jaren geldt voor GroenLinks dat deze in principe niet meer verhoogd mogen worden dan met het percentage voor de inflatie. Alleen als het echt niet anders gaat zullen de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. En natuurlijk geldt – daar waar een onderscheid mogelijk is – voor GroenLinks: de vervuiler betaalt.

 

 Leefbaar Schouwen-Duiveland wil geen belastingverhoging voor onze inwoners.

 

 

 

 Gemeentelijke belastingen moeten niet verhoogd worden.

 

 

 

 De Partij van de Arbeid wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Als het echt niet anders kan, kan belastingverhoging nodig zijn. Maar wij zullen eerst kijken of nieuw beleid betaald kan worden door het laten vervallen of aanpassen van eerder gemaakte afspraken. Dat is al jaren ons beleid en daar willen wij ook in de nieuwe periode aan vasthouden. 

  

  De huizenprijzen dalen en de overheid verwacht steeds meer van de burgers dat ze “vrijwillig” taken van de overheid overnemen. De onroerende zaak belasting (OZB) verhogen is daarmee moeilijk te rijmen. Mocht er echter door de verschuiving van taken naar de gemeente en de bijkomende bezuinigingen een probleem ontstaan waardoor bijvoorbeeld zorg voor bepaalde doelgroepen in gevaar komt dan is een inflatiecorrectie van de OZB wel bespreekbaar.

 

 De SGP is tegen belastingverhoging. 

 

 

 De VVD is voorstander om de belasting uitsluitend met een inflatiecorrectie aan te passen. Bij een lagere inflatiecorrectie dan geraamd in de begroting dient dit verschil terug te vloeien naar de belastingplichtigen. 

 

 

 

Wat heeft uw partij mbt dit onderwerp de afgelopen 4 jaar voor de Zierikzeeënaar bereikt?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 Als enige partij heeft CDA voorstellen ingediend om de belastingverhoging te voorkomen, zoals een verhoging van de OZB in 2010. In 2013 heeft CDA    een voorstel ingediend om 1 jaar de OZB niet te verhogen met de inflatie correctie.

 

 De belasting is niet verhoogd

 

 Helaas hebben we de afgelopen periode niet zoveel kunnen bereiken door het tragische lot van raadslid Serge Vogelenzang. 

 

 

 De belastingen zijn de afgelopen 4 jaar niet verder gestegen dan de inflatiecorrectie.

 Alleen soms voor de OZB en forensenbelasting iets meer, maar wel binnen de toegestane marges. 

 

 Er zijn de afgelopen 4 jaar geen belastingverhogingen geweest.

 

 

 

 In de begrotingsraad in november 2013 hebben wij een motie ingediend om de precariobelasting te verlagen. Op verzoek van de andere partijen is deze motie aangehouden vanwege de complexiteit op dat moment. In de nieuwe raadsperiode zullen wij dit alsnog agenderen.

 

 

 De lokale belastingen zijn de afgelopen jaren alleen verhoogd door het toepassen van de inflatiecorrectie.

 

 De gemeentebelasting is de afgelopen 4 jaar niet verder gestegen dan de inflatiecorrectie. 

 

 

 

  N.v.t. De SP doet dit jaar voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op Schouwen-Duiveland.

 

 

 De belasting is de afgelopen 4 jaar niet verder gestegen dan de inflatiecorrectie. 


 

 


 

2. CULTUUR:

 

Wat is voor uw partij belangrijk als het gaat om cultuur in Zierikzee?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 Het CDA vindt het noodzakelijk het Stadhuismuseum te verzelfstandigen om een kwaliteitsslag te maken. Het CDA wil dat de gemeente met de door haar gesubsidieerde VVV prestatieafspraken maakt door arrangementen voor toeristen te koppelen aan culturele activiteiten. Het CDA blijft zich inzetten voor het behoud van het cultureel erfgoed met de Erfgoednota als uitgangspunt

 

 De ChristenUnie vindt dat dit niet een primaire taak is van de gemeente. De gemeente kan wel faciliteren door het gebruik van bijv. (stroom) voorzieningen, maar in de eerste instantie moeten het vooral particuliere initiatieven blijven. 

 

 Cultuur is een inspiratiebron voor iedereen, geen ‘hobby of luxegoed’ voor enkelen. Kunst, cultuur en erfgoed kunnen inwoners verbinden en de gemeente kan zich hiermee onderscheiden. D66 vindt het belangrijk dat inwoners laagdrempelig toegang hebben tot het beoefenen van amateurkunst. Ook streven wij naar kunst- en cultuureducatie in het onderwijs.

 

 Zierikzee kent veel waardevolle culturele bezienswaardigheden en activiteiten. In diverse vormen, niet alleen fysiek, maar ook in verhalen/gebruiken. Blikvanger hierin voor onze gemeente, maar niet als enige. Ook elders. GroenLinks heeft bij de vaststelling van de cultuurnota in 2012 als enige partij aangegeven hier meer geld in te willen steken. Doen we vanuit ons programma o.a. voor culturele activiteiten via Centree. Dergelijke activiteiten verdienen een structurele bijdrage (over hele eiland) wat ons betreft. Bovendien vindt GroenLinks extra geld voor de aanpak van de verpaupering van cultureel waardevolle elementen in binnenstad door grootste deel plannen Havenpark/Kraanplein niet te doen (alleen wat nodig is aan bestrating, riolering voor veiligheid; zie openbare ruimte).

 

 Lokale evenementen geven een economische impuls voor de stad. Kosten zoals gebruik van gemeentelijke voorzieningen en precariobelasting worden afgeschaft.

 

 

 De gemeente heeft een beperkt cultuurbudget. Voor ONS is belangrijk dat de beschikbare middelen ten goede komen aan de programmering. Wij zijn van mening dat er teveel geld besteed wordt aan overhead en huur van locaties. Dat moet beter.

 

  

 De Partij van de Arbeid vindt dat cultuur een belangrijke sociale functie heeft, cultuur verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het imago van onze gemeente. We stimuleren nieuwe initiatieven.

Centree verdient steun van de gemeente, mede omdat een structurele bijdrage van de gemeente een voorwaarde is voor het verkrijgen van subsidie bij landelijke cultuurfondsen.

 

 In een gezonde samenleving werken we om te leven en niet andersom. Na ons werk willen we op een prettige manier kunnen ontspannen. Cultuur moet daarom voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. Om vermarkting en verschraling op het gebied van cultuur tegen te gaan moet de gemeente toezien op een breed aanbod en initiatieven op het gebied van cultuur die een bijdrage leveren aan de diversiteit van het aanbod ondersteunen.

 

 

 De gemeente moet cultuur wel ondersteunen, maar musea etc. moeten vooral door particulier initiatief worden geëxploiteerd.  

 

 

 De VVD vindt dat projecten als Centree, Nieuwe Kerk en de Weverij in eerste instantie particuliere initiatieven moeten zijn, die ondersteund worden door de gemeente. Musea zijn vrij toegankelijk tot 18 jaar en de SD pas geeft recht op korting.

 

 

 

Wat heeft uw partij mbt dit onderwerp de afgelopen 4 jaar in Zierikzee bereikt?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 Initiatief genomen voor financiële ondersteuning restauratie Nieuwe Kerk in Zierikzee. Ondersteunen plannen Campus Cultura.

 

 Als ChristenUnie hebben wij een aantal jaar geleden ingestemd met de renovatie van het stadhuismuseum afgelopen jaar is dit opgeleverd en hebben we er een prachtig museum bij. De ChristenUnie heeft jaren terug het initiatief genomen om de Beiaard te behouden, en nog steeds genieten we van de klanken over Zierikzee en worden er diverse activiteiten hieromtrent georganiseerd. Ook de Campus Cultura heeft altijd de steun gekregen van de ChristenUnie.

 

 Helaas hebben we de afgelopen periode niet zoveel kunnen bereiken door het tragische lot van raadslid Serge Vogelenzang. 

 

 

 (Financiële) ondersteuning voor o.a. Campus Cultura, Stadhuismuseum, Nieuwe Kerk en behoud beiaard. Daarnaast kennis genomen van aard en intentie van de verpaupering van  cultureel waardevolle elementen uit de binnenstad.

 

 (Financiële) ondersteuning zoals Campus Cultura, Stadhuismuseum en de Nieuwe Kerk.

 

 

 

 Wij hebben CENTREE gesteund toen zij om een financiële bijdrage vroegen. De collegepartijen hebben dit toen tegengehouden. Verder heeft ONS bij de verzelfstandiging van het stadhuismuseum een voorstel gesteund om te borgen dat het museum een toekomst heeft.

 

 

 

 De realisatie van Campus Cultura en de afronding van de renovatie van het stadhuismuseum zijn successen die mede door de Partij van de Arbeid mogelijk zijn gemaakt.

  

 De Campus Cultura en de renovatie van het stadhuismuseum.

 

 

 

N.v.t. De SP doet dit jaar voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op Schouwen-Duiveland.

 

 

De Campus Cultura en de renovatie van het stadhuismuseum.


 

 3. GEZONDHEIDSZORG:

 

Wat is voor uw partij belangrijk als het gaat om gezondheidszorg in Zierikzee?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 Een goede overdracht van gezondheidtaken van het rijk naar de gemeente realiseren. Uit preventief oogpunt voor een gezonde levensstijl dient sporten voor ouderen speerpunt van beleid te zijn evenals het faciliteren van sportverenigingen om jongeren te laten sporten. Het CDA wil dat de gemeente afspraken maakt met woningcorporatie Zeeuwland, opdat er voldoende levensloopbestendige woningen beschikbaar komen of geschikt gemaakt worden.

 

 De gezondheidszorg moet voor IEDEREEN toegankelijk blijven. Het huidige kabinet heeft de indicatie voor een verzorgingshuis afgeschaft en vind dat vooral ouderen zo lang mogelijk “ thuis” moeten blijven wonen. Er zal in de toekomst een grote groep ouderen zijn die tussen wal en schip gaan vallen te goed voor een verpleeghuis te slecht voor thuis, en de indicatie verzorgingshuis wordt niet meer gegeven. Deze groep zal aan kloppen bij de gemeente en het is dan ook een taak van de gemeente om hierop in te spelen en beleid op te maken.  Wij pleiten daarom voor een integrale aanpak hiervan. Binnen het Centrum Jeugd en Gezin is deze aanpak er ook 1 kind/gezin 1 hulpverlener. Wat de ChristenUnie betreft gaan we deze methode ook gebruiken voor onze ouderen.

 

 Voor D66 is keuzevrijheid en zelfbeschikking het belangrijkst als het gaat om de zorg. Dat betekent dat de gemeente maatwerk zal moeten leveren. De overheveling van zorgtaken naar de gemeente gaat gepaard met een grotere financiële verantwoordelijkheid. D66 wil dat een onafhankelijke rekenkamerfunctie erop toe gaat zien dat beschikbare euro’s effectief worden besteed aan waarvoor ze bedoeld zijn.

 

 Een van de 3 speerpunten uit het programma van GroenLinks. Belangrijk dat (zorg)voorzieningen op  niveau blijven voor wie daarop is aangewezen. Voorzieningen voor jong en oud, gezond en/of met een of meerdere beperkingen, zieken. Zie voor preventieve stappen en behoud betaalbare en beschikbare voorzieningen ook verderop:  sociale voorzieningen/welzijn.

GroenLinks juicht kleinschalige, duurzame initiatieven toe zoals bv . in Bommenede en Renesse (Goed op Dreef, zoekend naar mogelijkheden voor dagbesteding voor mensen met beperking). Sporten en gezond leven staan ook hoog in ons vaandel ter voorkoming gezondheidsproblemen.

 

 Zelfredzaamheid is het uitgangspunt maar er moet altijd hulp geboden worden aan hen die het nodig hebben.

 

 

 

 ONS wil dat de zorg wijk- en kerngericht georganiseerd wordt, zo dicht mogelijk bij de mensen. Ook willen wij dat de gemeenteraad het budgetrecht houdt om te voorkomen dat we een blanco cheque geven aan concurrerende uitvoeringsinstanties. Wij willen meer handen aan het bed, en minder bureaucratie..

 

 

 De Partij van de Arbeid vindt het behoud van de huidige voorzieningen belangrijk: de polikliniek van het Admiraal de Ruyter ziekenhuis, de Victoriakliniek en goed functionerende thuiszorg.

We hebben voorkeur voor kleinschalige woonvormen voor ouderen.

 

 Het wordt nog belangrijker dan voorheen dat mensen elkaar helpen, nu de overheid terugtreedt. Daarom moet de gemeente mantelzorgers en vrijwilligers nog meer ondersteunen en ervoor zorgen dat professionele hulp en de zorg van mantelzorgers goed op elkaar aansluit.

 

 

  Vanuit de centrale overheid komen er steeds meer (zorg)taken op de gemeenten af. Alhoewel de SP vindt dat zorg het beste dicht bij de mensen georganiseerd kan worden, maken we ons ernstig zorgen over de voorwaarden waaronder dit gaat gebeuren (15% minder budget en gebrek aan expertise bij gemeente). De SP is voorstander van het organiseren van de zorg op buurtniveau met een coördinerende rol voor de wijkverpleegkundige. Wij pleiten voor samenwerkingsverbanden bestaande uit huisartsen, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werk, GGD, GGZ, jeugdzorg, wijkagenten, vrijwilligers, mantelzorgers en dergelijke. Deze samenwerkingsverbanden zijn zelfstandig en hebben samen met de cliënt de vrije hand in het opzetten van de best passende zorg en de organisatie ervan per cliënt.

 

 De VVD wil het huidige niveau van het zorgaanbod, waaronder de Victoriakliniek, behouden. Verder moet preventie in de vorm van sport en ontmoeting bijdragen aan een gezonde levensstijl.


Wat heeft uw partij mbt dit onderwerp de afgelopen 4 jaar in Zierikzee bereikt?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 Realisatie nieuwbouw van Borrendame en de nieuwe Sporthal.

 

 Als ChristenUnie hebben wij ons de afgelopen periode ingezet om de ambulancepost in de Westhoek te behouden en deze post als een volwaardige post in te zetten. We hebben dit gedaan door schriftelijke vragen te stellen en partijen zoals Connexxion en gemeente rond de tafel te krijgen. Indirect heeft dit invloed op de gezondheidzorg voor de inwoners van Zierikzee maar ook zeker voor het overige deel van ons eiland. We hebben de afgelopen periode de vinger aan de pols gehouden voor wat betreft de poliklinieken van het ADRZ in de Victoria kliniek. Er was sprake dat deze zouden verdwijnen, als ChristenUnie hebben we hierop ingespeeld  en schriftelijke vragen gesteld aan het college. We hebben voorstellen ingediend om de ouderenzorg in onze gemeente op de kaart te zetten, voorstellen voor een ouderenconsultatiebureau, een integrale aanpak op het gebied van ouderenzorg waar partijen samenwerken om ouderen zo lang als mogelijk zelfstandig te laten functioneren in hun eigen omgeving. We hebben het initiatief genomen om consultatiebureaus voor kinderen te behouden in plaats van deze te sluiten.

 

 Helaas hebben we de afgelopen periode niet zoveel kunnen bereiken door het tragische lot van raadslid Serge Vogelenzang. 

 

 

 Behoud ziekenhuis, mogelijk maken kliniek, Borrendamme, bereikbaarheid zo goed mogelijk via openbaar vervoer openhouden (via o.a. buurtbus), laat ze niet verzuipen, nieuw sportcomplex.

 

 Continuering welzijnswerk door subsidiëring aan de Stichting Maatschappelijk Werk Oosterschelde. Deze zetten zich in voor projecten tegen eenzaamheidsbestrijding en bijvoorbeeld het project Laat ze niet verzuipen.

 

 

 Wij hebben bij de behandeling van de kadernota Sociaal Domein in samenwerking met twee andere partijen een toezegging van de wethouder gekregen dat de gemeenteraad aan het roer blijft.

 

 

 Het behoud van de polikliniek.


 Centrum voor Jeugd en Gezin is belangrijk vooral ook als het gaat om preventie. De Victoriakliniek is er gekomen. Nieuwbouw van zorgcentrum Borrendamme.

 

 

  N.v.t. De SP doet dit jaar voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op Schouwen-Duiveland.

 

  

 De Victoriakliniek, de nieuwbouw van Borrendamme en het sportcomplex.

 

 

 4. HUISVESTING:

 

Wat is voor uw partij belangrijk als het gaat om huisvesting in Zierikzee?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 Betaalbaar wonen voor iedereen. Aandacht voor het wonen in Noorderpolder waar een aantal straten en voorzieningen  nog niet zijn aangelegd en gerealiseerd. Er worden geen nieuwe speelgelegenheden aangelegd zonder dat kinderen en ouders en buurtbewoners in de omgeving daarover hebben meegedacht, initiatieven hiertoe worden gestimuleerd.

 

 Als ChristenUnie zijn we voorstander van het begrip bouwen naar vraag. Zo voorkomen we dat we gaan bouwen voor leegstand. “ lokale” initiatieven op dit onderwerp moeten we dan van harte ondersteunen. Het moet in evenwicht zijn. Als uit onderzoek blijk dat Zeeuwland meer ( sociale) huurwoningen moet bouwen omdat er vraag naar is moeten we dit mogelijk maken, het zelfde geld voor koopwoningen.

 

 D66 wil beschikbare ruimte nog beter benutten door deze duurzaam in te richten en te gebruiken. Duurzaam bouwen betekent onder andere dat we eerst kijken naar wat we hebben en proberen het bestaande vastgoed te hergebruiken. Duurzaam betekent ook dat inwoners stimuleren om hun bestaande woning energiezuinig en levensloopbestendig te maken.

 

Net als andere partijen heeft GroenLinks de woonvisie goedgekeurd, hetgeen automatisch inhoudt dat er niet overal gebouwd kan worden. We hebben te maken met krimp. En in Zierikzee met nog veel niet verkochte woningen. Veel te groots opgezette projecten waarover GroenLinks als eerder haar twijfels heeft geuit. Nu goed inspelen op waar behoefte aan is: starters, huurwoningen, deeltijd- en levensloopbestendig wonen; altijd energiezuinig.  Ter behoud van waarde woningen en mogelijkheden niet aarzelen om verpaupering aan te pakken incl. soms slopen.

GroenLinks was/is ook voorstander van iets doen met braakliggende gronden.

 

 Bij woningbouwplannen moet meer ruimte zijn voor vrije kavels, en er moeten voldoende sociale huurwoningen beschikbaar blijven. De welstandsnota moet praktisch realistisch worden toegepast.

 

 

 ONS wil de woonvisie zodanig aanpassen dat het voor particulieren makkelijker wordt om bijvoorbeeld appartementen te bouwen boven winkels in de binnenstad. Zierikzee is een stad waarin geleefd moet worden.

 

 

 De Partij van de Arbeid vindt dat nieuwbouwplannen moeten worden aangepast aan de vraag. Bestaande woningen zullen zo veel mogelijk levensloopbestendig moeten worden gemaakt. Voor de leefbaarheid van de binnenstad zou het goed zijn dat leegstaande verdiepingen boven winkels geschikt worden gemaakt tot verhuurbare appartementen voor jongeren.

 

 De SGP vindt dat er huizen moeten worden gebouwd waar vraag naar is. Dus betaalbare appartementen voor jongeren en ouderen. Goede gezinswoningen. Oude huizen vervangen door nieuwe.

 

 

 Goed en betaalbaar wonen voor iedereen, met de gemeente als regisseur in plaats van Zeeuwland of projectontwikkelaars. Ook in de toekomst zijn we zeer terughoudend in het toestaan van grootschalige bouwprojecten. Zeker wanneer het gaat om de bouw van duurdere koopwoningen. Bouwen voor leegstand moet ten alle tijden voorkomen worden.

 

 

 De VVD is voorstander van bouwen naar behoefte. Wij zijn tegen een verplichte concentratie in de dragende kern Zierikzee en voor een natuurlijke spreiding over de hele gemeente.

 

 

 

Wat heeft uw partij mbt dit onderwerp de afgelopen 4 jaar in Zierikzee bereikt?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 We hebben een voorstel gedaan om bouwrijpe kavels die (nog) niet verkocht zijn in te zaaien eenjarige bloeiers. Mede door de economische situatie weinig concrete resultaten.

 

 Wij hebben het initiatief gesteund wat er in voorziet dat in breiding van twee woningen in een kern mogelijk is. Verder heeft onze fractie regelmatig overleg met onze Statenfractie en pleiten wij ervoor om de 60/40 regeling af te schaffen. Deze regeling houdt in dat 60% van de te bouwen woningen in Zierikzee moet komen en de overige 40% wordt dan verspreid over de rest van het eiland. Wij zijn voorstander dit af te schaffen en te bouwen naar vraag. Helaas is het nog steeds niet gelukt om deze regeling af te schaffen.

 

 Helaas hebben we de afgelopen periode niet zoveel kunnen bereiken door het tragische lot van raadslid Serge Vogelenzang. 

 

 

 Woonvisie goedgekeurd,  aandacht gevraagd voor belang starterswoningen, energieneutraal bouwen, leefbaar houden binnenstad – zie ook bij cultuur en verkeer – en vragen stellen n.a.v. bewonersbelangen, zoals bij ’t Vrije.

 

 Helaas vrij weinig.

 

 

 

 We hebben niet veel bereikt omdat de provincie dwars ligt. Dit geldt ook voor de andere partijen. Wij willen in de nieuwe raadsperiode dan ook blijven ‘zeuren’ in Middelburg om hier verandering in aan te brengen.

 

 

 Door middel van de woonvisie is er nu een realistische kijk op woningbouwplannen. 

 

 De bouwplannen moesten worden aangepast in Poortambacht en Noorderpolder. De sloop van de wijk Buijsse en de bouw van nieuwe woningen op dezelfde plek door Zeeuwland.

 

 

 N.v.t. De SP doet dit jaar voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op Schouwen-Duiveland.

 

 

Aanpassingen in de plannen voor Noorderpolder en Poortambacht, die meer flexibiliteit hebben gegeven.

 

 

 5. NATUUR:

 

Wat is voor uw partij belangrijk als het gaat om natuur in en rond Zierikzee?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 Na de afronding van plan Turreluur is er voldoende (nieuwe) natuur. Daarnaast willen we dat de natuur toegankelijk is. Voor fietsers een rondje Schouwen-Duiveland realiseren en ontbrekende fietspaden zoveel mogelijk buitendijks aanleggen. Het behoud van monumentaal groen

 

 Natuur is mooi! in de tijd dat de bomen tot in de hemel groeide en er genoeg geld was zijn er heel veel initiatieven genomen om natuur aan te leggen, daar profiteren we nu nog van. Maar voor dit moment is er genoeg natuur en zijn er andere zaken die meer prioriteit hebben. 

 

 D66 wil graag dat de gemeente investeert in het vergroten van de betrokkenheid van haar inwoners met de natuur. We willen geen afgesloten terreinen, maar -indien mogelijk- vrij toegankelijke gebieden voor alle inwoners en gasten.

 

 Een van de sterke kwaliteiten van ons eiland. Waar mensen op af komen, maar ook van belang voor het welzijn van de inwoners van Zierikzee. Voor GroenLinks altijd een belangrijk thema. Juist ook in de stad goed om te beleven. Ook zo benoemd in het 10-punten-plan: gaat om medegebruik/beleven.  

 

 Er is voldoende natuur.

 

 

 

 ONS wil dat de natuur rondom Zierikzee toegankelijk blijft voor de inwoners.We zijn dan ook tegen de afsluiting van de Weldamseweg omdat dat goedkoper is voor Natuurmonumenten. Dit is nu een wandelrondje voor de inwoners van Zierikzee, en dat moet wat ONS betreft zo blijven.

 

 

 Plan Tureluur heeft de laatste jaren de omgeving van Zierikzee bereikt. De Partij van de Arbeid vindt dat dit een meerwaarde is voor het woongenot van de inwoners.

 

 Er is meer dan voldoende nieuwe natuur inmiddels rond Zierikzee.

 

 

 

De nabijheid van natuur komt  het welzijn van de inwoners ten goede. Bij grondontwikkeling kijkt de SP daarom niet alleen naar de mogelijke winst maar ook naar de gevolgen voor natuur en landschap. Daarnaast wordt binnen de gemeente het groen zoveel als mogelijk ecologisch beheerd. We gaan volledig over op milieuvriendelijk en ecologisch groenbeheer (zonder gif).

 

 

De VVD vindt dat natuur toegankelijk moet zijn en steunt initiatieven voor medegebruik. Dit geldt ook voor stedelijk groen.

 

 

 

 

Wat heeft uw partij mbt dit onderwerp de afgelopen 4 jaar in Zierikzee bereikt?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 We hebben ons kritisch opgesteld mbt de herinrichtingsplannen mbt Havenplein en Havenpark. 

 

 

 De ChristenUnie heeft ingestemd met het ontwikkelen van een kustlaboratorium. Wij zien hier de mogelijkheid in om natuur(producten) en educatie samen te laten komen.

 

 Helaas hebben we de afgelopen periode niet zoveel kunnen bereiken door het tragische lot van raadslid Serge Vogelenzang. 

 

 

 Realisatie plan Tureluur,  mogelijk maken ontwikkeling kustlaboratorium,  natuureducatie,  opkomen voor belang behoud groen in de binnenstad (standpunt Havenpark GroenLinks was/is altijd duidelijk).

 

 De laatste natuuruitbreiding toegestaan.

 

 

 

 De natuur rond Zierikzee  stond de afgelopen raadsperiode niet op de agenda. De casus van de Weldamseweg komt dit voorjaar op de agenda, dan gaan we er voor! 

 

  

 De Partij van de Arbeid vraagt al jaren aandacht voor het belang van duisternis voor de natuur, hiervoor is nu gemeentelijk beleid.

 

 Door de aanleg van nieuwe natuur. Plaatsen van infopanelen. Aanleg fiets- en wandelpaden. Plaatsen bankjes.

 

 

 

 SP Schouwen-Duiveland diende afgelopen najaar een burgerinitiatief in waarmee de gemeente verzocht werd stelling te nemen tegen de mogelijkheid van boren naar gas onder Schouwen-Duiveland. In de bodem onder Schouwen-Duiveland is naar verwachting gas aanwezig, wat met zeer risicovolle en milieubelastende methoden uit de grond kan worden gehaald. Voor nabijgelegen gebieden zijn al vergunningen voor proefboringen afgegeven. Met uitzondering van één enkele fractie steunde de raad het initiatief.

 

 

Nieuwe natuur aan de westzijde van Zierikzee en de herinrichting van het centrumgebied.

 

 

 


 

6. ONDERWIJS:

 

Wat is voor uw partij belangrijk als het gaat om onderwijs in Zierikzee?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 Het behouden van de Pontes Pieter Zeeman. Stimuleren van samenwerking tussen de Obase en Radar scholen met behoud van ieders identiteit. Kwaliteit van het onderwijs is leidend, niet het aantal leerlingen

 

 Behoud van de Pontes Pieter Zeeman. En onderwijs binnen heel de gemeente wat voor iedereen toegankelijk is. Samenwerking tussen Obase en Radar is een prima initiatief, omdat dit initiatief vanuit het onderwijs zelf komt. Onderwijs met behoud van identiteit is een pre. Niet het aantal leerlingen telt voor de ChristenUnie maar de kwaliteit.

 

 D66 kiest heel duidelijk voor onderwijs, de ruggengraat van de samenleving. Waar mogelijk helpen wij scholen met het verwezenlijken van hun ambities. Dat mag wat D66 betreft geld kosten, we investeren graag in onderwijs. De plannen van de eilandelijke onderwijskoepels om te komen tot regioscholen of integrale kindcentra ondersteunen we graag, we vertrouwen hierbij op de kennis van de professional.

 

 Voor GroenLinks altijd belangrijk thema. Goed om inzichtelijk te hebben waar gemeente over gaat en waar schoolbesturen over gaan. Maar belang samenwerking – ook met andere partners als CJG, jeugdzorg, consultatiebureaus, kinderopvang etc. – is echt noodzakelijk om voorzieningen bereikbaar en betaalbaar te houden. Bv. op tiental grotere locaties, verspreid over het eiland. Zie 10-punten-plan. Door besparingen op bv. huisvesting blijft een en ander betaalbaar en op niveau. Excellent waar het kan, passend waar het moet opdat ook passend onderwijs gerealiseerd kan worden.

GroenLinks tast vrijheid van onderwijskeuze niet aan, maar is groot voorstander van samenwerking;  zeker ook om gevolgen krimp goed op te vangen. Kwestie van keuzes durven maken in onze ogen. Wij zien kansen in kenniscentrum energie voor praktijk en theorie onderwijs (MBO, HBO, WO).

 

 Er dient een intensieve samenwerking tussen het basis- en voortgezet onderwijs (Pontes Pieter Zeeman) te worden opgericht om zo een goede doorstroming voor behoud van het voortgezet onderwijs op het eiland te bewerkstelligen.

 

 

 Samenwerking. ONS streeft naar het best haalbare onderwijs. Pontes, Radar, en Obase hebben dit ook voor ogen. Krachten bundelen dus met behoud van identiteit. Het gaat om de toekomst van onze kinderen.

 

 

 De Partij van de Arbeid wil het beste onderwijs voor onze kinderen, kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het schoolgebouw hoort een plek te zijn waar kinderen graag komen, waar het schoon en veilig is.

De middelbare school is voor de leefbaarheid in onze gemeente van groot belang.

 

  Voor de SGP blijft het belangrijk dat de identiteit van scholen gewaarborgd blijft, ook als er meer samenwerking ontstaat. Vergoeding voor identiteitsgebonden leerlingenvervoer en vergoeding voor kinderen naar speciaal onderwijs moet blijven.

 

 

  Het sluiten van kleine scholen in de dorpen heeft naast gevolgen voor de sociale samenhang in die dorpen, ook gevolgen voor het aantal leerlingen op de basisscholen in Zierikzee. Grotere klassen vormen zeker met de invoering van passend onderwijs een bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van de kinderen. Om deze redenen vindt de SP dat de gemeente zich tot het uiterste moet inspannen om in zoveel mogelijk kernen basisonderwijs te behouden. Ook is het van belang dat Schouwen-Duiveland haar voorzieningen voor speciaal en voortgezet onderwijs behoudt.

 

 

 De VVD is voor het behoud van kwalitatief goed onderwijs door samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en samenleving te bevorderen.

 

 

 

Wat heeft uw partij mbt dit onderwerp de afgelopen 4 jaar in Zierikzee bereikt?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 We hebben de plannen voor de Campus Cultura ondersteund. We hebben de bouw van de Brede School in Noorderpolder ondersteund.

 

 De ChristenUnie heeft het initiatief genomen en samen met andere partijen een voorstel ingediend  om een onderwijsvisie op te zetten samen met het onderwijs. Vanuit deze visie is er ook een LEA ( Lokale Educatieve Agenda) opgezet. Voorstellen vanuit het college m.b.t. onderwijs worden eerst besproken in dit LEA en voorzien van een advies naar de gemeenteraad verzonden zodat de raad er een besluit over kan nemen. Ook hebben wij  ingestemd met de Brede school in Noorderpolder.

 

 Helaas hebben we de afgelopen periode niet zoveel kunnen bereiken door het tragische lot van raadslid Serge Vogelenzang. .

 

 

 Mogelijk maken Campus Cultura, brede school, LEA, onderwijsvisie en pleidooi voor vasthouden aan compensatie voor onvoldoende bekostiging voor zowel openbare als bijzondere basisscholen (gelukt)

 

 Realiseren Brede School Noorderpolder en de Campus Cultura.

 

 

 

 Er zijn constructieve gesprekken tussen de de onderwijsinstanties op dit moment, en dat is in het verleden wel eens anders geweest. Dat gaat dus helemaal de goede kant op, en dit is mede een verdienste van de voltallige gemeenteraad, niet alleen van ONS.

 

 

 De Partij van de Arbeid heeft aan de wieg gestaan van de Campus Cultura en van de Brede School in de Noorderpolder.

  

  Renovatie van schoolgebouwen in Zierikzee en de bouw van een nieuwe Brede school als vervanging van de Theo Thijssenschool. De bouw van de Campus Cultura bij de Pontes Pieter Zeeman.

 

 

  N.v.t. De SP doet dit jaar voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op Schouwen-Duiveland.

 

 

 De Campus Cultura en bouw van de brede school in Noorderpolder.

 

 

 


 

7. OPENBARE RUIMTE

 

Wat is voor uw partij belangrijk als het gaat om de openbare ruimte in Zierikzee?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 Het CDA wil experimenten waar bewoners zich voor elkaar en/of hun leefomgeving inzetten, ondersteunen. Het aanpakken van het Haringvliet plein. Hier en daar dreigen in Zierikzee problemen door langdurige leegstand van panden. De gemeente kan middels een verordening enige greep op dit probleem krijgen. Het CDA wil dat er een verordening komt om leegstand te kunnen beheersen. Het CDA wil dat de gemeente inwoners en bezoekers snel en doeltreffend informeert over actuele ontwikkelingen en activiteiten. De gemeentelijke website wordt daartoe verbeterd.

 

 Toegankelijk voor iedereen is wat de ChristenUnie betreft een pre. De herinrichting van de binnenstad in Zierkzee moet wat de ChristenUnie betreft voortvarend worden opgepakt. Er is nu een werkgroep opgericht die de herinrichting van de Oude Haven onder de loep moet nemen, als ChristenUnie zijn wij hier geen voorstander van. De politiek moet keuzes durven maken en het niet in de schoenen van burgers schuiven. Deze constructie houd alleen maar op. Zierikzee heeft behoefte aan vooruitgang. De ondernemers laten zien dat ze willen neem de OVO en hun initiatieven om Zierikzee op de kaart te zetten. Punt van aandacht voor de ChristenUnie voor de komende periode is de toegankelijkheid van mindervalide en de buurtbus bij de Beuze. Wat de ChristenUnie betreft komt de halte bij de Beuze terug voor de buurtbus en zullen we ons inzetten voor de realisatie van invalide parkeerplaatsen nabij het Havenplein/park.

 

 D66 ziet graag dat de Zierikzeese binnenstad goed bereikbaar is voor fietsers met voldoende en veilige fietsenstallingen. Daarnaast zien we ook graag meer groen in het centrum én de wijken. De initiatieven van burgers die zelf willen zorgen voor een schone en veilige buurt moeten door de gemeente worden omarmd.

 

 Belangrijkste punt voor GroenLinks is dat (culturele) kwaliteit binnenstad goed onderhouden wordt alsmede goede bereikbaarheid hiervan voor minder-validen.  Zie ook punt cultuur. Daarom is GroenLinks ook altijd duidelijk in haar standpunt m.b.t. Havenpark/Kraanplein. Alleen wat nodig is aan bestrating/veiligheid. Geen grootse veranderingen, houden zoals het is. Groot deel inwoners wil dit, maar vooral omdat o.i. dit geld beter gebruikt kan worden voor andere opknapbeurten. Daarnaast maakt GroenLinks zich sterk voor weren grote vrachtwagens uit  een schone binnenstad.

GroenLinks heeft oog voor veiligheid van o.a. fietsers en goede bereikbaarheid (openbaar vervoer).

 

 De (sfeer)inrichting van de stad zoals groen, adequate fietsenrekken, prullenbakken en invalidenparkeerplaatsen laat nog te veel te wensen over. Daarin willen we de komende periode verbeteringen in aanbrengen.

 

 

 De openbare ruimte moet schoon zijn. Zwerfvuil en slecht onderhouden openbaar groen zijn ONS een doorn in het oog. Een stad die vies is, is niet aantrekkelijk voor onze inwoners en bezoekers.

 

 

 De Partij van de Arbeid vindt dat de openbare ruimte veilig en schoon hoort te zijn. Het openbaar groen moet zodanig ingericht zijn dat het op een efficiënte manier onderhouden kan worden.

Bij plannen voor herinrichting van straten of buurten moeten de bewoners betrokken worden.

 

  Herstraten bestrating binnenstad Zierikzee, zodat straten goed berijdbaar zijn voor fietsers en mensen in scootmobiel en wandelaars. Invalidenparkeerplaatsen moeten dichter bij centrum. Halte buurtbus terug bij de Beuze. Herinrichting Havenpark / Kraanplein moet soberder.

 

 

  De SP legt de prioriteit bij mensen en niet bij stenen. Investeringen in de openbare ruimte moeten daarom in deze tijd waarin de budgetten nu eenmaal niet overlopen vooral praktisch van aard zijn. Beleid dat tot doel heeft het vergoten van toegankelijkheid, bruikbaarheid  en veiligheid  verdient steun. Projecten waarbij dit niet het geval is hebben geen prioriteit.

 

 

 De VVD wil het masterplan Zierikzee voor 2018 afgerond hebben.

 

 

 

Wat heeft uw partij mbt dit onderwerp de afgelopen 4 jaar in Zierikzee bereikt?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 Verbetering omgeving Haffieldpark mede mogelijk gemaakt. Leefomgeving Mosselboomgaard mede mogelijk gemaakt. Nieuwbouw en leefomgeving Maarstraat mede mogelijk gemaakt. Invulling Business park.

 

 Als je kijkt wat er allemaal al gedaan is in Zierikzee hebben we niet stil gezeten de afgelopen periode. De Mosselboogaart, Havenplein,Maarstraat, Hatfieldpark, Borrendamme en de invulling van het Businesspark door Omoda  zijn wat voorbeelden die de afgelopen periode bereikt zijn. En wat de ChristenUnie betreft gaan we door met de voorgenomen  plannen zoals de herontwikkeling van de Oude Haven en het Havenplein.

 

 Helaas hebben we de afgelopen periode niet zoveel kunnen bereiken door het tragische lot van raadslid Serge Vogelenzang. 

 

 

 Diverse herinrichtingen mogelijk gemaakt zowel in centrum als in andere wijken. Maar ook behoud voorzieningen, musea etc. en veilig verkeer. In kader van dit laatste ook intensief overleg met bewoners over verkeerssituatie Nieuwe Haven. 

 

 Herinrichtingsprojecten zoals het Havenplein, Mosselboomgaard, Hatfieldpark en het plein aan de Maarstraat.

 

 

 

 Het groenkwaliteitsplan staat dit voorjaar op de agenda. In de afgelopen periode hebben we als oppositiepartij helaas niet structureel kunnen ingrijpen in het vigerend beleid. Bij de behandeling van het nieuwe plan in de raad kan Zierikzee op ONS rekenen.

 

  

 De Partij van de Arbeid heeft steeds aangedrongen op het autovrij maken van het Havenplein, we zijn blij dat dit nu gerealiseerd is. De discussie over de inrichting van de verdere omgeving van het plein volgen wij met belangstelling.

 

  Er is veel gedaan in Zierikzee de afgelopen 4 jaar: reconstructie parkeerterreinen Hatfieldpark en Mosselboomgaard, aanleg pleintje Maarstraat, herstraten aantal straten binnenstad. Havenplein vernieuwd. 

  

  N.v.t. De SP doet dit jaar voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op Schouwen-Duiveland.

 

 

 De ruimtelijke plannen voor Zierikzee waaronder de uitvoering van de herinrichting binnenstad.

 

 

 


 

8. OUDEREN

 

Wat is voor uw partij belangrijk als het gaat om ouderen in Zierikzee?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 Ouderen zolang als mogelijk in hun eigen omgeving laten wonen. Beter gebruik maken van kennis en kunde van senioren. Senioren vormen een verbindende schakel vaak hebben zij nog de zorg voor hun oude ouder(s) daarnaast passen ze,meerdere, dagdelen per week op kleinkinderen.

 

 Ouderen moeten zo lang als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en deel uit blijven maken van de samenleving. We zien nu dat er heel veel regelingen zijn die we kunnen gebruiken als er iets is gebeurd. Denk bijvoorbeeld aan het gebeuren als een oudere zijn/haar heup breekt, wordt geopereerd en weer naar huis mag. Er moeten dan diverse aanpassingen gerealiseerd worden zoals het verwijderen van drempels, traplift aanpassingen in/aan een douche of wc etc.  Als ChristenUnie vinden we dat je hierdoor achter de feiten aanloopt. We zouden vooraf al in samenwerking met ouderenbonden, huisartsen, fysiotherapeuten etc. moeten kijken hoe we kunnen voorkomen dat een ouderen zijn/haar heup bijv. breekt. Natuurlijk kun je dit niet 100% dekken een idee zou kunnen zijn dat alle inwoners van 70 jaar en ouder vrijwillig een bezoek aangeboden krijgt door een ergotherapeut en/of fysiotherapeut, om de ouderen te voorzien van advies m.b.t. aanpassingen in hun woning. Zo zijn we preventief bezig en proberen we de ouderen zo lang als mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dit moet wel in samenwerking met de ouderen zelf middels de ouderenbonden bijv.

 

 D66 wil extra aandacht geven aan kwetsbare en eenzame ouderen. Voor hen willen we de ouderenadviseurs inzetten, zij kunnen deze groep ondersteuning bieden. Speciale aandacht wil D66 voor het uitvinden van nieuwe combinaties van wonen en zorg.

 

 In programma GroenLinks staat dat iedereen meetelt en mee moet kunnen doen. Dit geldt dus ook zeker voor ouderen. In kader van vele veranderingen op sociaal terrein – zoals WMO, chronisch zieken, participatie – wordt veel meer ingezet op zolang mogelijk mee blijven doen. Dit vereist niet alleen (meer) hulp van familie/buren. Maar volgens GroenLinks ook voor een goed vangnet voor wie aangewezen is op extra ondersteuning; met zoveel mogelijk eigen regie voor betrokkenen. Dus geen totale verdwijning persoonsgebonden budget. En levensloopbestendig wonen mogelijk maken. Voorzieningen bundelen, goed betaalbaar en bereikbaar houden. Zie ook welzijn. 

 

 Onze oudere inwoners moeten zoveel mogelijk in staat worden gesteld om zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen door voldoende zorg op maat te bieden. We zouden hiervoor graag een stimuleringsregeling levensloopbestendig wonen in het leven roepen. Denk hierbij aan subsidie voor het verbreden van de deuren en het weghalen van de drempels.

 

 ONS gaat voor mobiliteit. Buurtbussen, fatsoenlijke bestrating in de binnenstad en toegankelijkheid voor mensen die minder goed ter been zijn.

 

 

 

 De Partij van de Arbeid vindt dat actieve ouderen een belangrijke rol kunnen vervullen als het gaat over bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. We stimuleren dat zij daarin participeren.

Zorg-behoevende ouderen verdienen een goede woonvoorziening, onze voorkeur gaat uit naar kleinschalige woonvormen.

 

 Ouderen moet zolang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving door bv. vrijwilligerswerk te doen. Ouderen die hulp nodig hebben en deze niet kunnen krijgen van familie of kennissen, moet door de gemeente ondersteund worden.

 

 

 Ouderen moeten in de eerste plaats, zoals iedere inwoner van onze gemeente, een volwaardige rol kunnen spelen in de samenleving. De keuze om al dan niet in de eigen woning of buurt te blijven wonen, moet vooral door de mensen zèlf gemaakt worden. De gemeente moet toezien op optimale omstandigheden waardoor mensen zich niet gedwongen voelen te verhuizen omdat zij anders niet de zorg of ondersteuning kunnen krijgen die zij wèl nodig hebben. Bij het bepalen welke ondersteuning mensen kunnen krijgen, is niet kostenbesparing maar de kwaliteit van de geboden oplossing leidend.

 

Iedereen, waaronder ‘ouderen’, moet mee kunnen doen in onze gemeenschap. Wij zien kansen in het principe van de particiepatiemaatschappij en de kanteling in het sociale domein.

 

 

Wat heeft uw partij mbt dit onderwerp de afgelopen 4 jaar in Zierikzee bereikt?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 Ondersteuning van het welzijnswerk in de breedste zin van het woord.

 

 De ChristenUnie heeft diverse voorstellen ingediend om dit onder de aandacht te krijgen. Zo zullen er zogenaamde wijkteams komen, en wordt er gekeken naar een integrale aanpak op het gebied van ouderen zorg. We zullen ook de komende periode de vinger aan de pols houden m.b.t. dit onderwerp.

 

 Helaas hebben we de afgelopen periode niet zoveel kunnen bereiken door het tragische lot van raadslid Serge Vogelenzang. 

 

 

 Nieuwbouw Borrendamme, Mitt Hem,  pleiten voor integrale aanpak bij diverse veranderingen incl. beschikbaar willen stellen van deel algemene reserves om deze veranderingen mogelijk te maken.

 

 Continuering welzijnswerk door subsidiëring aan de Stichting Maatschappelijk Werk Oosterschelde. Maatregelen zoals we nu voorstellen zijn nieuw.

 

 

 

 We hebben een parkeerverbod tegenover de Wieken gerealiseerd zodat de bewoners nu fatsoenlijk kunnen in- en uitstappen, zonder dat de hele Hoge Molenstraat geblokkeerd wordt.Tegenover camping Kloet hebben wij het trottoir aangepast zodat ouderen met een rollator of een rolstoel veilig op en af het trottoir kunnen komen. Dit was nodig omdat veel bewoners van Borrendamme daar een rondje maken richting de Haven. Simpele en praktische aanpassingen dus die de mobiliteit van onze ouderen ten goede komen.

 

 Wij hebben medewerking verleend aan de nieuwbouw voor Borrendamme en Mitt Hem.

  

  Er komen zogenaamde wijkteams die hulp aan ouderen kunnen geven. Integrale hulp op het gebied van zorg en welzijn. Nieuwbouw Borrendamme. Bouw ouderenappartementen.

 

 

  N.v.t. De SP doet dit jaar voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op Schouwen-Duiveland. 

 

 

 Het welzijnsbeleid.

 

 

 


 

9. PROMOTIE ZIERIKZEE

 

Wat is voor uw partij belangrijk als het gaat om promotie van Zierikzee

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

Het versterken van de kwaliteiten van Zierikzee, Zierikzee geniet landelijke bekendheid. Versterken van de jachthaven van Zierikzee. Inzetten op verbetering van het winkelbestand in Zierikzee.

 

 Zierikzee is de hoofdstad van onze gemeente. Dit bied kansen als gemeente zouden we nog veel meer in kunnen zetten op de kwaliteiten van Zierikzee. Maar de beste promotie van onze gemeente en in het bijzonder van Zierikzee zijn onze inwoners zelf. Ook ondernemers spelen hier een belangrijke rol. We zouden nog meer in kunnen zetten op het maritieme karakter van Zierikzee maar ook onze eigen streekproducten kunnen en moeten we veel meer op de kaart zetten. 

 

 Wij vinden het belangrijk dat er samengewerkt wordt door alle belanghebbenden: gemeente, VVV, ondernemers, cultuur- en natuurorganisaties, etc. Ook moet goed gekeken worden of er aansluiting gevonden kan worden bij regionale of provinciale promotie-activiteiten.

 

 Zoals gezegd: behouden en benutten kwaliteiten binnenstad. En  ook al gememoreerd: belang culturele activiteiten/bezienswaardigheden. GroenLinks pleit ook voor meer doen met de haven. Uitdiepen, o.a. om meer cruises mogelijk te maken.  Ook economisch gezien pleidooi voor meer vervoer over water, maar wel binnen milieugrenzen en met oog voor veiligheid. Is duurzamer. Die laatste punten gelden wat ons betreft voor heel het eiland. Promotie Zierikzee verder aan VVV.

 

 Zierikzee is een belangrijk onderdeel voor de promotie van Schouwen-Duiveland als vakantie-eiland. Zierikzee geniet landelijke bekendheid om haar rijkdom aan rijksmonumenten, als jachthaven en als vissershaven. Dit moeten we zoveel mogelijk uitdragen. Ook de opening van het kreeftenseizoen en de havendagen zijn grote publiekstrekkers die Zierikzee op de kaart zetten daarom moeten we dit soort evenementen blijven ondersteunen.

 

 ONS wil de Havendagen meer ondersteuning geven. Dat is een evenement met uitstraling en een geweldige promtie voor Zierikzee.

 

 

 

 De Partij van de Arbeid vindt dat de promotie van Zierikzee een verantwoordelijkheid is van het VVV, de gemeente en ondernemers.Maar het gaat niet alleen om Zierikzee, dat vervult weliswaar een centrumfunctie, maar de promotie van ons hele eiland staat centraal.

  

  Zierikzee neemt belangrijke plaats in als het gaat om eilandmarketing. Op diverse manieren wordt dit gedaan. Er worden ambassadeurs gezocht die Zierikzee gaan promoten. Faciliteren VVV. Er komt een mediaplan op welke beurzen we gaan staan.

 

 

  De promotie voor Zierikzee zou vooral moeten zitten in het onderstrepen van de eigenheid van Zierikzee. Inwisselbare pleinen creëren en industrieterreinen aanleggen langs de toegangsroutes helpen daarbij niet.  Daarentegen zullen een gevarieerd winkelbestand en voldoende culturele activiteiten wel bijdragen aan positieve beleving van een bezoek aan Zierikzee en op die wijze zorgen voor goede reclame. Promotie van een binnenstad met lege winkels en een eenzijdig winkelaanbod door middel van “city-marketing” doet dat niet en is weggegooid geld.

 

 

 Promotie van Zierikzee is onderdeel van de promotiecampagne van heel Schouwen-Duiveland. De haven van Zierikzee biedt kansen voor de ontvangst van rivier cruise schepen.

 

 

Wat heeft uw partij mbt dit onderwerp de afgelopen 4 jaar in Zierikzee bereikt?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 Ondersteuning van VVV. Steunen van eiland marketing plan.

 

 Faciliteren en stimuleren van eilandmarketing. Afspraken maken met de VVV. Afgelopen periode is er een evenementenvisie vastgesteld waarin opgenomen staat dat een aantal % van het totaal aantal kraampjes moet worden ingezet voor streekproducten/ ambachten dit is wat ons betreft een eerste stap.

 

 Helaas hebben we de afgelopen periode niet zoveel kunnen bereiken door het tragische lot van raadslid Serge Vogelenzang. 

 

 

 Subsidie VVV, zie verder cultuur en openbare ruimte.

 

 

 Vaststellen eiland-marketingplan. Faciliteren en financieel ondersteunen evenementen en VVV.

 

 

 

 Wij hebben gevochten om de reünie van Historische Schepen naar Zierikzee te halen. Dat is nog niet gelukt omdat het project verzandde in de bureaucratie. Dit staat hoog op de agenda van ONS in de komende raadsperiode. Promotie pur sang als een dergelijk evenement Zierikzee aandoet.

 

 

 Subsidiëring van het VVV.

 

 Subsidiëren van VVV. Eiland-marketing campagne gestart. 

 

 

N.v.t. De SP doet dit jaar voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op Schouwen-Duiveland.

 

 

De eiland-marketing campagne.

 

 

 


 

10. RECREATIE

 

Wat is voor uw partij belangrijk als het gaat om recreatie in Zierikzee?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 Versterken van de watersport in Zierikzee. Verbeteren bewegwijzering routes naar parkeerplekken en  looproutes nar het centrum

 

 Wat bijzonder is dat we veel meer water hebben dan in Friesland. Toch is Friesland de plaats waar waterrecreanten helemaal op kunnen gaan. Onze gemeente zou meer in kunnen zetten op deze groep recreanten. Combineer dit met onze visserij trek dit door naar activiteiten in de binnenstad van Zierikzee rondom de museumhaven en oude haven van mossels koken tot paling roken laat de (water)toerist kennismaken met onze producten. Dit zal elkaar alleen maar versterken.

 

 Toeristen, maar ook recreërende inwoners leveren een belangrijke bijdrage aan onze lokale economie. Voor Zierikzee zien wij kansen op het gebied van watersport en de unieke ligging middenin de natuur.

 

 Belang van de haven al aangehaald in vorige punt. Recreant, zowel vanaf het water, van de camping of van elders, als dagtoerist of als vakantieganger moet zich thuis voelen in Zierikzee.  Goede bewegwijzering en bereikbaarheid nodig (voor minder-validen, zie openbare ruimte). 

 

 De haven is al eeuwen de sleutel tot succes. Daarnaast moeten er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar blijven, een goede bewegwijzering en een aantrekkelijke openbare ruimte.

 

 

 Meer ruimte voor de middenstand om zich te presenteren aan onze toeristen. (Culinaire) evenementen op het Havenplein, minder gedoe bij vergunningen.

 

 

 

 De Partij van de Arbeid vindt dat recreanten zich welkom moeten voelen in Zierikzee, zowel de watersporters in de jachthaven, de kampeerders op de campings als de dagjesmensen in de stad. Goede bewegwijzering is van belang.

 

  Betere  bewegwijzering routes naar parkeerplekken in Zierikzee. Via de haven mensen naar de binnenstad halen. Toeristen die parkeren op de grote parkeerterreinen aan de rand van de stad met behulp van elektrowagentjes naar centrum vervoeren. 

 

 

  We stimuleren en faciliteren lokale ondernemers en we streven naar een variëteit aan winkels. Schaalvergroting is daarbij niet wenselijk omdat dit niet uitnodigt tot recreatief winkelen. Betaald parkeren in Zierikzee gaan we omzetten naar achteraf betalen waarbij de eerste uren gratis zijn. We zetten in op kleinschalige culturele evenementen, waarmee Zierikzee zich onderscheidt en die de eigen identiteit van de stad versterken.

 

 

 De VVD wil de watertoerist kennis laten maken met de attractieve binnenstad en de haven is daarvoor de ontvangstpoort.

 

 

 

Wat heeft uw partij mbt dit onderwerp de afgelopen 4 jaar in Zierikzee bereikt?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 Ondersteunen realisatie nieuwe steiger voor Rollanthof.

 

 

 Als ChristenUnie hebben we het initiatief gesteund om een extra steiger te realiseren ter hoogte van de Rollanthoff. Het Havenplein is heringericht en ook de Oude haven en het Havenpark staan in de planning. Er zijn voldoende parkeermogelijkheden gerealiseerd rond Zierikzee en de OVO heeft diverse markten georganiseerd. Wat de ChristenUnie betreft gaan we hier mee door. Als ChristenUnie hebben we ook een voorstel ingediend om soort van “ kwartiermaker “ aan te stellen. Deze persoon gaat zich volledig inzetten om te kijken of er ondernemers zijn die zich willen vestigen in de binnenstad van Zierikzee. Actief de boer op en niet meer afwachten of er iemand komt. Ook de veelal absurde huurprijzen moeten bespreekbaar worden gemaakt met de verhuurders en evt. afspraken hierover moeten worden gemaakt. Want samen kunnen we Zierikzee op de kaart zetten en het zal voor iedereen een beetje geven en nemen zijn. 

 

 Helaas hebben we de afgelopen periode niet zoveel kunnen bereiken door het tragische lot van raadslid Serge Vogelenzang. 

 

 

 Betere parkeerterreinen mogelijk gemaakt.  En aanvraag betere bewegwijzering ondersteund.

Pleidooi voor meer openbare invalidetoiletten, o.a. in de haven.

 

 Aanleggen extra steigers voor passanten. Herinrichtingsprojecten zoals het Havenplein, Mosselboomgaard, Hatfieldpark en het plein aan de Maarstraat.

 

 

 

 Wij hebben gepleit voor een soort knipkaart waarmee ondernemers adhoc kunnen besluiten om bijvoorbeeld op een mooie dag een kraampje voor de deur te zetten. Dat ligt in de week, en we hopen dit deze raadsperiode voor elkaar te krijgen.

 

 

  De Partij van de Arbeid heeft meegewerkt aan verbetering van de parkeerterreinen, en meerdere keren aandacht gevraagd voor logische bebording.

  

  Extra steigers in Nieuwe Haven. 

 

 

  N.v.t. De SP doet dit jaar voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op Schouwen-Duiveland.

 

 

 De onderhoudsplannen en nieuwbouwplannen voor nieuwe ligplaatsen.

 


 


 

11. SOCIALE VOORZIENINGEN / WELZIJN

 

Wat is voor uw partij belangrijk als het gaat om sociale voorzieningen en welzijn in Zierikzee?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 Mensen, die aangewezen zijn op een bijstandsuitkering daarvan optimaal gebruik kunnen maken. Schuldhulpverlening is daarvan een onderdeel. Het beleid moet er op gericht blijven de gang naar voedsel- en kleidingbank te voorkomen. Noodzakelijke persoonlijke zorg voor de kwetsbare medemens moet verleend blijven worden door professionals. Zorg voor een ander door mantelzorgers koesteren en nog meer waarderen. Zorg en ondersteuning moet beschikbaar zijn in aanvulling op de eigen mogelijkheden, maar ook betaalbaar. Vrijwillige inzet ten behoeve van de samenleving ondersteunen. Iedereen telt mee en iedereen doet mee.

 

 Het behouden en ondersteunen van de Zuidhoek, Dit kan door goede contacten te onderhouden met het bestaande bedrijfsleven in onze gemeente. Ook een vorm van samenwerking met het bedrijfsleven en andere sociale werkplaatsen in de Provincie zullen noodzakelijk zijn en bijdrage dat de Zuidhoek kan blijven bestaan. En de mensen die er werkzaam zijn zich verder kunnen ontwikkelen. Als ChristenUnie denken we echter wel dat het mooier wordt weergegeven in den Haag dan de werkelijkheid is. Het verkrijgen van een baan op de reguliere arbeidsmarkt is niet zo gemakkelijk dan wordt gezegd. Daarom blijven wij ons inzetten voor de mensen in de Zuidhoek, want werken is gezond of dat nu in een sociale werkplaats is of een reguliere baan. Als er mensen zijn die een uitkering nodig hebben moet er gekeken worden hoe deze mensen zo snel als mogelijk weer een plaats krijgen in het arbeidsproces, tot die tijd moet er in overleg gekeken worden of er vrijwilligerswerk gedaan kan worden. Ook de voedsel en kledingbank dienen een plaats te krijgen in Zierikzee. Helaas zien we nog steeds een toename van het aantal hulpvragen. Wij pleiten ervoor om zowel de kleding als de voedselbank onder 1 dank oner te brengen en tijdens de uitgifte dagen moet er een ambtenaar van de gemeente aanwezig zijn, die de mensen kan adviseren en bijstaan die gebruik moeten maken van de voedsel en/of kledingbank.

 

 Als sociaal liberale partij vinden we dat kwetsbare groepen mee moeten kunnen doen in de maatschappij. Onze aandacht gaat hierbij uit naar hulpbehoevende ouderen en hun mantelzorgers, chronisch zieken en inwoners met een (tijdelijke) functiebeperking, zeker indien zij sociaal geïsoleerd dreigen te raken. D66 hecht aan een persoonlijke benadering, korte routes en heldere afspraken. Inwoners die vragen hebben over hun werk en/of inkomen kunnen hiervoor terecht bij één aanspreekpunt.

 

 Zorg is een van de drie speerpunten uit programma GroenLinks. Zeker met komst vele veranderingen op sociaal terrein  – jeugdzorg, WMO, participatie (sociale werkplaats, chronisch zieken, mensen met een beperking, wajongers) en passend onderwijs – voor GroenLinks heel belangrijk dat mensen zelf zoveel mogelijk regie houden over hun leven. Met hulp familie, buren e.a. waar kan, maar gemeente dient te zorgen voor vangnetten voor hen die dat daarop zijn aangewezen. Collectief waar dat gaat, maar individueel en op maat waar dat nodig is. Desnoods met extra middelen. Beleidsmatig zoeken naar samenhang. Voorzieningen bereikbaar en betaalbaar houden. Extra wethouder hiervoor inzetten om dit mogelijk te maken. En zorgombudsman om te laten zien hoe belangrijk gemeente het vindt om goed samen te werken met partners, gebruikers, professionals en vrijwilligers. Als dit nog niet direct overal goed lukt – niet ondenkbeeldig – weet burger waar zij onafhankelijk terecht kan. Samenwerking met andere gemeenten/provincie waar dit moet. Echter wel zoveel mogelijk met eigen zeggenschap en toezicht. Mede hierom pleit GroenLinks voor eigen welzijnsorganisatie, meer doen aan schuldpreventie en schuldsanering, in standhouden voedselbank/ ruilwinkels etc. Zie verder o.a. gezondheidszorg,  onderwijs en  ouderen.  

 

 Het is vooral van belang dat Zierikzee als centrumfunctie van het eiland zoveel mogelijk voorzieningen blijft behouden. Het strategisch kopen en herbestemmen van gebouwen kan hiervoor worden ingezet.

 

 

 Een Zuidhoek die goed functioneert als vangnet en een wijkgerichte aanpak. Het mag niet zo zijn dat mensen straks naar Goes moeten voor hulp.

 

 

 

 De Partij van de Arbeid wil dat Schouwen-Duiveland een sociale gemeente is waar mensen die dat nodig hebben kunnen rekenen op steun van de gemeente. Welzijn en zorg zullen meer aan elkaar verbonden moeten worden door de decentralisatie van de AWBZ. De invoering van de participatiewet vraagt om een omvorming van de sociale werkvoorziening waarbij we betrokkenheid verwachten van lokale bedrijven en instellingen.

 

 Wie hulp nodig heeft moet dat krijgen. Gezinnen die hun kinderen niet op zwemles kunnen doen vanwege te weinig geld, moeten bij de gemeente een vergoeding daarvoor kunnen krijgen of zelfs dat het zwemabonnement geheel betaald wordt; Mensen in de Bijstand en mensen zonder werk zoveel mogelijk helpen bij het vinden van werk.

 

  Iedereen moet een kans krijgen om te werken naar vermogen, voor zover er mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt en wanneer de realiteit dit toelaat. De Zuidhoek is bedoeld voor mensen met een beperking die zijn aangewezen op een beschutte werkplaats en is niet bedoeld voor mensen uit de bijstand. Werk moet bijdragen aan financiële zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Mensen met een uitkering die regulier werk uitvoeren in het kader van hun re-integratie, dienen daarvoor volwaardig te worden betaald; Organisaties zoals de voedselbank, kledingbank en noodopvang verdienen de volledige steun van de gemeente. Preventie werkt kostenbesparend, daarom investeren we daarin. Lokale welzijnsvoorzieningen worden bij voorkeur lokaal georganiseerd.

 

 

 Welzijnswerk wordt steeds meer door vrijwilligers uitgevoerd waarbij de overheid ondersteuning biedt. De VVD wil dit betaalbaar houden door samenwerking te zoeken met andere gemeenten. De sociale voorzieningen staan onder druk vanwege de kanteling in het sociale domein. De VVD steunt de omvorming van de Zuidhoek tot een mensontwikkelbedrijf en de initiatieven tot uitstroom naar een reguliere baan. Voor behoud of verkrijgen van een uitkering wordt een maatschappelijke tegenprestatie gevraagd.

 

 

Wat heeft uw partij mbt dit onderwerp de afgelopen 4 jaar in Zierikzee bereikt?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 Steunen van overdracht welzijnwerk van Welzijnshuis naar SMWO. Ondersteunen plannen nieuwe werkwijze Zuidhoek in samenwerking met OSD.

 

 Voortzetting van de welzijnstaken door de SMWO. Het werk en de ontwikkelingen binnen de Zuidhoek, en de evt. gevolgen hiervan onder de aandacht gebracht van onze Tweedekamer fractie door Carola Schouten kennis te laten maken met de Zuidhoek en het personeel. En de knelpunten waar wij als gemeenteraadsfractie tegen aan lopen kenbaar te maken.

 

 Helaas hebben we de afgelopen periode niet zoveel kunnen bereiken door het tragische lot van raadslid Serge Vogelenzang. 

 

 

 Veranderingen bij de Zuidhoek omarmd en gebruikt als voorbeeld in Zeeuws symposium over veranderingen en hoe daarop in te spelen. Voortzetting welzijnswerk. Ingezet voor 

 

 (Financiële) ondersteuning zoals de Brede School Noorderpolder en de Campus Cultura. Projecten zoals het nieuwe sportcentrum en het daaromheen clusteren van de buitensportvoorzieningen. Faciliteren zorgcentrum Borrendamme en zorgappartementen Noorderpolder.

 

 

 Wij hebben dit bepleit bij de behandeling van de beleidsnota Sociaal Domein. Er komt veel op de gemeente af, en in juni 2014 bespreken we de beleidsnota’s voor de komende jaren. Dan zal ONS er zijn voor de mensen die onze hulp nodig hebben.

 

 

 Verhoging van de inkomensgrens voor het declaratiefonds voor mensen met de laagste inkomens en intensivering van het armoedebeleid met name voor kinderen. Dit laatste mede naar aanleiding van de aanbevelingen van de Nationale Kinderombudsman.

 

  Inmiddels wordt er al veel gedaan via jobcoaches om mensen aan een baan te helpen. Ook de Zuidhoek doet al veel om mensen weer aan het werk te krijgen via het Centrum voor Duurzame Arbeid.

 

 

  N.v.t. De SP doet dit jaar voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op Schouwen-Duiveland.

 

 

 De plannen van de Zuidhoek de samenwerking met het SMWO.

 

 

 


  

12. SPORT

 

Wat is voor uw partij belangrijk als het gaat over sport in Zierikzee?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 CDA wil dat er in samenspraak met de sportverenigingen en de exploitant van het nieuw te bouwen sportcentrum een meerjarenplan opgesteld wordt opdat zoveel mogelijk inwoners van de nieuwe sportfaciliteiten gebruik kunnen maken. Uit preventief oogpunt voor een gezonde levensstijl dient sporten voor ouderen speerpunt van beleid te zijn, evenals het faciliteren van sportverenigingen om jongeren te laten sporten. Het Declaratiefonds nog meer bekendheid geven om ondersteuning te geven voor deelname aan sport en cultuur voor degenen die dat om financiele redenen niet kunnen. Aanleggen van een (voetbal) kunstgras veld.

 

 Sport is niet alleen gezond het heeft ook een sociale functie en bevorderd de leefbaarheid in een kern. Er wordt sinds dit jaar gesproken over een participatiesamenleving maar binnen de sportclubs is dit begrip allang ingeburgerd. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Het is vooral iets van de clubs zelf, als gemeente moeten we zorgen dat de voorzieningen mogelijk zijn en blijven. Vragen om ondersteuning vanuit de gemeente moeten dan ook worden bekeken ook het samenvoegen/werken van sportclubs moet worden gefaciliteerd en worden gestimuleerd door de gemeente. Een goed voorbeeld is de voetbalclubs in Zierikzee.

 

 Sport en beweging is belangrijk voor het individu en de samenleving. Het zorgt ervoor dat mensen zich fit en gezond voelen en dat ze onderdeel zijn van een sociaal netwerk. Daarom wil D66 ook in sport investeren en stimuleren dat mensen meer gaan bewegen en sporten. Daarbij willen we ook de watersporten gaan betrekken.

 

 Sporten is goed voor gezondheid en sociale functie. Mag rekenen op steun GroenLinks, ook in de komende jaren. Wel waar mogelijk in samenwerking.  Zie ook het belang dat wij hechten aan  bereikbaarheid en betaalbaarheid voorzieningen.

 

 Voor de toekomstbestendigheid van de voetbalvereniging willen we kunstgrasvelden aanleggen.

 

 

 

 Sport is belangrijk voor lichaam en geest. Helaas kunnen sommigen de contributies moeilijk opbrengen omdat het leven zo duur is geworden. ONS zal er voor waken dat de gemeente bij blijft springen daar waar dat echt nodig is. Mensen mogen niet uitgesloten worden omdat ze sport niet kunnen betalen.

 

 

 De Partij van de Arbeid wil de sociale functie van sportverenigingen versterken door verbindingen te leggen met scholen, buitenschoolse opvang, welzijn en/of dorpshuizen. Multifunctioneel gebruik van sportparken en accommodaties is voor ons het uitgangspunt. Wij willen een kunstgrasvoetbalveld op ‘Den Hogen Blok’.

 

  Bewegen is gezond al of niet in clubverband. De SGP is tegen subsidie sportactiviteiten op zondag.

 

 

  De SP hecht veel waarde aan goede mogelijkheden voor iedereen op het gebied van betaalbare sportmogelijkheden. De gemeente moet daarom extra aandacht hebben voor groepen mensen voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is. Investeringen op het gebied van sport en bewegen hebben als doel het mogelijk maken van deelname aan sport door alle inwoners.

 

 

 Sport brengt mensen bij elkaar en houdt mensen gezond. Om het betaalbaar te houden zullen verenigingen samen moeten werken. De VVD wil de ingezette projecten afmaken en samenwerking verder stimuleren.

 

 

 

Wat heeft uw partij mbt dit onderwerp de afgelopen 4 jaar in Zierikzee bereikt?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 Steunen plannen nieuwbouw sporthal en zwembad. Steunen van de fusie tussen voetbalverenigingen Zierikzee en Mevo.

 

 Wij hebben ingestemd met de bouw van het nieuwe onderdak en de clustering van diverse sporten in Zierikzee in en rond het nieuwe onderdak.

 

 Helaas hebben we de afgelopen periode niet zoveel kunnen bereiken door het tragische lot van raadslid Serge Vogelenzang. 

 

 

 Bundeling buitensporten op een sportcomplex mogelijk gemaakt alsmede bouw nieuwe onderdak.

Belangen sportverenigingen dienen bij invoering nieuwe drank- en horecawet. Daarnaast heeft GroenLinks ook gepleit voor  gymzaal bij de nieuwe brede school; helaas niet gehaald.  

 

 Projecten zoals het nieuwe sportcentrum en het daaromheen clusteren van de buitensportvoorzieningen.

 

 

 

 Wij ondersteunen de bouw van het nieuwe Onderdak, en de verenigingen die daar een plek hebben gevonden.

 

 

  

 De Partij van de Arbeid heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het ‘Nieuwe Onderdak’ en de nieuwe buitensportvoorzieningen.

 

  Er komt een nieuw zwembad/sporthal.  Samenwerking tussen 2 voetbalverenigingen, die op zaterdag voetballen.

 

 

  N.v.t. De SP doet dit jaar voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op Schouwen-Duiveland.

 

 

 De bouw van het nieuwe sportpark en zwembad en samenwerking tussen de beide voetbalverenigingen.

 

 

 


 

13. VEILIGHEID:

 

Wat is voor uw partij belangrijk als het gaat om de veiligheid in Zierikzee?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 Het aantal inbraken in Zierikzee  stijgt, evenals de diefstal van fietsen, brommers en scooters bij de busstations in Zierikzee en Sas. Het CDA wil dat de gemeente met passende maatregelen die inbraken en diefstallen terugdringt. Vandalisme door de jeugd en de daardoor veroorzaakte schade en overlast voor de buurt vormen nog steeds een probleem. Het CDA wil daarom ook inzet van straatcoaches om die overlast terug te dringen. Inwoners van Zierikzee zijn zeer betrokken bij de veiligheid van hun wijk. Het CDA wil dat de gemeente samen met hen een plan opstelt: “Slim Samen Toezien”. Hiermee  organiseren we samen  een wijkveiligheidsschouw, een meldpunt woonoverlast en bijv, een burenalert met telefonisch netwerk, en buurtbemiddeling  

 

 Veiligheid is een belangrijk thema dit varieert van de brandweer tot de politie. De rol van de gemeente is hierin zeer beperkt geworden. Per 1 januari 2013 is de brandweer over gegaan in een veiligheidsregio. Daarmee hebben we ook onze zeggenschap weggegeven en is die beperkt tot het goed of afkeuren van de begroting. Dat wil niet zeggen dat we er ook niets meer van mogen vinden. Als ChristenUnie proberen we zoveel mogelijk in contact te blijven met ONZE brandweer. Het is van essentieel belang dat we vanuit de brandweer op de hoogte worden gehouden m.b.t.. De ontwikkelingen binnen de brandweerzorg een uitgestrekte gemeente als de onze met in de zomer een verdubbeling van het aantal inwoners moet gegarandeerd blijven van optimale brandweerzorg. Wij zijn dan ook voorstander dat ONZE brandweer zoveel als mogelijk wordt betrokken bij wijzigingen etc. dit moet in overleg met hen gebeuren.

 

 Wij willen dat de gemeente actief werk maakt van veiligheid. Iedereen, van jong tot oud, moet over straat durven wanneer hij of zij dat wil. De gemeente werkt samen met de wijkagent(en), burgers, bedrijven, scholen en instellingen aan de preventie van woninginbraken en overlastgevend gedrag van inwoners en gasten. Dat betekent goed luisteren en gebruik maken van kennis die aanwezig is bij burgers, bedrijven en instellingen. Ook communiceert de gemeente regelmatig in de krant en op de website over lokale misdaadcijfers, ook als er niets aan de hand is.

 

 Zie ook openbare ruimte: veiligheid verkeer binnenstad, weren grote vrachtwagens daar, fietsveilige routes,  inzet straatcoaches.

 

 

 Het gemeentelijk toezicht op straat wordt uitgebreid en geprofessionaliseerd en het cameratoezicht wordt waar noodzakelijk (tijdelijk) breder ingezet dan alleen Renesse.

 

 

 Wij vragen aandacht voor de drugsrunners die ’s nacht door Zierikzee scheuren. Daar moet een einde aan komen.

 

 

 

 

 Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en inwoners.

Wij vinden dat de brandweerkazerne niet thuis hoort in de binnenstad en we willen in overleg met de Veiligheidsregio op zoek naar een betere locatie.

 

  Een schone en nette omgeving draagt bij aan veiligheidsgevoel. Graffiti  verwijderen. Brandweer moet op huidige sterkte blijven. Straatcoaches inzetten . Buurtbemiddeling inzetten.

 

 

  De veiligheid van inwoners is geen commercieel product, SP verkiest daarom uitbreiding van het aantal wijkagenten boven de inzet van particuliere beveiligers. Cameratoezicht geeft slechts schijnveiligheid. De inbreuk op de privacy staat in geen verhouding tot de geringe mate van preventieve werking bij vaak impulsieve misdragingen.  Bij het tegengaan van overlast zetten we in op preventie en samenwerking, het moeten inzetten van straf betekent dat je een belangrijk station reeds gemist hebt.

 

 

 De VVD vindt dat een schone en nette omgeving bijdraagt aan het veiligheidsgevoel. Politie en straatcoaches zorgen voor een veilige publieke ruimte. Gemeente en bedrijfsleven zorgen er samen voor dat preventieve maatregelen worden nagekomen.

 

 

 

Wat heeft uw partij mbt dit onderwerp de afgelopen 4 jaar in Zierikzee bereikt?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 We hebben mede initiatief genomen bij het aanstellen van straatcoaches.

 

 De ChristenUnie heeft een voorstel ingediend in samenwerking met andere partijen om straatcoaches in te zetten, dit voorstel is met een meerderheid aangenomen. Het is een noodzakelijk stap omdat ook de politie met steeds minder mensen moet rond komen. De straatcoaches worden voor een proef van 2 jaar ingezet op heel het eiland en zal daarna  worden geëvalueerd. De ChristenUnie heeft ook een voorstel ingediend om de jeugdbrandweer te voorzien van de juiste kleding en schoenen, Hieronder valt ook de jeugdbrandweer van Zierikzee. Er is geen betere werving voor (brandweer) vrijwilligers dan te investeren in de jeugd. Uiteindelijk zal het onze veiligheid ten goede komen.

 

 Helaas hebben we de afgelopen periode niet zoveel kunnen bereiken door het tragische lot van raadslid Serge Vogelenzang. 

 

 

 Wordt herhaling: zie openbare ruimte en hierboven.

 

 

 De invoering van straatcoaches.

 

 

 

 Openbare orde is een verantwoordelijkheid van de Burgemeester. ONS spreekt de burgemeester aan als wij van excessen horen.

 

 

 

 

 De Partij van de Arbeid heeft aangedrongen op vergroting van de veiligheid op de rotonde bij de Pontes.

 

  Er zijn straatcoaches gekomen. Er is inmiddels buurtbemiddeling.

 

 

  N.v.t. De SP doet dit jaar voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op Schouwen-Duiveland.

 

 

 De herinrichtingsplannen en de aankoop van een voormalige discotheek. Het handhavingsbeleid van de gebruikersvergunningen.

 

 

 


 

14. WERKEN:

 

Wat is voor uw partij belangrijk als het gaat over werken in Zierikzee?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 Versterken van het ondernemersklimaat, zowel voor winkeliers als MKB. Promoten van Zierikzee als vestigingsplaats voor bedrijven. Verbeteren van de bereikbaarheid van Zierikzee, denk hierbij aan dossiers  N59 en N57

 

 Werken is gezond!, echter moet je wel de gelegenheid hebben om te kunnen werken. Bedrijven in onze gemeente zijn daarom van groot belang. De gemeente moet samenwerken met deze bedrijven en bedrijven als partner zien!. Daarom moet er gekeken worden hoe iets wel kan en niet hoe het niet kan bijv. als een bedrijf zich wil vestigen in onze gemeente.

 

 Wij willen dat de gemeente het ondernemers makkelijker maakt om te ondernemen. Aan de ene kant door procedures sneller en eenvoudiger te maken, en aan de andere kant door met ondernemers mee te denken en initiatieven te verbinden. Zo zorgen we voor meer werkgelegenheid. D66 vindt het ook belangrijk dat bij het gunnen van lokale opdrachten een kans wordt gegeven aan lokale en regionale ondernemers en kleine zelfstandigen.

 

 Nieuw werk (mogelijk maken) is een ander speerpunt uit programma GroenLinks. Overigens niet specifiek voor Zierikzee. Wel denken wij aan meer ruimte voor kleine, duurzame projecten alsmede aan koesteren middel- en kleinbedrijf, vooral waar die zich meer en meer inzetten voor maatschappelijk verantwoord, duurzaam ondernemen. Geen grootse projecten als Brouwersdam. Niet alles op recreatie. Zie energie kenniscentrum bij onderwijs. Ruimte voor duurzame initiatieven.

 

 Ondernemers op Schouwen-Duiveland de ruimte geven om te kunnen ondernemen want dat schept werkgelegenheid.

Gemeentelijke opdrachten moeten waar mogelijk eilandelijk worden aanbesteed zo dient niet standaard op de laagste prijs maar meer op kwaliteit te worden gegund. Verplicht vrijwilligerswerk door uitkeringsgerechtigden mag niet leiden tot minder banen.

 

 Investeren in Zierikzee om meer bezoekers te trekken.

 

 

 

 De Partij van de Arbeid vindt dat werk belangrijk is voor mensen, het is goed voor het zelfrespect en brengt zelfstandigheid mee.

Wij willen ons samen met ondernemers focussen op onze sterke kanten en we richten ons vooral op behoud en uitbreiding van de meer kleinschalige bedrijvigheid.

 

 

Wij hebben voorstellen gedaan om de prijzen bouwgrond te verlagen. Zo wordt de bouw van huizen en de komst van bedrijven gestimuleerd.

 

 

 

  Wij maken ons sterk voor voldoende en passende werkgelegenheid voor alle inwoners. De SP vindt dat de gemeente alle mogelijkheden moet aangrijpen om maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren. We ondersteunen en faciliteren zowel bestaande als startende ondernemers, oa door lokaal aan te besteden en zelf tijdig facturen te betalen. We dragen er zorg voor dat de gemeente een aantrekkelijke omgeving is om te ondernemen. Kwaliteit, diversiteit en eerlijke concurrentie staan daarbij voorop. Zie verder ook beantwoording Sociale Voorzieningen en Welzijn.

 

 

De VVD wil bestaande ondernemingen helpen door geplande investeringen naar voren te halen en het aanbestedingsbeleid te herzien. De VVD wil sociaal duurzaam ondernemen stimuleren door privaat- publieke samenwerking te zoeken en daarvoor subsidies aan te boren.

 

 

Wat heeft uw partij mbt dit onderwerp de afgelopen 4 jaar in Zierikzee bereikt?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 Medemogelijk gemaakt aanleg businesspark.

 

 Bij het vaststellen van de Tij voor de Toekomst heeft de ChristenUnie een voorstel ingediend wat erin voorziet om bestaande bedrijven op bestaande bedrijventerreinen de mogelijkheid te bieden uit te breiden. Deze mogelijkheid was er in de TvdT niet maar werd er voorgesteld om deze bedrijven te verplaatsen naar Bruinisse of Zierikzee. Bij de behandeling van de detailhandel structuurvisie heeft de ChristenUnie een voorstel ingediend om het aantal m2 af te schaffen voor supermarkten. De ChristenUnie is van menging dat je bedrijven moet laten ondernemen en ze niet moet belemmeren met door als gemeente je te bemoeien met de m2 in een supermarkt. Helaas stond de ChristenUnie daar alleen in. Tijdens de laatste begrotingsraad is er een voorstel ingediend door de ChristenUnie om samen met de ondernemersvereniging Zierikzee te kijken naar oplossingen om de leegstand in Zierikzee en te komen met voorstellen om dit tegen te gaan.

 

 Helaas hebben we de afgelopen periode niet zoveel kunnen bereiken door het tragische lot van raadslid Serge Vogelenzang. 

 

 

 Naast gebruikelijke als businesspark, detailhandelvisie etc. ook ingezet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (bv. groene pluim uitgereikt aan Ton’s Mosterd ).

 

 Werkgelegenheid zien we eilandbreed, maar voor Zierikzee is de vestiging van Omoda op het Businesspark wel een hoogtepunt.

 

 

 

 De fractievoorzitter van ONS heeft voorgesteld om een deelsanering uit te voeren in de haven voor de Rollandtshof, en om een steiger aan te leggen. Dat is door de meeste fracties gesteund, dus nu ligt er een steiger midden in de stad zodat we meer bezoekers kunnen trekken, die langer kunnen verblijven. Dat is investeren, en levert werk op.

 

 

 De Partij van de Arbeid heeft zich mede ingezet voor de aanleg van het businesspark. 

 

 De prijs voor bouwgrond aan de Straalweg is op ons voorstel verlaagd.

 

 

  N.v.t.

 

 

 Het businesspark en het totale vestigingsklimaat waardoor onze gemeente relatief veel zelfstandige ondernemingen telt.

 

 

 


 

15. WINKELEN:

 

Wat is voor uw partij belangrijk als het gaat over winkelen in Zierikzee?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 Goede (gratis) parkeergelegenheid oa dichtbij het centrum. Versterken van het winkelaanbod zowel in het centrum als op het bedrijventerrein. Revitalisatie Haringvlietplein. Invaliden parkeer dichterbij centrum van Zierikzee.

 

 Toegankelijkheid voor iedereen, en een gevarieerd winkelaanbod in een prettige winkelomgeving. Zoals gezegd is dit een probleem voor iedereen, als eerste de verhuurders van de panden die veelal absurde huurprijzen vragen, de gemeente die voor de toegankelijkheid verantwoordelijk is en de ondernemers die zich dienen te onderscheiden tegenover de buurgemeenten. Daarom heeft de ChristenUnie het voorstel ingediend om samen te kijken naar oplossingen.

 

 Een gevarieerd winkelaanbod en een aantrekkelijk winkelgebied is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dus ondernemers, burgers en gemeente werken samen aan een bruisend centrum. D66 vindt dat het centrum meer is dan de optelsom van winkels en horecabedrijven. Minstens zo belangrijk is de aanwezigheid van groen, maar ook de kracht van kunst en cultuur moet niet onderschat worden. Daarnaast is een goede bereikbaarheid, voldoende parkeerruimte én plaats om fietsen te stallen van het grooste belang.

 

 Goed bereikbaar zijn van de winkels in de binnenstad; niet te veel van hetzelfde (dus geen extra supermarkt bij stadsentree). Zie ook wat we hiervoor willen doen bij onderdeel openbare ruimte.

 

 Niet alleen de gemeente is verantwoordelijk voor bruisende winkelgebieden. Hier ligt een gedeelde verantwoordelijkheid. Zo heeft de gemeente geen zeggenschap over de soms abnormaal hoge huren die voor bedrijfspanden worden gevraagd. Huursommen die passen bij de aard en omvang van de winkelgebieden kunnen bijdrage aan het voorkomen van leegstand en verpaupering.

Na onderzoek van de economische effecten wordt overwogen om de parkeerfunctie op het Havenplein in de winterperiode terug te brengen.

 

 Oplossingen zoeken voor de leegstand. Het is aan de winkeliers zelf om hun zaken te doen, maar het collectieve belang is dat er een aaneengesloten winkelgebied blijft in de binnenstad in Zierikzee. ONS pleit voor een dialoog tussen verhuurders en exploitanten. De discussie gaat nu teveel over te hoge huren, over ‘wij’en ‘zij’. Dat is niet goed. Het gaat om de waardeketen en dan zullen verhuurders en exploitanten op een open manier met elkaar in gesprek moeten om de toekomst van Zierikzee te borgen. Dat is prioriteit nummer 1 voor ONS. Elkaar de schuld geven lost niets op.

 

 

 De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk wil dat het winkelgebied er aantrekkelijk uit ziet, en pleit voor meer mogelijkheden voor gehandicapten om het winkelgebied te bereiken. 

 

  Verminderen van regels en ondernemers meer mogelijkheden geven. Stadsentree verbeteren via Zuidhavenpoort.

 

 

  SP streeft naar diversiteit aan winkels. Schaalvergroting is daarbij niet wenselijk omdat dit niet uitnodigt tot recreatief winkelen. Zowel centrum als winkelgebied Grevelingenstraat dienen voor iedereen toegankelijk en veilig te zijn. Betaald parkeren in Zierikzee gaan we omzetten naar achteraf betalen waarbij de eerste uren gratis zijn. Winkelpanden die langere tijd leegstaan kunnen een tijdelijke bestemming krijgen. Bijvoorbeeld etalageruimte voor ondernemers, expositieruimte voor kunstenaars of tijdelijke bedrijvigheid. Daarnaast wordt onderzocht of tijdelijke huuraanpassing mogelijk is. Dit om gebruik van het pand zoals bedoeld te stimuleren.

 

 

 De VVD wil bijdragen aan een aantrekkelijk winkelomgeving door te investeren in de publieke ruimte van de binnenstad en de herinrichting van het Havenplein en de stadsentree.

 

 

Wat heeft uw partij mbt dit onderwerp de afgelopen 4 jaar in Zierikzee bereikt?

 

 Geen reactie ontvangen.

 

 

 Ondersteunen herinrichtingsplannen Hatfieldpark, Mosselboomgaard, Maarstraat.

 

 De ChristenUnie heeft ingestemd met de herinrichting van de binnenstad Zierikzee. Heeft ingestemd met het voorstel voor gratis parkeren tijdens koopavonden. Samen met de ondernemersvereniging kijken naar oplossingen om leegstand tegen te gaan. Instemmen met het voorstel om grond op het industrieterrein in Zierikzee te verlagen. Tegen het aankooprecht gestemd wat de gemeente heeft opgelegd op het Haringvlietplein. Ondernemers die daar nu hun onderneming hebben moeten dit nu verplicht als er sprake is van een verkoop van hun pand aanbieden aan de gemeente. Hierdoor worden plannen van ondernemers om bijv. een Action te vestigen bemoeilijkt. De ChristenUnie was samen het  CDA  tegen dit voorkeursrecht omdat ondernemers bemoeilijkt worden in hun planvorming.

 

 Helaas hebben we de afgelopen periode niet zoveel kunnen bereiken door het tragische lot van raadslid Serge Vogelenzang. 

 

 

 Visie op detailhandel vastgesteld, pleidooi gehouden voor (herstel) distributiecentrum; autovrij Havenplein. Initiatief gratis parkeren op koopavond ondersteund als mede indiener.

 

 Het verruimen van de regels binnen de detailhandel structuurvisie.

 

 

 

 Wij hebben de discussie geopend over een verlaging van de precariorechten, we hebben het gratis parkeren op koopavond gesteund.

 

 

 

 Wij hebben meegewerkt aan de herinrichting en autovrij maken van het Havenplein.

Wij hebben het initiatief genomen om parkeren op donderdagavond gratis te maken.

 

 Herinrichtingsplannen en de Detailhandelstructurvisie.

 

 

 

  N.v.t. .

 

 

 De herinrichtingsplannen en de Detailhandelstructuurvisie.

 

 

 


 

TOP 3:

 

Wat is voor uw partij de top 3?

 

1. Geen reactie ontvangen.

2. 

            3.

 

1. Zorg voor de, kwetsbare, medemens

             2. Economische  kansen benutten

             3. Goed luisteren naar wat de mensen bezighoudt

 

 1. Een integrale aanpak op het gebied van (ouderen) zorg

              2. Meer ruimte om te ondernemen

              3. Veiligheid

 

 1. Investeer in onderwijs, help de scholen om hun ambities waar te maken en zorg dat iedere inwoner de kans krijgt om Nederlands te leren lezen en schrijven.

        2. Betrek inwoners vanaf het begin actief bij het maken van de plannen die hen aangaan

              3. D66 wil maatwerk bij het leveren van de zorg en wil dat een onafhankelijke rekenkamerfunctie toeziet op effectieve besteding van de zorgbudgetten.

 

 

 1. Behoud sterke punten Schouwen-Duiveland en deze beter benutten voor o.a. nieuw werk

 2. Goede (zorg)voorzieningen voor iedereen die daarop is aangewezen

              3. Meer doen aan en met duurzame vormen van energie

 

 1. Werken

 2. Openbare Orde

 3. Sociale voorzieningen en welzijn

 

 1. 

 2. 

 3.

 

 1. Een vooral sociale samenleving

              2. Op maat voorzieningen voor wie dat nodig heeft

              3. Aantrekkelijk woon en leefklimaat

 

 1. Voldoende zorg en hulp voor mensen die dit nodig hebben. Ieder mens telt mee

 2. Een veilige en schone leefomgeving

 3. Goede voorzieningen zoals scholen, dorpshuizen enz.

 

 1. Zorg en Sociale voorzieningen

 2. Onderwijs
              3. Aandacht en respect voor àlle inwoners 

 

 1. Financieel beleid

 2. Veiligheid

 3. Goede betaalbare voorzieningen

 

 ==============================================================

 

 Meer informatie mbt de verkiezingen is te vinden op de pagina van WereldRegio/Radio Schouwen-Duiveland: 

 

 

============================================================== 

 

 

MAG IK STEMMEN?

Bent u 18 jaar of ouder en niet uitgesloten van het kiesrecht dan mag u op 19 maart gaan stemmen in de gemeente waar u staat ingeschreven. 
Een rechter kan bijvoorbeeld bij bepaalde delicten een gedetineerde uitsluiten van het kiesrecht. Dit is een bijzondere maatregel bij de opgelegde straf. In de praktijk komt uitsluiting van het kiesrecht niet vaak voor. 
Ook mogen EU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven stemmen.

STA IK GEREGISTEERD ALS KIEZER?

Om te kunnen stemmen, moet u geregistreerd staan als kiezer. U staat dit automatisch als u bent ingeschreven als kiesgerechtigde inwoner bij de gemeente. 
Twijfelt u hieraan of wilt u dit controleren? Neem dan contact op met de afdeling burgerzaken via telefoonnummer (0111) 452 232.

 

 

WAAR KUNT U STEMMEN IN ZIERIKZEE?

Binnen de kern Zierikzee kunt u stemmen in een van de volgende stembureau’s: 

  1. Stadhuismuseum
  2. Verenigingsgebouw Chr.Ger.Kerk
  3. “De Veste”
  4. Zorgcentrum “De Wieken”
  5. Multifunctioneel Centrum 
  6. Zorgcentrum “Borrendamme”
  7. Openbare bibliotheek “de Stolpe”

Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

 

 

STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van Schouwen-Duiveland maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Schriftelijke aanvraag

Via een formulier, dat verkrijgbaar is bij de balie burgerzaken, kunt u het verzoek indienen om iemand anders te machtigen om voor u te gaan stemmen. Dit formulier moet u zelf invullen en uiterlijk op 14 maart ontvangen zijn door de gemeente. Belangrijk is dat zowel u als kiezer en de persoon die voor u gaat stemmen, beiden op 3 februari geregistreerd staan als kiezer. Na verwerking van het formulier door de gemeente ontvangt de persoon die voor u gaat stemmen het volmachtbewijs. U kunt dit daarna niet meer wijzigen of alsnog zelf gaan stemmen.

B. Overdracht van de stempas

U kunt ook iemand anders voor u laten stemmen door de stempas over te dragen. Op de stempas vindt u hiervoor een formulier dat u beiden moet ondertekenen. Geeft u ook een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Hij of zij moet deze laten zien bij het stembureau. U ontvangt de stempas op 4 maart en kunt zelfs op de dag van de verkiezingen de stempas nog overdragen, zodat iemand anders voor u kan gaan stemmen. U kunt de volmacht, zolang de stem niet is uitgebracht, intrekken en alsnog zelf gaan stemmen.