Afsluiting Zuidhavenpoort

Zuidhavenpoort afsluiting foto Zierikzee-Monumentenstad.nl

In 2008 heeft de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland, nadat dit uitgebreid besproken is, ingestemd met het Verkeersplan Binnenstad Zierikzee. Een van de uitgangspunten van de gemeente Schouwen-Duiveland is dat zij toe wil naar een autoluwe binnenstad.

Een autoluwe binnenstad draagt niet alleen bij aan de leefbaarheid en veiligheid van de inwoners, maar ook aan die van de toeristen. De gemeente wil waar mogelijk inwoners faciliteren, maar sluipverkeer zoveel mogelijk weren. Vooral de Hoofdpoortstraat, Nieuwe Haven en Julianastraat kenden veel sluipverkeer richting Industrieterrein de Zuidhoek en de Zeelandbrug.

Een maatregel uit het oorspronkelijke verkeersplan was het invoeren van een eenrichtingsverkeer op de Nieuwe Haven, stad uitwaarts richting Hoofdpoortstraat. Op deze maatregel kwam veel kritiek, omdat het sluipverkeer zijn weg zou gaan zoeken via de route Breedstraat, Bagijnestraat, Sint Domusstraat en Karsteil.

De gemeente vond dat de bewoners van deze straten terecht een punt hadden dat het probleem van sluipverkeer dan alleen maar zou naar achterliggende straten en daarmee het woongenot ernstig zou aantasten. Er ontstond een discussie over trillingshinder in met name de Hoofdpoortstraat.

Om echt van het sluipverkeer af te komen was er nog een effectieve maatregel, namelijk het afsluiten van de Zuidhavenpoort. Een voorstel daartoe werd gedaan. Bij de gemeente kwamen 9 bezwaren binnen. Uiteindelijk heeft een van deze personen tot aan de Raad van State geprocedeerd en is uiteindelijk in het ongelijk gesteld.

 

INFRASTRUCTUUR

– Al het verkeer wat de zuid- en westkant de stad in komt en uit gaat moet over de Laan van Saint Hilaire, langs het gemeentehuis, richting de N57 en N59.

– Al het verkeer wat de wijk Poortambacht in komt en uit gaat moet over de Laan van Saint Hilaire, langs het gemeentehuis, richting de N57 en N59.

– Al het verkeer wat de wijk Poortambacht in komt en uit gaat moet over de Laan van Saint Hilaire, langs het gemeentehuis, richting de N57 en N59.

– Al het verkeer wat de winkelboulevard in komt en uit gaat moet over de Laan van Saint Hilaire, langs het gemeentehuis, richting de N57 en N59.

– Al het busverkeer van Connexxion wat de de wijk Poortambacht in komt en uit gaat moet over de Laan van Saint Hilaire, langs het gemeentehuis, richting de N57 en N59.

– Alle hulpdiensten zoals brandweer (kazerne Regenboogstraat), ambulances en huisartsen ivm huisartsenpost) moeten over de Laan van Saint Hilaire, langs het gemeentehuis, richting de N57 en N59.

 

TOEGANGSWEGEN:

Zuidelijk en westelijk deel van de binnenstad:

-Zuidwellebrug (thans gesloten ivm schade)

– Weststraat

– Hoofdpoortstraat (Ravestraat, Breedstraat, Zevenhuisstraat, Nieuwe Bogerdstraat, Venkelstraat, Molenstraat, Lange Groendal, Kapellestraat)

 

Noordelijk en oostelijk deel van de binnenstad:

– Jannewekken

– Noordhavenpoort (alleen in)

– Nobelpoort (alleen uit)

 

AFSLUITINGEN:

– Noordhavenpoort (geslotenverklaring uit)

– Wandeling (geslotenverklaring)

– Paardenstraat (ivm sloop en (ver)bouw Mondragon)

– Mol (ivm rioleringswerkzaamheden)

– Zuidwellebrug (ivm schade aan de brug)

 

KOSTEN:

€20.000,- de paal, kaartlezers en ander materiaal

€5.000,-  aanleg

€1.000,-  jaarlijks onderhoud

 

Tegenvaller: bij aanleg bleek dat er geen stroom in de omgeving was voor het mechanisme. Het moest worden opgelost met een aggregaat.

 

MONITORING:

 

16-12-2014: Raadsbrief  ‘Afsluiten van de Zuidhavenpoort in Zierikzee’

Portefeuillehouder: A.M.J. van Burg.

Behandelend ambtenaar: Peter de Winter

 

INLEIDING

In het Verkeersplan Binnenstad Zierikzee uit 2008 is aangegeven eenrichtingsverkeer op de Nieuwe Haven te Zierikzee in te stellen tussen de Nieuwe Bogerdstraat en het Karsteil, in oostelijke richting (= Hoofdpoortstraat).

Doel van het eenrichtingsverkeer op de Nieuwe Haven is het bevorderen van een autoluwe binnenstad en daarnaast het weren van sluipverkeer via de Zuidhavenpoort richting N256 en industrieterrein.

 

Onderbouwing vanuit het Verkeersplan

Het Verkeersplan baseert zich bij het uitwerken van eenrichtingsverkeer op de Nieuwe Haven op wat daarover in de Structuurvisie Zierikzee is opgenomen: het instellen van eenrichtingsverkeer op de Nieuwe Haven dient om de verblijfskwaliteit daar te vergroten. Eenrichtingsverkeer staat daarbij niet op zichzelf maar is een van de maatregelen om te komen tot een autoluwe binnenstad.

Het instellen van het bedoelde eenrichtingsverkeer heeft twee belangrijke neveneffecten:

1. Een van de twee transportroutes (Laan van St Hilaire-Hoofdpoortstraat-Nieuwe Haven-Oude Haven-Havenpark-Havenplein-Mol-Schuithaven) vervalt;

2. Sluipverkeer zoekt mogelijk een weg via de Breedstraat-Sint Domusstraat-Karsteil.

Daarom is bij een amendement van 28 augustus 2008 besloten het eenrichtingsverkeer eerst op proef in te voeren. Dit voor de duur van maximaal een jaar en nadat is voldaan aan de randvoorwaarden regulering van de bevoorrading en het opheffen van de parkeerfunctie van het Havenplein.

 

De verdere uitwerking

Bij de voorbereiding van de proef bleken de neveneffecten zwaar te wegen. Daarom is in het collegeprogramma 2014-2018 opgenomen:

“We bezien of er alternatieve mogelijkheden zijn om de verkeersoverlast in Zierikzee tegen te gaan alvorens een proef uit te voeren met het eenrichtingsverkeer op de Nieuwe Haven. Daarbij onderzoeken we of het in beide richtingen afsluiten van de Zuidhavenpoort voor auto’s een adequate oplossing is”.

 

KERNBOODSCHAP

Wij hebben besloten:

1. De Zuidhavenpoort in Zierikzee fysiek af te sluiten voor auto’s en motoren;

2. Hiervoor een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen;

3. € 15.000 van dit bedrag te dekken uit de post onvoorzien;

4. Een verkeersbesluit te nemen.

 

1.1  Afsluiting van de Zuidhavenpoort blijkt mogelijk

Nu al is de Zuidhavenpoort gesloten voor auto’s vanuit de richting Julianastraat. Automobilisten negeren dit verbod regelmatig. Te verwachten is dat ook een geslotenverklaring richting Julianastraat vaak genegeerd wordt. Daarom is een fysieke afsluiting als aanvulling op het juridische verbod noodzakelijk.

 

1.2  De verkeersbelasting van de Julianastraat neemt fors af

De Julianastraat is niet meer te bereiken vanuit de binnenstad en houdt daarmee uitsluitend bestemmingsverkeer.

 

1.3. De verkeersbelasting op de Nieuwe Haven neemt af

Het afsluiten van de poort houdt in dat sluipverkeer ook niet meer op de Hoofdpoortstraat/Nieuwe Haven rijdt.

 

1.4  Voor voetgangers en (brom)fietsers – bijvoorbeeld richting De Zuidhoek – verandert niets

Voetgangers en (brom)fietsers gaan om de palen heen door de poort.

 

1.5. De transportroute Nieuwe Haven-Oude Haven-Kraanplein-Havenpark-Havenplein blijft in stand

Hiermee voorkomen wij dat de route Weststraat-Poststraat en verder de enige aanvoerroute voor beleverend verkeer wordt. Een lossende vrachtwagen op bijvoorbeeld de Appelmarkt blokkeert in dat geval de totale belevering van de stad.

 

1.6  Er ontstaat geen sluipverkeer op de route Breedstraat-Sint Domusstraat-Karsteil

Een gevreesd nadeel van het eenrichtingsverkeer is zoals aangegeven het ontstaan van een nieuwe sluiproute via de Sint Domusstraat en het Karsteil. Wij achten dit risico niet groot omdat het een onaantrekkelijke en lastig te rijden route is. Toch zullen er automobilisten en motorrijders zijn die deze route verkiezen boven het rijden via de Laan van Saint Hilaire en de N59.

 

Consequenties

2  Hulpdiensten eisen een mechanisch verzinkbare paal

Het plan was de poortafsluiting op proef te doen met een tweetal handbediende, uitneembare palen. Bij de reguliere toetsing van het voorstel door de hulpdiensten bleken twee handbediende palen voor hen onbespreekbaar en een dynamische paal / twee dynamische palen de enige optie. De begroting 2015 was op dat moment al te ver in voorbereiding om de daardoor hogere en in deze raadsbrief aangegeven kosten nog op te nemen.

3. De implementatie van het Verkeersplan Binnenstad Zierikzee blijft op schema

De maatregel bevordert in hoge mate de beoogde autoluwe binnenstad en is in lijn volgend op eerder genomen maatregelen uit het Verkeersplan. Uitstel tot de begroting 2016 is daarom ongewenst.

 

Zuidhavenpoort poll

29-03-2015: In maart 2015 heeft Zierikzee-Monumentenstad op haar website een poll geplaatst: ‘Zuidhavenpoort open of dicht?’ Er werd in totaal 290 maal gestemd. 219 mensen (76%) stemden voor open, 71 (24%) voor afsluiten. Dit resultaat en de reacties die wij binnenkregen via twitter en facebook hebben wij via e-mail doorgestuurd naar de gemeente Schouwen-Duiveland met het verzoek ze toevoegen aan het dossier zodat ze gebruikt kunnen worden bij een uiteindelijke beslissing de Zuidhavenpoort af te sluiten.

 

17-11-2016: Artikel in de PZC: ‘Afsluiting Zuidhavenpoort zorgt eerder voor meer dan minder ongemak’

Eelco van Aken, advocaat en bewoner van de Nieuwe Haven is geen voorstander van afsluiting van de Zuidhavenpoort met beweegbare paal. Zijn eerdere handtekeningenactie die 37 steunbetuigingen opleverde en tien andere bezwaarmakers zijn mét hem in de pen geklommen. Van Aken vocht het besluit aan bij de rechtbank in Middelburg. De rechter stelde hem in het ongelijk. Hij gaat in hoger beroep bij de Raad van State. De zaak dient over 4 weken.

Zijn argument is de verkeerstroom die met een open Zidhavenpoort verdeeld is en zich na afsluiting van de Zuidhavenpoort concentreert op de Laan van Sint Hilaire.

Hij vindt dat een autoluwe Nieuwe Haven ook bereikt kan worden door een combinatie van snelheidsbeperkende maatregelen en een systeem waarbij binnenstadbewoners tegen geringe betaling op hun parkeer vergunning het exclusieve recht van doorgang door de Zuidhavenpoort krijgen op basis van kentekenregistratie en videotoezicht. 

bron: www.pzc.nl/schouwen-duiveland/afsluiting-zuidhavenpoort-zorgt-eerder-voor-meer-dan-minder-ongemak~aa59e1de/

 

12-12-2016: Artikel in de PZC: ‘Zierikzee ziet niets in pasjessysteem’

Zaak dient bij de Raad van State. P. de Winter, woordvoerder van de gemeente Schouwen-Duiveland benadrukt dat de gemeente niets ziet in een pasjessysteem met kentekenherkenning. Dat geeft enorm veen rompslomp. Want iedere keer als iemand een nieuwe auto koopt moet de gemeente de kentekengegevens weer aanpassen. Ook is er de vraag waar de grens ligt. Welke binnenstadbewoners mogen nog wel een pasje en welke niet.

De Raad van State doet binnen zes à twaalf weken uitspraak.

bron: www.pzc.nl/nieuws/zierikzee-ziet-niets-in-pasjessysteem~a3bae1ec/

 

14-12-2016: Artikel in de PZC: ‘Massaal verzet tegen afsluiting Zuidhavenpoort komt te laat’

Inwoner Thomas Lang is op facebookplatform ZierikNieuws een poll begonnen. In goed 12 uur tijd hebben 231 mensen te kennen gegeven het oneens te zijn met de stelling ‘ sluiting Zuidhavenpoort voor doorgaand verkeer een goede beslissing’ Twintig mensen zijn het tot dusver eens met de aangekomdigde maatregel en acht laat het onbetuigd.

Wethouder Jacqueline van Burg (Leefbaar Schouwen-Duiveland (LSD)) geeft in dit artikel aan dat het besluit al langer geleden is genomen en zeker op basis van een vluchtige volksraadpleging niet wordt teruggedraaid. Ze zegt dat het de gemeente vooral gaat gaat om de leefbaarheid van de bewoners van de Nieuwe Haven. Die hebben last van sluipverkeer en dat moet zoveel mogelijk worden teruggedrongen.

bron: www.pzc.nl/nieuws/massaal-verzet-tegen-afsluiting-zuidhavenpoort-komt-te-laat~a0d1b604/

 

25-01-2017: Artikel in de PZC: ‘Zuidhavenpoort mag op slot’

De gemeente Schouwen-Duiveland mocht volgens de Raad van State de algemene verkeersbelangen zwaarder laten wegen dan de belangen van individuele bewoners. Immers, de Zuidhavenpoort was al eenrichtingsverkeer. Het enige verschil is dat je nu niet meer vanuit het centrum de stad uit kunt rijden. Alleen hulpdiensten en langzaamverkeer kunnen straks van de poort gebruik maken. Bewoners van de binnenstad zullen voortaan om moeten rijden naar de provinciale wegen. De Raad vindt het niet erg bezwaarlijk omdat er voldoende alternatieve routes zijn om de stad uit te komen. In ieder geval zal dat niet tot grote verkeersopstoppingen elders leiden, meent de Raad.

bron: www.pzc.nl/home/zuidhavenpoort-mag-op-slot~ae38e272/

 

12-04-2017: Artikel in de PZC: ‘Zuidhavenpoort nu snel dicht’

Nadat de gemeente de beroepszaak bij de Raad van State gewonnen heeft werd voor ongeveer €20.000,- de paal, kaartlezers en andermateriaal besteld. De aanleg gaat €5.000,- en voor het onderhoud wordt jaarlijks €1.000,- uitgetrokken.

De afsluiting valt samen met:

– de aanleg van het nieuwe parkeerterrein Stadspoort. Van hier voeren een trottoir en fietspad straks via de poort de stadin. De nieuwe stadsentree moet in november klaar zijn.

– herbouw van Mondragon vanaf mei 2017, waardoor de Paardenstraat voor 2 jaar wordt afgesloten. 

Het gemeentebestuur heeft aangegeven dat mocht dit verkeersproblemen geven de paal van de Zuidhavenpoort zo lang naar beneden gaat. Dit is echter niet de intentie,.

bron: www.pzc.nl/schouwen-duiveland/zuidhavenpoort-zierikzee-nu-snel-dicht~a6af08bc/

 

08-09-2017: Artikel in WereldRegio: ‘Zierikzee maandag verder op slot’

Met het definitief afsluiten van de Zuidhavenpoort gaat Zierikzee verder op slot. Een dichte poort moet de Nieuwe Haven bevrijden van sluipverkeer. Maar kan bij een dichte poort vervolgens geen kant meer op. De Stad is afgesloten door een opgebroken Mol en de Paardenstraat is dicht in verband met sloopwerkzaamheden bij Mondragon. Deze situatie gaat maanden aanhouden. Mondragon geeft nog langer verkeershinder.

 

01-10-2017: Artikel in WereldRegio: ‘Zierikzee maandag verder op slot’

De discussie over de gesloten Zuidhavenpoort in Zierikzee wordt inmiddels gevolgd door een petitie. Meer dan vierhonderd mensen hebben de petitie – een initiatief van Niels Verkaart uit Zierikzee – inmiddels getekend.  De Zuidhavenpoort houdt de gemoederen bezig in de stad. Dat bleek vrijdag al na een open brief in WereldRegio, waarin verantwoordelijk wethouder Jacqueline van Burg (LSD) werd opgeroepen de poort weer te openen. Door werkzaamheden in de stad en de gesloten poort ondervindt het verkeer veel hinder en staat het regelmatig vast. Wethouder Van Burg heeft de redactie van WereldRegio laten weten het aanbod om in de column te gaan reageren, vrijdag, aan te nemen. https://www.petities24.com/signatures/zuidhavenpoort/?_sp=e5658477-6abf-4dc3-9715-c5b0ba1bb92f.1506851094029

De columntekst van Vrije Stemmen:

 

Mevrouw de wethouder, beste Jacqueline,

Je zult maar verantwoordelijk zijn voor alle verkeer op Schouwen-Duiveland. Ik begrijp hoe het werkt hoor. De ene ambtenaar sluit de Zuidhavenpoort om de Nieuwe Haven te ontlasten. In een andere kamer worden straten afgesloten omdat Mondragon gesloopt wordt. En nog een ruimte verder gaat de Mol op slot om de riolering en bestrating aan te pakken.
Het resultaat is wel dat het nu goed fout zit in Zierikzee. Heel Poortambacht (meer dan vijfduizend mensen!) hebben alleen de Laan van Saint Hilaire nog om te rijden. De binnenstad moet diezelfde laan pakken en heeft geen alternatief meer. ’s Morgens én ’s avonds is het een drama rond de stad. Kun je vast goed zien vanaf de vierde verdieping in het gemeentehuis. Om maar niet te denken aan hulpverleners, die uitgerekend op dát moment de stad in moeten.
Vandaar mijn verzoek namens heel veel mensen om de Zuidhavenpoort open te houden. Tot het moment dat de binnenstad weer op orde is. Een wethouder kan dat met voortschrijdend inzicht en zonder gezichtsverlies.
Vandaar deze open brief. Hoeft niet op de lijst van ingekomen stukken. Geen onnodige bureaucratie. Nee sterker nog, ik stel je deze ruimte in de krant van volgende week beschikbaar om deze hartekreet te beantwoorden. Weet iedereen meteen hoe jij erin zit. Pak je de handschoen op?

 

05-10-2017: Facebookpagina ‘Weg met de Paal Partij’ is gestart”.

 

06-10-2017: Artikel in WereldRegio: ‘Vrije Stemmen – reactie wethouder’

Wethouder Jacqueline van Burg (LSD) reageert in Aad’s column op zijn eerdere erzoek:

 

Geachte heer Van der Wouden, beste Aad,

Hoewel ik er van uitga dat we in het vervolg niet op deze manier met elkaar gaan communiceren, geef ik nu gehoor aan uw verzoek om openlijk te reageren op uw hartenkreet.
Zoals u weet neemt een ambtenaar geen verkeersbesluit. Dat is voorbehouden aan het college.
Allereerst wil ik zeggen dat het besluit om de Zuidhavenpoort af te sluiten niet van vandaag of gisteren is. In 2008 heeft de toenmalige gemeenteraad, nadat het uitgebreid besproken is, ingestemd met het Verkeersplan Binnenstad Zierikzee. Een van de uitgangspunten is dat we toe willen naar een autoluwe binnenstad. Dat draagt niet alleen bij aan de leefbaarheid en veiligheid van de inwoners maar ook aan die van de bezoekers. We willen de inwoners waar mogelijk faciliteren, maar sluipverkeer zoveel mogelijk weren. Vooral de Hoofdpoortstraat, Nieuwe Haven en Julianastraat kenden veel sluipverkeer richting het industrieterrein en de Zeelandbrug.
Een maatregel uit het oorspronkelijke verkeersplan was het invoeren van eenrichtingsverkeer op de Nieuwe Haven, stad uitwaarts, dus richting de Hoofdpoortstraat. Hier was veel kritiek op, omdat het sluipverkeer dan zijn weg zou gaan zoeken via de route Breedstraat, Bagijnestraat, Sint Domusstraat en Karsteil. De bewoners van deze straten hadden terecht een punt dat we het probleem van sluipverkeer dan alleen maar zouden verplaatsen naar de achterliggende straten en daarmee het woongenot ernstig zouden aantasten. U weet zich deze discussie over trillingshinder ongetwijfeld nog wel te herinneren.
Om echt van het sluipverkeer af te komen was er nog een effectieve maatregel, namelijk het afsluiten van de Zuidhavenpoort. Op dit voorstel kwamen 9 bezwaren bij ons binnen. Uiteindelijk heeft een van deze personen tot aan de raad van state geprocedeerd, en is toen in het ongelijk gesteld. Nu lijkt iedereen last te hebben van deze maatregel en dat verbaast me.
Ik begrijp dat een nieuwe verkeerssituatie altijd wennen is. Maar we kunnen niet na vier weken al zeggen dat we de maatregel terug moeten draaien. Want dan? Terug naar eenrichting op de Nieuwe-Haven? Dan weet ik zeker dat ik binnenkort weer mag reageren op een andere column van u. Hulpdiensten kunnen de binnenstad ten allen tijde goed bereiken, tenslotte is deze maatregel voordat hij uitgevoerd werd ook met deze partijen goed doorgenomen en afgestemd.
Uiteraard hebben we ook overwogen om te wachten tot Mondragon weer in ere is hersteld. Maar het Paardenstraatje is natuurlijk geen uitgaande route voor Poortambacht. Wat ook meespeelt in het besluit om de Zuidhavenpoort af te sluiten is dat binnenkort het grote nieuwe parkeerterrein van de Stadsentree klaar is, op de plaats van het vroegere Onderdak. Een autoloze Zuidhavenpoort bevordert een aantrekkelijke, veilige looproute vanaf dat parkeerterrein naar de binnenstad. Daarbij zijn de werkzaamheden in De Mol in december afgerond.
Verder heb ik inderdaad goed zicht op de Laan van Sint Hilaire. Ik nodig u van harte uit om te komen kijken. Dan kunt u met eigen ogen zien dat er slechts op bepaalde momenten van de dag sprake is van een hogere verkeersdruk. Op die momenten zal de reistijd mogelijk iets langer zijn, maar alles is relatief: op een rit van Poortambacht naar de Zeelandbrug vallen enkele minuten meer reistijd weg.
Zoals ik al heb aangegeven snap ik dat iedereen moet wennen aan de nieuwe situatie, maar dat er zoveel commotie over is ontstaan heeft me wel doen verbazen. In de loop van 2018 monitoren we het hele Verkeersplan Binnenstad Zierikzee en rapporteren we hierover aan de gemeenteraad. Uit de tellingen en metingen gaat blijken wat voor gevolgen de poortafsluiting nu daadwerkelijk heeft gehad en kunnen we objectieve conclusies trekken.
Beste mensen. Ik had niet gedacht dat we het zo erg zouden vinden om een stukje om te rijden, en soms wat langer in de auto te zitten, om het woongenot van anderen te verbeteren en om de binnenstad te sparen. Laten we het eerst eens een poosje aankijken.

 

Hartelijke groeten,

Jacqueline van Burg

 

08-10-2017: Artikel in WereldRegio: ‘Techniek Zuidhavenpoort laat wethouder in de steek’

“Het afsluiten van de Zuidhavenpoort heeft meer voeten in aarde dan wethouder Jacqueline van Burg lief is. Door een technisch mankement is de poort open voor het verkeer. De paal beweegt niet meer en is in de grond gezakt. Eerder liep de gemeente al tegen een tegenvaller aan, omdat er geen stroom in de omgeving was voor het mechanisme. Het moest worden opgelost met een aggregaat. De afsluiting van de poort houdt de gemoederen in de stad bezig omdat het tot verkeersdrukte op andere plaatsen leidt.”

 

16-10-2017: Inmiddels hebben 1060 mensen de petitie ‘ Heropenen Zuidhavenpoort voor autoverkeer’ van Niels Verkaart getekend.

 

20-10-2017: Artikel in de PZC: ‘Nu toch echt fileleed in Zierikzee’ waarin wordt vermeld dat  op de rotonde voor het gemeentehuis een vrachtauto met storing is gestrand waardoor een flinke opstopping ontstond.

 

20-10-2017: Facebookpagina ‘Weg met de Paal Partij’ illustreert met foto’s van verkeersopstoppingen op de Hoofdpoortstraat, Laan van Saint Hilaire en Nieuwe Koolweg het gevolg van de afsluiting van de Zuidhavenpoort.

File Laan van Sint Hilaire foto: Weg met de paal Partij

31-10-2017: Facebookpagina ‘Weg met de Paal Partij’ signaleert tijdens de spits lange file op de Laan van St. Hilaire. (foto: Weg met de Paal Partij)

 

03-11-2017: Artikel in PZC: ‘SGP vraagt onderzoek naar verkeer Zierikzee’. De SGP wil een gedegen, door een externe deskundige uit te voeren, onderzoek naar de verkeersafwikkeling in Zierikzee. Zij vindt dat de bestaande infrastructuur van Zierikzee niet meer van deze tijd is en dat je geen incidenten moet oplossen, maar de zaak structureel moet aanpakken.

 

09-11-2017: Artikel in WereldRegio: ‘Petitie Zuidhavenpoort voor wethouder’

Niels Verkaart uit Zierikzee heeft zijn petitie voor een open Zuidhavenpoort aan wethouder Jacqueline van Burg overhandigd.

Meer dan duizend mensen ondertekenden de petitie. Vandaag spreekt de gemeenteraad erover nu er een motie van de SGP op tafel ligt, die wil dat er nog eens goed naar de gevolgen van de sluiting wordt gekeken. Voor die motie is een meerderheid in de gemeenteraad.

 

09-11-2017: De SGP dient, mede namens LSD, VVD, CU en CDA een motie in waarin zij het Colllega van B en W verzoekt:

– de gewijzigde verkeersstromen in Zierikzee in kaart te brengen en dit in 2018 aan de gemeenteraad aan te bieden;

– op basis daarvan in een externe verkeerskundige onderzoek vast te stellen of de huidige ontsluiting van Zierikzee nu en voor in de toekomst voldoet;

– indien mocht blijken dat dit niet het geval is, in beeld moet worden gebracht welke opties er zijn om dit dan op te lossen.

 

28-11-2017: Uitstel dringende herstelwerkzaamheden wegdek Korte Nobelstraat/St. Anthoniesdam.

De gemeente Schouwen-Duiveland antwoordt Stichting Zierikzee-Monumentenstad op haar vraag om het slechte wegdek (met name voor voetgangers en fietsers bij slecht weer) van Korte Nobelstraat en Sint Anthoniesdam te herstellen:

“De Korte Nobelstraat is in een niet al te beste staat, ook de riolering moet daar vervangen moet worden. I.v.m. de werkzaamheden die nu in Zierikzee plaatsvinden is het niet verstandig om ook de Korte Nobelstraat af te sluiten. Momenteel staat de Korte Nobelstraat op de planning nadat Mondragon gereed is”.

 

22-03-2018: Wijkagent Douwe de Vries meldt op twitter:

“Naar aanleiding van klachten hielden wij vanmiddag hier bij de Noord Haven Poort een controle op deze geslotenverklaring.”

 

22-03-2018: Inmiddels hebben 1098 mensen de petitie ‘Heropenen Zuidhavenpoort voor autoverkeer’ van Niels Verkaart getekend.

 

29-03-2018: Wijkagent Douwe de Vries meldt op twitter:

“Vanmiddag stond ik bij de Noordhavenpoort…. 4 bestuurders kregen een proces-verbaal. #geslotenverklaring.”

11-05-2018: Omstreeks 16.20 uur een flinke file om de stad uit de komen via Laan van Sint Hilaire – Nieuwe Koolweg.

 

07-06-2018: Wethouder Ankie Smit geeft in de commissievergadering aan dat er op verschillende punten in de binnenstad van Zierikzee verkeerstellingen plaatsvinden. Dit heeft o.a. te maken met een motie uit 2017. De tellingen worden in eerste instantie uitgevoerd om het ‘Verkeersplan Binnenstad Zierikzee’ te evalueren, wat beoogt de binnenstad autoluw te maken en het resultaat geeft ook input voor nieuwe inzichten voor een uiteindelijk plan voor verkeerscirculatie rond Zierikzee. De wethouder kan niet zeggen of dit plan in 2018 klaar is.

 

30-08-2018: Wethouder Ankie Smit geeft in de commissievergadering aan dat de metingen mbt het autoverkeer in de binnenstad zijn afgerond, maar de analyse nog niet. In het vierde kwartaal van 2018 volgt het rapport. Een advies volgt, afhankelijk van de uitkomsten, volgend jaar.

In het onderzoek worden autotellingen gedaan. De opzet is om te kijken wat het autoverkeer in de binnenstad doet. Als het onderzoek is afgerond is er wel een communicatieplan. Op een later tijdstip wordt het gehele verkeersplan Zierikzee met bewoners en ondernemers geëvalueerd. 

Bij evenementen waarbij de Nieuwe Haven is afgesloten wordt verkeer geleid naar het Havenpark en Havenplein. Naar mate de binnenstad meer autoluw wordt, is er meer ruimte voor calamiteitenverkeer. Er is een calamiteitenplan. Dit heeft burgemeester Gerard Rabelink in zijn portefeuile. Rabelink geeft aan dat er bij een evenement ruimte is voor een calamiteitenroute en dat daarover duidelijke afspraken worden gemaakt met de hulpdiensten. 

 

Camerazoezicht Havenpark foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl

18-10-2018: Op het Havenpark verschijnt een mobiele camera. Als verklaring hiervoor geeft de gemeente aan:

“De gemeente Schouwen-Duiveland heeft een mobiele camera aangeschaft. De camera wordt de eerste tijd ingezet op de Oude Haven in Zierikzee. Het blijkt dat automobilisten de geslotenverklaring die daar geldt massaal negeren. 

De gemeente wil met de camera monitoren of de signalen die zij krijgt kloppen en automobilisten alert maken op hun rijgedrag. Na een observatieperiode bestaat de kans, dat op basis van de camerabeelden, de gemeente ook verbaliserend op gaat treden tegen overtreders van de daar geldende (tijdelijke) verkeersregels.

De roep, vanuit de gemeenteraad, om cameratoezicht bij probleem- en risicosituaties in de openbare ruimte bestaat in de gemeente Schouwen-Duiveland al langer. De raad stelde namelijk eerder al een verordening vast die de burgemeester de bevoegdheid geeft tijdelijk cameratoezicht in te voeren. Met de aanschaf van deze mobiele camera wordt dat dus in de praktijk gebracht. De gemeente kan de camera inzetten bij openbare orde en leefbaarheidsproblematiek, crowd control bij evenementen, om verkeerssituaties te monitoren en bij zaakbescherming van gemeentelijk eigendommen.

De roep, vanuit de gemeenteraad, om cameratoezicht bij probleem- en risicosituaties in de openbare ruimte bestaat in de gemeente Schouwen-Duiveland al langer. De raad stelde namelijk eerder al een verordening vast die de burgemeester de bevoegdheid geeft tijdelijk cameratoezicht in te voeren. Met de aanschaf van deze mobiele camera wordt dat dus in de praktijk gebracht. De gemeente kan de camera inzetten bij openbare orde en leefbaarheidsproblematiek, crowd control bij evenementen, om verkeerssituaties te monitoren en bij zaakbescherming van gemeentelijk eigendommen.

 

 

artikel geplaatst: 16-10-2017

laatst gewijzigd: 18-10-2018