Hondenbeleid in Zierikzee

Hondenpoep foto Zierikzee-Monumentenstad.nl

 

De nota ‘Beleid voor hondenbezitters’ van de gemeente Schouwen-Duiveland is klaar.

 

INSPRAAKAVOND

Na een grote opkomst bij een inspraakavond waar door de gemeente aan de inwoners van Schouwen-Duiveland gevraagd mee te denken over een nieuw beleid voor hondenbezitters. Tijdens deze avond, waar geen klagers over lopende honden/hondenpoep aanwezig waren, werd op een zeer enthousiaste wijze vele positieve ideëen en suggesties door hondenbezitters geopperd. Alle aanwezige hondenbezitters zijn ook van mening dat poep op straat een grote ergenis is en dat dit aangepakt moet worden. Vermindering van deze overlast moet gezocht worden in verandering van gedrag van de onwelwillende hondenbezitter met of zonder aangelijnde hond.

 

NOTA

In de nota is geen enkele tegemoetkoming naar de hondenbezitter toe terug te vinden.

  – geen speciale losloopgebieden in de wijken Malta en Poortambacht en binnenstad (Wandeling/Slingerbos etc).;

  – geen tijdzones om honden op een bepaalde plaats los te laten lopen;

  – geen gerichte en intensieve controles op plaatsen waar grote overlast wordt ervaren;

  – beloning in de vorm van verlaging van de hondenbelasting.

 

Er zijn uitsluitend verplichtingen opgenomen:

  – belastingplicht

  – aanlijnplicht (eventueel muilkorfgebod)

  – identificatieplicht

  – opruimplicht

 

BELASTING

Een globaal rekensommetje:
 

  1. de gemeente int €182.000.- aan hondenbelasting per jaar

  2. de gemeente geeft €18.550.- uit aan kosten (hondenpoepzakjes etc)

 

Van de €60,- die een hondenbezitter aan hondenbelasting betaald, wordt slechts €6,- daadwerkelijk besteed aan het hondenbeleid. Het resterende bedrag (een kleine €54,-) gaat naar de pot ‘algemene middelen’ van de gemeente.

Overigens zou het beter zijn de hondenbelasting te baseren op die €18.550,- en de resterende €163.450 weg te zetten bij de Onroerendzaakbelasting (OZB) waar dat geld nu ook voor wordt gebruikt wordt.

Pas dan geeft je hierover een eerlijk beeld.

 

Steeds vaker bezoeken toeristen het jaar door de stad met één of meerdere honden. In de berekening van de hondenbelasting is geen compensatie opgenomen vauit de toeristenbelasting.

 

POEPOVERLAST

Honden die voorheen losliepen en ver weg tussen de struiken en bossage poepten, zullen door de voorgestelde aanlijnplicht dat nu op straat en asfalt gaan doen. Gevolg: meer poep op straat.

Voor de duidelijkheid:

  – een hond poept in enkele seconden drie a vier keer per dag.

  – een onwelwillende hondenbezitter zal, indien er geen amtenaar van Handhaving in de buurt is, de poep laten liggen.

  – bij onvoldoende afvalbakken zullen hondenzakjes gevuld met poep op straat of hangend in de struiken (wat nu ook al het geval is) worden achtergelaten, want met een poepzakje gevuld met een riekende en warme hondendrol wil je niet te ver lopen.

 

In herinnering:

Enkele jaren geleden heeft de gemeente zelfs het initiatief genomen om alle afvalbakken uit het Slingerbos en Wandeling te verwijderen. Men baseerde zich toen op een rapport wat stelde dat ‘als er geen afvalbakken staan, er minder zwerfafval is’. De gemeente heeft Zierikee-Monumentenstad verzekerd dat zij het afval dat er zonder die afvalbakken zou liggen, sneller en vaker zou worden opgeruimd.

Zierikzee-Monumentenstad heeft dat toen een jaar gemonitord en vastgesteld dat de gemeente zijn belofte daarin niet na kwam. Na vele foto’s van zwerfafval heeft de gemeente schoorvoetend en met grote tussenposen alle afvalbakken uiteindelijk weer teruggeplaatst.

 

Verder is de ‘pakkans’ door ambtenaren van de gemeentelijke Handhaving van de veroorzaker van de grootste ergernis ‘hondenpoep op straat’ met een tijdvak van 7 dagen van 24 uur, zeer gering.

 

MONITORING

Zierikzee-Monumentenstad  is benieuwd of de nota tijdens de Commissievergadering Samenleving en Bestuur van 11 mei 2017 nog zal worden aangepast, alvorens het voor vaststelling naar de gemeenteraadsvergadering van 1 juni 2017 gaat.

Hoe dan ook, wij zullen het uiteindelijke hondenbeleid aandachtig volgen en de gemeente aanspreken op het opruimen van hondenpoep op straat.

 

Bekijk hier: – Notitie “Hondenbeleid  Schouwen-Duiveland”

                    –  Hondenbelasting

 

20-09-2017: Persbericht: Gemeente Schouwen-Duiveland vindt het belangrijk dat de hondenbezitters de nieuwe regels kennen en daarom krijgen ze de komende week een brief en een folder toegestuurd. Daarnaast worden er op diverse plekken posters opgehangen, stickers geplakt en folders neergelegd.

www.schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws-en-actualiteit/2017/09/hondenbezitters-ontvangen-brief-en-flyer.html

 

06-11-2017: Gemeenteraad. Amendement SP ivm programmabegroting 2018-2021:

Het aanpassen van de tekst van het onderdeel Hondenbelasting binnen de paragraaf 1.4 ‘Beleidsvoornemens per heffing’. De tekst komt te luiden als volgt:

– “Voor de jaren 2018-2021 zal het college inzichtelijk maken wat de consequenties zouden zijn voor de begroting van het afschaffen van de hondenbelasting met ingang van 1 januari 2018 en de gemiste inkomsten daarvan te verrekenen met de totale OZB (dus verdeeld over alle belastingplichtigen voor de OZB).”

Aan de tekst van paragraaf 1.4 wordt verder toegevoegd:
– “Bij de uitwerking van het voorstel belastingverordeningen 2018, dat in de

decembercyclus zal worden behandeld door deze gemeenteraad, wordt de afschaffing van de hondenbelasting en verrekening daarvan met de OZB als beleidskeuze voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat de gemeenteraad op 21 december 2017 bij de vaststelling van de ‘Belastingverordeningen 2018’ een integrale afweging kan maken”.

Toelichting:

Feiten

 •   Het college stelt voor de hondenbelasting te verhogen met 2,95% (Inflatoire wijziging).

 •   Het aantal hondeneigenaren op Schouwen-Duiveland is 2666.

 •   Zij betalen samen achtereenvolgens 192.089 (2018), 196.315 (2019), 200.634 (2020)

  en 205.048 (2021) aan hondenbelasting.

 •   De OZB-opbrengsten worden bijeen gebracht door een heffing op in totaal 21.121

  woningen en 2390 niet-woningen.

 •   Bij een gemiddelde WOZ-waarde (€230.000) betekent de voorgestelde verschuiving

  een verhoging van slechts €9,89, waar de hondeneigenaar minimaal €55 betaalt.

 •   De totale opbrengst van de hondenbelasting komt in beginsel terecht bij de algemene

  middelen.

 •   Hondeneigenaren dragen hiermee onevenredig meer bij aan de algemene middelen

  dan andere inwoners van Schouwen-Duiveland, zonder dat zij meer dan andere inwoners een beroep doen op deze algemene middelen.

  Mening

 •   de verdeling van de lasten kan en moet eerlijker geregeld worden.

  Voorstel

 • De tekst van paragraaf 1.4 van de programmabegroting wordt gewijzigd zoals dit amendement beschrijft.

 • Bij de uitwerking van het voorstel belastingverordeningen 2018, dat in de decembercyclus zal worden behandeld door deze gemeenteraad, wordt de afschaffing van de hondenbelasting en verrekening daarvan met de OZB door het college als beleidskeuze voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat de gemeenteraad op 21 december 2017 bij de vaststelling van de ‘Belastingverordeningen 2018’ een integrale afweging kan maken.

Onderwerp: Consequenties verschuiving hondenbelasting naar OZB

 

09-11-2017: Gemeente schaft Hondenbelasting af

De gemeente schaft de hondenbelasting met ingang van volgend jaar af. En daarmee gaat de wens van de Socialistische Partij in vervulling. Hierdoor loopt de gemeente twee ton aan inkomsten mis. Dat wordt nu betaald uit de budgettaire ruimte. Dat betekent dus dat er twee ton minder te besteden is. Ten koste waarvan het besluit zal gaan is nog niet duidelijk. In december komt het voorstel nog in de gemeenteraad, maar dat een meerderheid akkoord gaat is na het begrotingsdebat van vandaag wel duidelijk.

 

Een door de fractie SP ingediend amendement, om de tekst van het onderdeel Hondenbelasting binnen de paragraaf 1.4 ‘Beleidsvoornemens per heffing’ aan te passen, zodat het college van burgemeester en wethouders voor de jaren 2018 – 2021 inzichtelijk maakt wat de consequenties zouden zijn voor de begroting van het afschaffen van de hondenbelasting met ingang van 1 januari 2018 en de gemiste inkomsten daarvan te verrekenen met de totale OZB en dat bij de uitwerking van het voorstel belastingverordeningen 2018, dat in de decembercyclus wordt behandeld door deze gemeenteraad, de afschaffing van de hondenbelasting en verrekening daarvan met de OZB als beleidskeuze wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat de raad een integrale afweging kan maken, wordt tijdens de vergadering vervangen door een amendement, dat voorziet in het aanpassen van de tekst van het onderdeel Hondenbelasting binnen de paragraaf 1.4 ‘Beleidsvoornemens per heffing’, waarbij de tekst als volgt komt te luiden:
– “Voor de jaren 2018-2021 zal het college inzichtelijk maken wat de consequenties zouden zijn voor de begroting van het afschaffen van de hondenbelasting met ingang van 1 januari 2018 en de gemiste inkomsten daarvan te verrekenen met de budgettaire ruimte”.
en waarbij aan de tekst van paragraaf 1.4 verder wordt toegevoegd:
– “Bij de uitwerking van het voorstel belastingverordeningen 2018, dat in de decembercyclus zal worden behandeld door deze gemeenteraad, wordt de afschaffing van de hondenbelasting en verrekening daarvan met de budgettaire ruimte als beleidskeuze voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat de gemeenteraad op 21 december 2017 bij de vaststelling van de ‘Belastingverordeningen 2018’ een integrale afweging kan maken”.
Dit amendement wordt met 20 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. Voor stemmen de fracties LSD, VVD, CDA, SGP, SP, PvdA en CU. Tegen stemt de fractie alert!

 

www.wereldregio.nl/2017/11/09/gemeente-schaft-hondenbelasting-af/

www.wereldregio.nl/2017/11/10/de-besluiten-van-de-raad-op-een-rijtje/#more-118726

 

artikel geplaatst: 21-04-2017

laatst aangepast: 10-11-2017