DISCLAiMER Zierikzee-Monumentenstad.nl

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van sites zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de site www.zierikzee-monumentenstad.nl.

 

Alvorens tekst van deze website wordt overgenomen, al dan niet voor publicatie, dient vooraf schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan de stichting Zierikzee-Monumentenstad, omdat er op grote delen van de tekst auteursrechten rust.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Zierikzee-Monumenstad.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicaties, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering(en).

 

INFORMATIE

Stichting Zierikzee-Monumentenstad

Postbus 115

4301 AC Zierikzee

 

e-mail: info@zierikzee-monumentenstad.nl