Formatie begint; luiken dicht

Het formeren van een nieuw college is begonnen en vindt plaats – zoals verwacht – achter gesloten deuren. Donderdag hebben de lijsttrekkers van de aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemende partijen (LSD, CDA, SGP, VVD, GL, SP, CU, D66 en PvdA) met elkaar van gedachten gewisseld over de betekenis van de (voorlopige) verkiezingsuitslag. Daarbij zijn procedurele afspraken gemaakt over het (in)formatieproces. Met instemming van alle aanwezigen is besloten Robbert Lievense (foto) als lijsttrekker van de grootste partij aan te wijzen als trekker van dit (in)formatieproces. De opdracht voor de informatie luidt als volgt: ‘Verken de mogelijkheden van de vorming van een college van burgemeester en wethouders, dat kan rekenen op een voldoende en een zo mogelijk breed draagvlak in de gemeenteraad. Ga daartoe met alle partijen het gesprek aan en als eerste met GL’. Maandag 26 maart wordt de eerste oriënterende informatieronde gehouden, waarin met alle partijen afzonderlijk een gesprek wordt gevoerd. Gestart wordt met een gesprek met Groen Links. Deze gesprekken vinden in beslotenheid plaats. (bron: wereldRegio / foto; gemeente Schouwen-Duiveland)

23 maart 2018
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2018 maart, WereldRegio, gemeenteraadsverkiezingen, Leefbaar Schouwen-Duiveland LSD, Robbert Lievense

Doet Alert! nog mee met de raadsverkiezingen?

Het is nog steeds niet duidelijk of de politieke groepering Alert! weer meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar. Geruchten dat de partij – net als de Socialistische Partij – afhaakt doen hardnekkig de ronde. Maar fractievoorzitter Jos Hoeijmakers gat daar inhoudelijk niet op in. In een reactie laat hij weten: ,,Binnenkort zal het bestuur duidelijkheid geven”. Eerder dit jaar plaatste de partij nog een advertentie waarin ze nieuw bloed zocht. Alert! kwam in 2002 in de gemeenteraad en leverde meteen een wethouder in de persoon van Joost van Felius. Maar de fractie met drie zetels is inmiddels geslonken tot één zetel. (bron; WereldRegio / foto: gemeente Schouwen-Duiveland)

23 januari 2018
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2018 januari, WereldRegio, Alert, gemeenteraadsverkiezingen, Jos Hoeijmakers

Schouwse wethouder hoopt met Potje Geluk meer kinderen te bereiken

Ja, er zijn meer regelingen tegen armoede, zei wethouder Cees van den Bos donderdag in de raadscommissie. ,,Maar met dit proefproject denken we toch méér kinderen te bereiken dan we nu doen.” Dat het bedoelde Potje Geluk andere regelingen verdringt, vindt Van den Bos niet erg. Er zit 35.000 euro in.  Scholen kunnen het naar eigen inzicht besteden aan computers, vervoer, kleding of uitstapjes voor kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben.  De gemeente zet het bij wijze van proef één jaar in. ChistenUnie-raadslid Wim Dorst wees erop dat het Potje niet in plaats mag komen van de ‘vrijwillige ouderbijdrage’ in het  voortgezet onderwijs. ,,Want dan zouden we bij het onderwijs het ene gat met het andere vullen.” Dat vindt de wethouder ook. Lees verder. (bron: PZC / foto: gemeente Schouwen-Duiveland)

11 januari 2018
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2018 januari, PZC, Cees van den Bos, Potje Geluk

Stormschade algemene begraafplaats

De storm die woensdag 3 januari over ons land trok, heeft ook op de algemene begraafplaats in Zierikzee de nodige schade aangericht. Door afgewaaide takken zijn een aantal grafmonumenten beschadigd. Op dit moment maakt de gemeente Schouwen-Duiveland een inventarisatie van de totale schade en probeert de grafmonumenten zo snel mogelijk te herstellen. Indien mogelijk worden nabestaanden persoonlijk op de hoogte gebracht. (bron: gemenete Schouwen-Duiveland / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

4 januari 2018
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2018 januari, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Algemene Begraafplaats, Stormschade

Bestemmingsplan Grevelingenstraat 7 – 7a vastgesteld

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het op 30 november 2017 vastgestelde bestemmingsplan Grevelingenstraat 7 – 7a Zierikzee van 27 december 2017 tot en met 6 februari 2018 ter inzage ligt. U kunt het bestemmingsplan in elektronische vorm raadplegen op de landelijke website

De bestanden van het bestemmingsplan kunt u langs elektronische weg verkrijgen:

Het bestemmingsplan ligt bovendien ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis. U kunt het daar tijdens de openingstijden inzien. 

Op verzoek van Aldi is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld wat voorziet in het wijzigen van het bestemmingsplan op het adres Grevelingenstraat 7 en 7a in Zierikzee. De wijziging voorziet in een andere indeling van het bestaande pand, waarbij de ruimte beschikbaar voor volumineuze detailhandel wordt verplaatst en verkleind, en de ruimte voor de supermarkt wordt vergroot.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 7 augustus 2017 tot en met 18 september 2017 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht. Bij het bestemmingsplan ligt tevens het raadsvoorstel en het raadsbesluit ter inzage. Hierin wordt het besluit gemotiveerd. 

Van 28 december 2017 tot en met 7 februari 2018 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende

  • die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook langs digitale weg het beroepschrift indienen via digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift. 

Het bestemmingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 8 februari 2018. (bron: gemeente Schouwen-Duiveland / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

27 december 2017
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2017 december, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Aldi, Grevelingenstraat 7, Grevelingenstraat 7a

Nieuwe tarieven afvalstoffenheffing

Vanaf 1 januari 2018 start de gemeente Schouwen-Duiveland met ‘Afval scheiden loont’. Een van de manieren waarop we het scheiden van afval willen laten lonen, is het aanpassen van de tarieven voor afvalstoffenheffing. De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft op donderdag 21 december 2017 de nieuwe tarieven voor afvalstoffenheffing vastgesteld. Hier leest u wat u vanaf 2018 betaalt voor de inzameling van huishoudelijk afval op Schouwen-Duiveland.

Nieuwe tarieven ‘Afval scheiden loont’

Vanaf 1 januari 2018 betaalt u elk jaar een vast bedrag en een bedrag voor elke keer dat u uw grijze rolemmer laat legen of afval in een ondergrondse container stopt.

  • Vast bedrag per jaar voor een één- of tweepersoons huishouden € 167,95
  • Vast bedrag per jaar voor een drie- of meer persoons huishouden € 216,45
  • Bedrag per keer dat de grijze rolemmer geleegd wordt € 4,74
  • Bedrag per storting in de ondergrondse container € 1,19

Tarieven afvalstoffenheffing 2017

Om een vergelijking te kunnen maken leest u in de tabel hieronder wat u in 2017 voor de inzameling van huishoudelijk afval heeft betaald:

  • 140 liter grijze rolemmer of tarief voor ondergrondse container voor een huishouden van maximaal 2 personen: € 261,26
  • 240 liter grijze rolemmer of tarief voor ondergrondse container voor een huishouden vanaf 3 personen € 318,26

Hoezo ‘Afval scheiden loont’?

Met dit voorbeeld ziet u hoe het scheiden van afval kan lonen:

Door uw afval goed te scheiden hoeft u uw grijze rolemmer minder vaak buiten te zetten of afval naar de ondergrondse container te brengen. Een huishouden van 3 of meer personen betaalt in 2018 een vast tarief van € 216,45. Als dit huishouden over het hele jaar de grijze rolemmer 12 keer laat legen, komt daar een bedrag van € 56,88 (= 12 x € 4,74) bij. In totaal betaalt dit huishouden dan € 273,33 (€ 216,45 + € 56,88) aan afvalstoffenheffing. Als u dit vergelijkt met de tarieven van 2017, levert dit een voordeel van € 44,93 op.

Appartement complexen

In sommige appartement complexen wordt het afval gezamenlijk ingezameld. Hierdoor kunnen we niet per huishouden apart bijhouden hoe vaak het afval wordt ingezameld. Voor deze mensen komt een aangepast tarief. Woont u in zo’n complex? Dan ontvangt u in januari persoonlijk een brief over de tarieven die voor u gelden.

Gebruikers ondergrondse containers

Brengt u uw afval naar een ondergrondse container? Dan proberen we waar mogelijk extra voorzieningen te plaatsen zodat ook u uw afval beter kan scheiden. We houden u persoonlijk op de hoogte als we in uw wijk of straat extra voorzieningen plaatsen of andere oplossingen hebben.

Eenmalig voordeel

We houden bij hoe vaak u uw grijze rolemmer laat legen of u uw restafval in de ondergrondse container stopt. Omdat pas eind volgend jaar duidelijk is hoe vaak u dit tijdens het hele jaar gedaan hebt, betaalt u in 2018 alleen het vaste bedrag. De verrekening voor het aantal keer dat u in 2018 uw rolemmer laat legen, of u uw afval in de ondergrondse container stopt, ontvangt u pas in 2019. Met andere woorden; in 2018 betaalt u alleen het vaste tarief van € 167,95 (1of 2 persoons huishouden) of € 216,45 (3 of meer persoons huishouden). Dit is een eenmalig voordeel voor alle huishoudens op Schouwen-Duiveland.

Zelf ledigingen of stortingen bijhouden

We kunnen ons voorstellen dat u zelf wilt weten en bijhouden hoe vaak u uw rolemmer hebt laten legen of afval in de ondergrondse container hebt gestopt. Vanaf half januari kunt u dit via onze website (www.schouwen-duiveland.nl) zelf bijhouden.

Vragen?

Hebt u vragen over ‘Afval scheiden loont’? Neem dan contact op met onze Servicelijn. Dit kan via onze website (www.schouwen-duiveland.nl) of telefonisch via (0111) 452 111. (bron: gemeente Schouwen-Duiveland)

22 december 2017
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2017 december, afval, Tarief

Gemeentedienst Schouwen is klaar voor de winter

,,We willen goed beslagen ten ijs komen”, grapt de Uitvoeringdienst Openbare Werken op Facebook. Donderdag kregen negen vrachtwagenchauffeurs van de gemeente Schouwen-Duiveland  hun dienstrooster en strooiroute uitgereikt. Het materieel werd gecontroleerd en er mocht ‘voor het gevoel’ even worden proefgereden. Lees verder. (bron: PZC / foto: gemeente Schouwen-Duiveland)

2 november 2017
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2017 november, PZC, Gemeente Schouwen-Duiveland, sneeuwploeg, Uitvoeringdienst Openbare Werken

Gemeentearchief wordt Zeeuws Archief

Per 1 januari 2021 wordt het gemeentearchief onderdeel van het Zeeuws Archief. Dat heeft de gemeenteraad tijdens de raadszitting van 26 oktober besloten. In Zierikzee komt wel een nevenvestiging van het Zeeuws Archief, wat erop neerkomt dat het archief van Schouwen-Duiveland in het gemeentehuis blijft. Deze oplossing komt tegemoet aan de wens vanuit de samenleving het archief hier te houden en vermindert tegelijk de kwetsbaarheid van het gemeentearchief. Die kwetsbaarheid heeft vooral te maken met de continuïteit van de dienstverlening door onder andere de relatief hoge gemiddelde leeftijd van de medewerkers. In breder verband is opvolging beter te waarborgen. Het onderbrengen van het gemeentearchief bij het Zeeuws Archief moet daarnaast ook kosten besparen. (bron: gemeente Schouwen-Duiveland / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

27 oktober 2017
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2017 oktober, Zierikzee-Monumentenstad.nl, gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Zeeuws Archief, Zierikzee

College dijkveiligheid

Hoe veilig wonen we achter de Zeeuwse dijken en duinen? Zijn ze bestand tegen superstormen en zeespiegelstijging? En hebt u enig idee hoe hoog of laag u zelf woont? Het Waterschap Scheldestromen organiseert donderdag 19 oktober om 19.30 uur in het gemeentehuis Zierikzee een laagdrempelig college dat gaat over superstormen, overstromingen en dijken. Waterschappelijk verantwoord! Interessant voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Aanmelden kan via e-mail. Geef hierbij aan met hoeveel personen u wilt komen, voor welke locatie en uw naam- en adresgegevens. (bron: gemeente Schouwen-Duiveland)

18 oktober 2017
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2017 oktober, Scheldestromen, Waterschap

Burgemeester Rabelink leest voor in Zierikzee

Burgemeester Gerard Rabelink las dinsdagochtend  voor in groep 6/7 van de Willibrordusschool in Zierikzee. Het is de Dag van de Duurzaamheid en daar ging ook het voorleesboek over. Het boek zet aan tot nadenken over de invloed van eten op klimaatverandering. Rabelink koos het verhaal ‘Broodje Gezond’. Lees verder. (bron: PZC /foto: gemeente Schouwen-Duiveland)

10 oktober 2017
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2017 oktober, PZC, ’t Lange Uus. Zierikzee, Burgemeester Gerard Rabelink, Dag van de Duurzaamheid, Sint Willibrordusschool