Hondenbeleid in Zierikzee

Hondenpoep foto Zierikzee-Monumentenstad.nl

 

De nota ‘Beleid voor hondenbezitters’ van de gemeente Schouwen-Duiveland is klaar.

 

INSPRAAKAVOND

Na een grote opkomst bij een inspraakavond waar door de gemeente aan de inwoners van Schouwen-Duiveland gevraagd mee te denken over een nieuw beleid voor hondenbezitters. Tijdens deze avond, waar geen klagers over lopende honden/hondenpoep aanwezig waren, werd op een zeer enthousiaste wijze vele positieve ideëen en suggesties door hondenbezitters geopperd. Alle aanwezige hondenbezitters zijn ook van mening dat poep op straat een grote ergenis is en dat dit aangepakt moet worden. Vermindering van deze overlast moet gezocht worden in verandering van gedrag van de onwelwillende hondenbezitter met of zonder aangelijnde hond.

 

NOTA

In de nota is geen enkele tegemoetkoming naar de hondenbezitter toe terug te vinden.

  – geen speciale losloopgebieden in de wijken Malta en Poortambacht en binnenstad (Wandeling/Slingerbos etc).;

  – geen tijdzones om honden op een bepaalde plaats los te laten lopen;

  – geen gerichte en intensieve controles op plaatsen waar grote overlast wordt ervaren;

  – beloning in de vorm van verlaging van de hondenbelasting.

 

Er zijn uitsluitend verplichtingen opgenomen:

  – belastingplicht

  – aanlijnplicht (eventueel muilkorfgebod)

  – identificatieplicht

  – opruimplicht

 

BELASTING

Een globaal rekensommetje:
 

  1. de gemeente int €182.000.- aan hondenbelasting per jaar

  2. de gemeente geeft €18.550.- uit aan kosten (hondenpoepzakjes etc)

 

Van de €60,- die een hondenbezitter aan hondenbelasting betaald, wordt slechts €6,- daadwerkelijk besteed aan het hondenbeleid. Het resterende bedrag (een kleine €54,-) gaat naar de pot ‘algemene middelen’ van de gemeente.

Overigens zou het beter zijn de hondenbelasting te baseren op die €18.550,- en de resterende €163.450 weg te zetten bij de Onroerendzaakbelasting (OZB) waar dat geld nu ook voor wordt gebruikt wordt.

Pas dan geeft je hierover een eerlijk beeld.

 

Steeds vaker bezoeken toeristen het jaar door de stad met één of meerdere honden. In de berekening van de hondenbelasting is geen compensatie opgenomen vauit de toeristenbelasting.

 

POEPOVERLAST

Honden die voorheen losliepen en ver weg tussen de struiken en bossage poepten, zullen door de voorgestelde aanlijnplicht dat nu op straat en asfalt gaan doen. Gevolg: meer poep op straat.

Voor de duidelijkheid:

  – een hond poept in enkele seconden drie a vier keer per dag.

  – een onwelwillende hondenbezitter zal, indien er geen amtenaar van Handhaving in de buurt is, de poep laten liggen.

  – bij onvoldoende afvalbakken zullen hondenzakjes gevuld met poep op straat of hangend in de struiken (wat nu ook al het geval is) worden achtergelaten, want met een poepzakje gevuld met een riekende en warme hondendrol wil je niet te ver lopen.

 

In herinnering:

Enkele jaren geleden heeft de gemeente zelfs het initiatief genomen om alle afvalbakken uit het Slingerbos en Wandeling te verwijderen. Men baseerde zich toen op een rapport wat stelde dat ‘als er geen afvalbakken staan, er minder zwerfafval is’. De gemeente heeft Zierikee-Monumentenstad verzekerd dat zij het afval dat er zonder die afvalbakken zou liggen, sneller en vaker zou worden opgeruimd.

Zierikzee-Monumentenstad heeft dat toen een jaar gemonitord en vastgesteld dat de gemeente zijn belofte daarin niet na kwam. Na vele foto’s van zwerfafval heeft de gemeente schoorvoetend en met grote tussenposen alle afvalbakken uiteindelijk weer teruggeplaatst.

 

Verder is de ‘pakkans’ door ambtenaren van de gemeentelijke Handhaving van de veroorzaker van de grootste ergernis ‘hondenpoep op straat’ met een tijdvak van 7 dagen van 24 uur, zeer gering.

 

MONITORING

Zierikzee-Monumentenstad  is benieuwd of de nota tijdens de Commissievergadering Samenleving en Bestuur van 11 mei 2017 nog zal worden aangepast, alvorens het voor vaststelling naar de gemeenteraadsvergadering van 1 juni 2017 gaat.

Hoe dan ook, wij zullen het uiteindelijke hondenbeleid aandachtig volgen en de gemeente aanspreken op het opruimen van hondenpoep op straat.

 

Bekijk hier: – Notitie “Hondenbeleid  Schouwen-Duiveland”

                    –  Hondenbelasting

 

20-09-2017: Persbericht: Gemeente Schouwen-Duiveland vindt het belangrijk dat de hondenbezitters de nieuwe regels kennen en daarom krijgen ze de komende week een brief en een folder toegestuurd. Daarnaast worden er op diverse plekken posters opgehangen, stickers geplakt en folders neergelegd.

www.schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws-en-actualiteit/2017/09/hondenbezitters-ontvangen-brief-en-flyer.html

 

06-11-2017: Gemeenteraad. Amendement SP ivm programmabegroting 2018-2021:

Het aanpassen van de tekst van het onderdeel Hondenbelasting binnen de paragraaf 1.4 ‘Beleidsvoornemens per heffing’. De tekst komt te luiden als volgt:

– “Voor de jaren 2018-2021 zal het college inzichtelijk maken wat de consequenties zouden zijn voor de begroting van het afschaffen van de hondenbelasting met ingang van 1 januari 2018 en de gemiste inkomsten daarvan te verrekenen met de totale OZB (dus verdeeld over alle belastingplichtigen voor de OZB).”

Aan de tekst van paragraaf 1.4 wordt verder toegevoegd:
– “Bij de uitwerking van het voorstel belastingverordeningen 2018, dat in de

decembercyclus zal worden behandeld door deze gemeenteraad, wordt de afschaffing van de hondenbelasting en verrekening daarvan met de OZB als beleidskeuze voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat de gemeenteraad op 21 december 2017 bij de vaststelling van de ‘Belastingverordeningen 2018’ een integrale afweging kan maken”.

Toelichting:

Feiten

 •   Het college stelt voor de hondenbelasting te verhogen met 2,95% (Inflatoire wijziging).

 •   Het aantal hondeneigenaren op Schouwen-Duiveland is 2666.

 •   Zij betalen samen achtereenvolgens 192.089 (2018), 196.315 (2019), 200.634 (2020)

  en 205.048 (2021) aan hondenbelasting.

 •   De OZB-opbrengsten worden bijeen gebracht door een heffing op in totaal 21.121

  woningen en 2390 niet-woningen.

 •   Bij een gemiddelde WOZ-waarde (€230.000) betekent de voorgestelde verschuiving

  een verhoging van slechts €9,89, waar de hondeneigenaar minimaal €55 betaalt.

 •   De totale opbrengst van de hondenbelasting komt in beginsel terecht bij de algemene

  middelen.

 •   Hondeneigenaren dragen hiermee onevenredig meer bij aan de algemene middelen

  dan andere inwoners van Schouwen-Duiveland, zonder dat zij meer dan andere inwoners een beroep doen op deze algemene middelen.

  Mening

 •   de verdeling van de lasten kan en moet eerlijker geregeld worden.

  Voorstel

 • De tekst van paragraaf 1.4 van de programmabegroting wordt gewijzigd zoals dit amendement beschrijft.

 • Bij de uitwerking van het voorstel belastingverordeningen 2018, dat in de decembercyclus zal worden behandeld door deze gemeenteraad, wordt de afschaffing van de hondenbelasting en verrekening daarvan met de OZB door het college als beleidskeuze voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat de gemeenteraad op 21 december 2017 bij de vaststelling van de ‘Belastingverordeningen 2018’ een integrale afweging kan maken.

Onderwerp: Consequenties verschuiving hondenbelasting naar OZB

 

09-11-2017: Gemeente schaft Hondenbelasting af

De gemeente schaft de hondenbelasting met ingang van volgend jaar af. En daarmee gaat de wens van de Socialistische Partij in vervulling. Hierdoor loopt de gemeente twee ton aan inkomsten mis. Dat wordt nu betaald uit de budgettaire ruimte. Dat betekent dus dat er twee ton minder te besteden is. Ten koste waarvan het besluit zal gaan is nog niet duidelijk. In december komt het voorstel nog in de gemeenteraad, maar dat een meerderheid akkoord gaat is na het begrotingsdebat van vandaag wel duidelijk.

 

Een door de fractie SP ingediend amendement, om de tekst van het onderdeel Hondenbelasting binnen de paragraaf 1.4 ‘Beleidsvoornemens per heffing’ aan te passen, zodat het college van burgemeester en wethouders voor de jaren 2018 – 2021 inzichtelijk maakt wat de consequenties zouden zijn voor de begroting van het afschaffen van de hondenbelasting met ingang van 1 januari 2018 en de gemiste inkomsten daarvan te verrekenen met de totale OZB en dat bij de uitwerking van het voorstel belastingverordeningen 2018, dat in de decembercyclus wordt behandeld door deze gemeenteraad, de afschaffing van de hondenbelasting en verrekening daarvan met de OZB als beleidskeuze wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat de raad een integrale afweging kan maken, wordt tijdens de vergadering vervangen door een amendement, dat voorziet in het aanpassen van de tekst van het onderdeel Hondenbelasting binnen de paragraaf 1.4 ‘Beleidsvoornemens per heffing’, waarbij de tekst als volgt komt te luiden:
– “Voor de jaren 2018-2021 zal het college inzichtelijk maken wat de consequenties zouden zijn voor de begroting van het afschaffen van de hondenbelasting met ingang van 1 januari 2018 en de gemiste inkomsten daarvan te verrekenen met de budgettaire ruimte”.
en waarbij aan de tekst van paragraaf 1.4 verder wordt toegevoegd:
– “Bij de uitwerking van het voorstel belastingverordeningen 2018, dat in de decembercyclus zal worden behandeld door deze gemeenteraad, wordt de afschaffing van de hondenbelasting en verrekening daarvan met de budgettaire ruimte als beleidskeuze voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat de gemeenteraad op 21 december 2017 bij de vaststelling van de ‘Belastingverordeningen 2018’ een integrale afweging kan maken”.
Dit amendement wordt met 20 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. Voor stemmen de fracties LSD, VVD, CDA, SGP, SP, PvdA en CU. Tegen stemt de fractie alert!

 

www.wereldregio.nl/2017/11/09/gemeente-schaft-hondenbelasting-af/

www.wereldregio.nl/2017/11/10/de-besluiten-van-de-raad-op-een-rijtje/#more-118726

 

02-03-2018: Tussentijdse monitoring

E-mail gestuurd aan de gemeente:

“Ruim 5 maanden is het nieuwe hondenbeleid nu van kracht. Inmiddels is er door de gemeente verbaliserend opgetreden voor wat betreft het aanlijnverbod (reactie hondenbezitter). Uiteraard het meest gemakkelijke handhaafbare.

Maar hoe zit het met de grootste overlast waarvoor het nieuwe hondenbeleid mede in het leven is geroepen: de hondenpoep? Het lijkt erop dat door het nieuwe beleid de overlast van hondenpoep, zoals door ons verwacht, verergerd is. Hoe zit het met de handhaving door de gemeente en wat nog belangrijker is: hoe zit het met de inspanningsverplichting van de gemeente om deze hondenpoep op te ruimen?”

 

15-03-2018: E-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Op 15 maart 2018 hebben wij van u de volgende vraag ontvangen: handhaving op hondenbeleid.
Ter beantwoording kunnen wij u de volgende informatie mededelen:
De handhaving op het hondenbeleid is vanuit de gemeente gefaseerd opgezet. Dit hield in dat er door de
gemeente vanaf oktober tot en met november 2017 actief aan voorlichting is gewerkt en dat de handhavers
op straat alleen mensen hebben aangesproken en gewezen op de nieuwe regels van het hondenbeleid.
Vanaf december 2017 tot januari 2018 is er door de handhavers waarschuwend opgetreden tegen
overtreders. In deze periode zijn handhavers specifiek ingezet op de naleving van het hondenbeleid en daar
tegen is waarschuwend op te treden.
Vanaf januari 2018 treden we verbaliserend op tegen overtredingen op basis van het hondenbeleid. Daartoe
worden regelmatig (minimaal 1x per week) specifieke controle acties uitgevoerd waarbij wordt gelet op het
loslopen en de opruimplicht.
De handhavers betrokken bij de controle op het hondenbeleid geven aan dat het nalevingsgedrag groot is en
dat hondenbezitters zich goed aan de regels houden. Dit houdt in dat er tot nu toe beperkt is verbaliseert.
Dit sluit niet uit dat er hondenbezitters zijn die zich niet houden aan de opruimplicht en dat u honden
ontlasting kan aantreffen in de binnenstad.
Ik betreur dit maar dit is niet te voorkomen. Alle bewoners van Zierikzee zijn verantwoordelijk voor het
schoon houden van de stad en het attent maken van hondenbezitters op hun verplichtingen is daarom niet
alleen voorbehouden aan de handhavers van de gemeente.
Onze bevindingen op basis van de controle stellen vast dat het grootste gedeelte van de hondenbezitters de
hond aanlijnt en de ontlasting opruimt.
We blijven echter wel de controle acties inplannen zodat hier voortdurend toezicht op blijven houden.
De gemeente draagt zorg voor het schoonhouden van de binnenstad en zal indien dit noodzakelijk is ook
achtergebleven honden ontlasting opruimen.
Mocht u constateren dat er honden ontlasting op de straat achterblijft kunt u hier specifiek melding van doen
zodat de reiniging dit kan opruimen.”
 
16-03-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:
Hartelijk dank voor uw antwoord. Uw handhavers, betrokken bij de controle op het hondenbeleid, hebben aangegeven dat het nalevingsgedrag groot is en dat de hondenbezitters zich goed aan de regels houden. Uw bevindingen op basis van de controle stellen vast dat het grootste gedeelte van de hondenbezitters de hond aanlijnt en de ontlasting opruimt.
 
De werkelijkheid is achter anders. Wij hebben vanmorgen een willekeurige route gewandeld door de binnenstad van Zierikzee. Wij hebben voor u een inventarisatie gemaakt van het aantal hondendrollen direct zichbaar vanaf de bestrating:
 
– 67 rondom de Nieuwe kerk
– 29 Havenpark
–   6 Kraanplein
–   1 Molenstraat
–   4 Nieuwe Haven
–   3 Bolwerk
– 11 Jaagpad (Bolwerk tot trap naar pp Hoofdstraat)
– 17 trappen (Jaagpad-pp Hoofdpoortstraat)
–   8 parkeerplaats Hoofdpoortstraat
– 46 Slingerbos (Hoofdpoortstraat-Weststraat)
– 21 Slingerbos (Weststraat-Zuidwellestraat)
– 21 Slingerbos (Zuidwellestraat-Nobelpoort)
– 34 Wandeling (Nobelpoort-Jannewekken)
– 25 Wandeling (Jannewekken-Caubrug)
– 17 Wandeling Caubrug-Noodhaenpoort)
–   3 Oude Haven
–   1 d’Aillystraat
–   1 Sint Anthoniesdam
–   1 parkeerplaats Zevengetijstraat
 
Tijdens deze wandeling zijn we 4 loslopende honden tegengekomen.
 
Onze visie op uw hondenbeleid hebben we duidelijk  weergegeven op onze pagina: dossier: Hondenbeleid en uiteenzetting in deze e-mail zou weer een herhaling zijn van zetten.
– U stelt een hondenbeleid op zonder daarin suggesties/adviezen van de hondenbezitter mee te nemen;
– U stelt dat dit nieuwe hondenbeleid de overlast van lopslopende honden en hondenpoep vermindert;
– U stelt dat hondenpoep in de openbare ruimte onhygiënisch is en schadelijk voor de volksgezondheid;
– U stelt dat de gemeente zorg draagt voor het schoonhouden van de binnenstad en indien dit noodzakelijk is ook de achtergebleven honden ontlasting zal opruimen.
We begrijpen uit uw antwoord dat u niet actief op zoek gaat naar hondenpoep om die op te ruimen, maar dat laat afhangen van specifieke meldingen.
 
Wij zijn benieuwd naar uw reactie op bovenstaande.
 
27-03-2018: E-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:
“Op 15 maart 2018 hebben wij van u de volgende vraag ontvangen: handhaving op hondenbeleid.
Ter beantwoording kunnen wij u de volgende informatie mededelen:
De handhaving op het hondenbeleid is vanuit de gemeente gefaseerd opgezet. Dit hield in dat er door de
gemeente vanaf oktober tot en met november 2017 actief aan voorlichting is gewerkt en dat de handhavers
op straat alleen mensen hebben aangesproken en gewezen op de nieuwe regels van het hondenbeleid.
Vanaf december 2017 tot januari 2018 is er door de handhavers waarschuwend opgetreden tegen
overtreders. In deze periode zijn handhavers specifiek ingezet op de naleving van het hondenbeleid en daar
tegen is waarschuwend op te treden.
Vanaf januari 2018 treden we verbaliserend op tegen overtredingen op basis van het hondenbeleid. Daartoe
worden regelmatig (minimaal 1x per week) specifieke controle acties uitgevoerd waarbij wordt gelet op het
loslopen en de opruimplicht.
De handhavers betrokken bij de controle op het hondenbeleid geven aan dat het nalevingsgedrag groot is en
dat hondenbezitters zich goed aan de regels houden. Dit houdt in dat er tot nu toe beperkt is verbaliseert.
Dit sluit niet uit dat er hondenbezitters zijn die zich niet houden aan de opruimplicht en dat u honden
ontlasting kan aantreffen in de binnenstad.
Ik betreur dit maar dit is niet te voorkomen. Alle bewoners van Zierikzee zijn verantwoordelijk voor het
schoon houden van de stad en het attent maken van hondenbezitters op hun verplichtingen is daarom niet
alleen voorbehouden aan de handhavers van de gemeente.
Onze bevindingen op basis van de controle stellen vast dat het grootste gedeelte van de hondenbezitters de
hond aanlijnt en de ontlasting opruimt.
We blijven echter wel de controle acties inplannen zodat hier voortdurend toezicht op blijven houden.
De gemeente draagt zorg voor het schoonhouden van de binnenstad en zal indien dit noodzakelijk is ook
achtergebleven honden ontlasting opruimen.
Mocht u constateren dat er honden ontlasting op de straat achterblijft kunt u hier specifiek melding van doen
zodat de reiniging dit kan opruimen.”
 
03-04-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:
“Hartelijk dank voor uw antwoord. Het is dezelfde tekst als de tekst van het antwoord wat u ons stuurde op 15 maart jl naar aanleiding van onze vraag van 2 maart jl, maar geen reactie op onze mail dd.16 maart jl.”
 

10-04-2018: Controleurs Schouwen-Duiveland gaan streng toezien op hondenpoep en afvaldump

www.pzc.nl/schouwen-duiveland/controleurs-schouwen-duiveland-gaan-streng-toezien-op-hondenpoep-en-afvaldump~a2e6e003

 

29-04-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Helaas hebben wij nog geen antwoord gehad op onze mail van 16 maart jl. Wilt u zo vriendelijk zijn hierop te reageren?”

 

09-09-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Helaas hebben wij nog geen antwoord gehad op onze mail van 16 maart jl. Wilt u zo vriendelijk zijn hierop te reageren?

Als gevolg van uw nieuwe hondenbeleid wordt door bewoners van de binnenstad een toename aan hondenpoep ervaren zowel op het wegdek als er langs/in de goot. Uiteraard is dit de verantwoordelijkheid van de hondenbezitter, maar aangezien de hondenpoep er toch ligt en u stelt dat “de gemeente zorg draagt voor het schoonhouden van de binnenstad en indien dit noodzakelijk is ook de achtergebleven honden ontlasting zal opruimen” vragen wij u deze hondenpoep op te ruimen. (Wandeling, Slingerbos, fietspad Laan van Sint Hilaire, parkeerplaatsen, Havenpark en diverse straten in de binnenstad)”.

25-11-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Helaas hebben wij nog geen antwoord gehad op onze mail van 16 maart 2018. Wilt u zo vriendelijk zijn hierop te reageren?

Als gevolg van uw nieuwe hondenbeleid wordt door bewoners van de binnenstad een toename aan hondenpoep ervaren zowel op het wegdek als er langs/in de goot. Uiteraard is dit de verantwoordelijkheid van de hondenbezitter, maar aangezien de hondenpoep er toch ligt en u stelt dat “de gemeente zorg draagt voor het schoonhouden van de binnenstad en indien dit noodzakelijk is ook de achtergebleven honden ontlasting zal opruimen” vragen wij u deze hondenpoep op te ruimen. (Wandeling, Slingerbos, fietspad Laan van Sint Hilaire, parkeerplaatsen, Havenpark en diverse straten in de binnenstad)”.

Ter illustratie hebben we twee foto’s bijgevoegd. Vanmorgen constateerden wij 14 hondendrollen op het gras van het Havenpark en 32 hondendrollen op het gras en bestrating rondom de Nieuwe kerk/dikke toren.”

 

26-11-2018: E-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Wij hebben van uw melding een zaak aangemaakt voor de afdeling Handhaving. Uw foto’s zijn bijgevoegd.”

 

28-11-2018: E-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“De gemeente wil overlast van hondenpoep terugdringen door een gedragsverandering te bereiken bij hondenbezitters. Het zonder meer opruimen van uitwerpselen door medewerkers van ons Uitvoeringsbedrijf strookt niet met het beleid. Hondenbezitters hebben een eigen verantwoordelijkheid om overlast van hun hond te voorkomen. Dat betekent dat ze zelf de uitwerpselen van hun hond opruimen.”.

 

05-12-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland.

“Wij zijn het met u eens als u zegt dat hondenbezitters een eigen verantwoordelijkheid hebben om overlast van hun hond te voorkomen.  Maar dit probleem lag er ook al voordat het nieuwe hondenbeleid van kracht werd.

– U stelt dat dit nieuwe hondenbeleid de overlast van lopslopende honden en hondenpoep vermindert;
– U stelt dat hondenpoep in de openbare ruimte onhygiënisch is en schadelijk voor de volksgezondheid;
– U stelt dat de gemeente zorg draagt voor het schoonhouden van de binnenstad en indien dit noodzakelijk is ook de achtergebleven honden ontlasting zal opruimen.

 

Mogen wij voorzichtig concluderen dat het nieuwe, door u ontwikkelde en vastgestelde, hondenbeleid voor wat betreft de overlast van hondenpoep niet vermindert en dat u zich niet aan uw eigen beleid gehouden voelt om de achtergebleven hondenontlasting, waarvan u zelf zegt deze te zullen opruimen omdat deze onhygiënisch is en schadelijk voor de volksgezondheid, op te zullen ruimen?

 

artikel geplaatst: 21-04-2017

laatst aangepast: 05-12-2018