Bestemmingsplan Grevelingenstraat 7 – 7a vastgesteld

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het op 30 november 2017 vastgestelde bestemmingsplan Grevelingenstraat 7 – 7a Zierikzee van 27 december 2017 tot en met 6 februari 2018 ter inzage ligt. U kunt het bestemmingsplan in elektronische vorm raadplegen op de landelijke website

De bestanden van het bestemmingsplan kunt u langs elektronische weg verkrijgen:

Het bestemmingsplan ligt bovendien ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis. U kunt het daar tijdens de openingstijden inzien. 

Op verzoek van Aldi is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld wat voorziet in het wijzigen van het bestemmingsplan op het adres Grevelingenstraat 7 en 7a in Zierikzee. De wijziging voorziet in een andere indeling van het bestaande pand, waarbij de ruimte beschikbaar voor volumineuze detailhandel wordt verplaatst en verkleind, en de ruimte voor de supermarkt wordt vergroot.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 7 augustus 2017 tot en met 18 september 2017 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht. Bij het bestemmingsplan ligt tevens het raadsvoorstel en het raadsbesluit ter inzage. Hierin wordt het besluit gemotiveerd. 

Van 28 december 2017 tot en met 7 februari 2018 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende

  • die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook langs digitale weg het beroepschrift indienen via digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift. 

Het bestemmingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 8 februari 2018. (bron: gemeente Schouwen-Duiveland / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

27 december 2017
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2017 december, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Aldi, Grevelingenstraat 7, Grevelingenstraat 7a